‘Poging tot actieve omkoping.’ Hans De Gent : ‘Ik ben onkreukbaar.’

Gemeenteraadslid krijgt een lucratief voordeel aangeboden om plannen van Sportkring 2020 nv voor akkoord te ondertekenen.


Hans De Gent (Vlaams Belang)                                           Maquette nieuwbouw Sportkring 2020 nv juni 2019


Geraardsbergen. Sportkring 2020 nv zal een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen voor een multifunctioneel sportcomplex op de terreinen van KSV Geraardsbergen. Hans De Gent (Vlaams Belang) — die vlak naast KSV woont — kreeg een fors, lucratief voordeel aangeboden van een lid van de Sportkring 2020 nv om de plannen voor het multifunctioneel sportcomplex voor akkoord te ondertekenen. ‘Dit is een poging tot omkoperij. Ik wil in eer en geweten, én in alle onafhankelijkheid beslissen of ik al dan niet bezwaren zal indienen tegen het multifunctioneel sportcomplex’, laat de Vlaams Belanger optekenen. De Gent zal ‘tegen dit ongehoord initiatief’ de nodige stappen ondernemen.

Sportkring 2020 nv van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. De buurtbewoners dienden een batterij aan bezwaren in. Het stadsbestuur weigerde aanvankelijk om een omgevingsvergunning toe te kennen, maar zette enkele dagen later het licht toch op groen. Daarvoor werd er op een heel creatieve manier met de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen omgesprongen.

Sportkring 2020 nv vraagt een nieuwe omgevingsvergunning aan.
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen floot de beslissing van het stadsbestuur terug. De deputatie omschreef dit project als potentieel waardevol, maar er waren te veel onzorgvuldigheden en tekortkomingen, die voor de nodige verwarring zorgden. ‘Voorliggende aanvraag is onvolledig en onduidelijk’, klonk het. Ook een goede omgevingsanalyse ontbrak. Volgens de deputatie was er o.a. een gemis aan een bredere visie over het gehele recreatieve terrein. Het concept moet een logisch geheel vormen, dat de draagkracht van de omgeving niet overstijgt.

Intussen is Paul Waegemans niet bij de pakken blijven zitten. De originele plannen werden gewijzigd. Er zal binnenkort opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend.

Naast de terreinen van KSV — waar het nieuwe sportcomplex komt — woont Hans De Gent. Hans De Gent is gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang en zetelt tevens in de politieraad. De kans is re ëel dat zijn huis in de slagschaduw van het nieuwe gebouw komt te liggen. De aanvragers van de omgevingsvergunning onderstrepen dat de hinder beperkt zal zijn en dringen er bij Hans De Gent op aan om de plannen voor het nieuwe sportcomplex mee voor akkoord te ondertekenen. Hiermee willen de initiatiefnemers voorkomen dat Hans De Gent bezwaren tegen het project zal indienen, zodat omgevingsvergunning meer kans heeft om te worden goedgekeurd.

Aanzet tot corruptie
Om Hans De Gent over de streep te trekken om de plannen voor het multifunctioneel sportcomplex nu reeds voor akkoord te ondertekenen, wordt hem door een lid van Sportkring 2020 nv een fors, lucratief voordeel aangeboden. In een schrijven wordt aan Hans De Gent immers duidelijk gemaakt dat hij de plannen voor een multifunctioneel sportcomplex niet gratis voor akkoord moet ondertekenen. Hans De Gent is gemeenteraadslid en volgens artikel 29 van de deontologische code voor de gemeenteraadsleden mag hij ‘zich niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen, diensten…’
Hans De Gent: ‘Door mij zo’n genereus voorstel te doen, heeft men mij proberen te beïnvloeden, wat in tegenstrijd is met artikel 29 van de deontologische code en artikel 245 van het strafwetboek. Men heeft mij willen aanzetten tot corruptie.’ De redactie heeft ‘de bezwaarlijke stukken’ kunnen inkijken.

In artikel 29 van de deontologische code voor de gemeenteraadsleden staat: ‘Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen, diensten of andere gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden.’

‘Ik zal de nodige stappen ondernemen om dit aan te klagen.’
Hans De Gent voelt zich geschoffeerd en gebruikt. Hij wijst dit voorstel duidelijk af. ‘Dit is een poging tot omkoperij. Ik wil in eer en geweten, én in alle onafhankelijkheid beslissen of ik al dan niet bezwaren zal indienen tegen het multifunctioneel sportcomplex’, laat hij optekenen. ‘Door het aanbieden van gunsten willen ze me voor hun project winnen, wat duidelijk in strijd is met de deontologische code voor de gemeenteraadsleden en artikel 245 van het strafwetboek.’

Hans De Gent: ‘Ik ben onkreukbaar en ik wil dit zo houden. Als mandataris wijs ik iedere vorm van corruptie, waaronder omkoperij, af. Ik laat mijn mening niet beïnvloeden door allerlei gunsten die me worden aangeboden.’ Hans De Gent zal de Algemeen directeur van de stad Geraardsbergen Veerle Alaert, de voorzitter van de gemeenteraad Rudy Frederic (CD&V) en waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V) op de hoogt brengen van dit ‘ongehoord initiatief’. De Vlaams Belanger overweegt om gerechtelijke stappen te ondernemen.

De redactie had telefonisch contact met het bewuste lid van de Sportkring 2020 nv. De persoon in kwestie — die een onheus voorstel aan Hans De Gent deed — ziet in dat dit ‘een vergissing is’. ‘Dit was helemaal niet de bedoeling. Ik zal de nodige stappen ondernemen om deze vergissing recht te zetten. Ik mail Hans De Gent deze avond nog om mijn verontschuldigingen aan te bieden.’ Hans De Gent kreeg tot net voor het verschijnen van deze bijdrage nog geen mail met verontschuldigingen.

Julien Borremans