Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Herinrichting tot primaire gewestweg

De N42 is een belangrijke en veelgebruikte gewestweg. Toch verloopt het verkeer hier niet altijd veilig en vlot. Tussen Wetteren en Zottegem willen we de N42 daarom herinrichten. We zorgen voor veilige verbindingen tussen de omliggende steden en gemeenten en de E40. Daarnaast investeren we in veilige fietsinfrastructuur.

We wilden u graag meer vertellen over deze plannen voor de nieuwe N42 tijdens een infomarkt. Omwille van de coronamaatregelen kan deze niet plaatsvinden. In onderstaande filmpje waarin we de plannen voor de nieuwe N42 uitgebreid aan u toelichten.     https://youtu.be/l5nRFEGQLGM

Van 9 juni tot en met 7 augustus 2020 loopt het openbaar onderzoek van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ombouw N42 tot primaire weg Wegvak Wetteren-Oombergen’.

U kan het ontwerp-GRUP inkijken via www.omgevingvlaanderen.be/grup. U vindt er ook een filmpje met meer uitleg. Het GRUP op papier inkijken in de gemeentehuizen van Oosterzele, Wetteren en Zottegem kan, omwille van de coronamaatregelen, enkel na afspraak via 02 553 38 00.

 

Wat en waarom

Herinrichting tot primaire gewestweg

De N42 is een ‘primaire gewestweg’. Op papier betekent dat een strikte scheiding van enerzijds de voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet van elkaar gescheiden zijn. Maar vandaag voldoet de N42 niet aan die voorwaarden. Daar brengen we verandering.

Minimale impact op het landschap

Door de nieuwe N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft het uitzicht van een open en groen landschap behouden. Over heel het projectgebied werd er gezocht naar een beperkte impact op de natuur, het geluid en de landbouw.We hebben ook aandacht voor de fauna in de omgeving van de N42. Zo voorzien we onderdoorgangen voor dieren in de buurt van de kruising met de Roosbloemstraat en ter hoogte van de Jonasweg. Door de beplanting die we in de buurt aanbrengen, leiden we de dieren toe naar die onderdoorgangen.

Naar een vlottere en veiligere N42 voor alle weggebruikers.

We streven naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Dit doen we door dubbele rijstroken aan te leggen in beide rijrichtingen van de N42. Deze rijstroken scheiden we met betonnen stootbermen. Daarnaast beperken we het aantal rechtstreekse toegangen tot de N42. De N42 oprijden zal enkel nog kunnen aan:

 • het kruispunt met de Korte Ambachtstraat en Reigerstraat
 • het kruispunt met de Houtemstraat
 • het kruispunt met Yshoute
 • een nieuwe rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat. Ook voor voetgangers en fietsers brengen we verbeteringen aan:
  • Waar nodig leggen we, parallel aan de N42, nieuwe, veilige fietspaden aan.
  • Aan het knooppunt met de Gijzenzelestraat kunnen fietsers via een fietsbrug veilig oversteken.
  • Ter hoogte van de Leenstraat komt een fietstunnel, zodat fietsers de N42 veilig kunnen kruisen.

  Heraanleg knooppunt Gijzenzelestraat

Ter hoogte van de Gijzenzelestraat zal de N42 in een tunnel verder lopen. Daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele kan hier de N42 oprijden. Vanuit Anker is de rotonde enkel toegankelijk voor de Lijnbus en het landbouwverkeer. Boven de rotonde zorgt een fietsersbrug voor een veilige oversteek voor fietsers. De huidige carpoolparking aan de Kr ëfelsite is te klein en slecht bereikbaar. Daarom vervangen we deze door een nieuwe parking aan de Gijzenzelestraat. Op de nieuwe parking zullen 170 auto’s kunnen parkeren en er komt een nieuwe fietsenstalling.

 

Fietstunnel aan Leenstraat/ Eke

Fietsers steken de N42 over via een fietsbrug, via verkeerslichten of via een fietstunnel. Op die manier ontstaat er ofwel een afgescheiden oversteek van gemotoriseerd verkeer of is de oversteek beveiligd met verkeerslichten waarbij overstekende fietsers niet in conflict komen met rechtsafslaand wegverkeer. Dit verhoogt de veiligheid aanzienlijk.

Het aantal plaatsen waar fietsers de N42 kunnen oversteken wordt beperkt tot 5 locaties:

– Fietsbrug aan knooppunt Gijzenzelestraat;

– Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Reigerstraat;

Op lange termijn wordt ook het kruispunt met de Reigerstraat een tunnel (de N42 gaat onder de Reigerstraat door) waarbij de fietsers in de Reigerstraat over de N42 heen rijden. Deze tunnel maakt nog geen onderdeel uit van de huidige heraanleg.

– Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Houtemstraat;

– Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Ijshoute;

– Fietstunnel aan Leenstraat/ Eke

Een verbod op landbouwverkeer is alleen mogelijk door de N42 een autowegstatuut te geven. Dat zou betekenen dat traag landbouwverkeer op de N42 via (bestaande en nieuwe) lokale wegen moet rijden. Het toekennen van een autowegstatuut zou de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming op de N42 zelf ten goede komen, maar heeft een negatief effect op de veiligheid op en leefbaarheid langs de lokale wegen. Het zou namelijk beteken dat er nieuwe parallelwegen (specifiek voor landbouwverkeer) moeten komen langs de N42. De ruimte die we hiervoor moeten innemen heeft echter een negatieve impact op natuur, landschap, mens.

De beperkte positieve invloed op de verkeersveiligheid blijkt ook uit ongevalcijfers in de periode 2000-2017 tussen de E40 (Wetteren) en N454 (Langestraat). Slechts 2 van de 224 ongevallen waren te wijten aan een kop-staart-aanrijding met een landbouwvoertuig.

Het toekennen van een autowegstatuut zou een toename van het landbouwverkeer op de lokale wegen (Broek, Berg, Kapelweg, Geraardsbergse steenweg) betekenen wat minder veilig is  voor de vele fietsers op dit traject.

De afweging tussen 2×1 ( één rijstrook in elke richting) of 2×2 rijstroken (twee rijstroken in elke richting) werd in het plan-MilieuEffectenRapport met een verkeersmodel onderzocht. Een verbreding van de N42 tot 2×2 rijstroken is noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren en voldoende capaciteit te hebben. Zo moet de N42 tijdens de spits 2000 voertuigen per uur in één rijrichting kunnen verwerken wat met één rijstrook (max. 1000 voertuigen per uur) niet lukt. Alleen zo wordt de N42 terug een aantrekkelijk alternatief en wordt het   sluipverkeer in de kernen beperkt.

Ook het ‘tidal flow principe’ (3 rijstroken waarbij de centrale rijstrook afhankelijk van de spits in de ene of de andere richting kan gebruikt worden) is in dit dossier geen optie. Met dit principe is inhalen van traag landbouwverkeer onmogelijk en blijft de kans op frontale botsingen bestaan. Aan de kruispunten met verkeerslichten zijn sowieso 2×2 rijstroken nodig.

Het plan voor de nieuwe N42 sluit nieuwe ingrepen die de capaciteit verlagen of anders inzetten in de toekomst niet uit. Op dit traject rijdt vandaag geen vaste buslijn. De realisatie van een ruime carpoolparking en het verkeersveiliger maken voor fietsers door de uitbreiding van het fietsnet zorgen alvast voor een nieuw mobiliteitsaanbod. Afhankelijk van de mobiliteitsevolutie zou een rijstrook vrijgemaakt worden als bv carpool-lane (bv tussen knooppunt Gijzenzelestraat en E40) of voor kantoorbussen.

Werken vermoedelijk van start in 2024

In het voorjaar van 2021 starten de onteigeningen. Eigenaars van woningen of percelen die onteigend worden, werden daarover al gecontacteerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast wordt volgend jaar ook een Project-MER opgemaakt. Een ‘project-milieueffectrapport’ (project-MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten op mens en milieu. In 2022 kan het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aanvragen. De werken starten   vermoedelijk in 2024. Het einde van de werken voorzien we in 2027.

Het project wordt momenteel geraamd op 65 miljoen euro (incl BTW.) Het is nog te vroeg om een concrete fasering toe te lichten, maar gezien het lange traject zal de heraanleg vermoedelijk in 2 fases (N46 — Reigerstraat; Reigerstraat   – E40) gebeuren. Meer nieuws hierover volgt van zodra alle verdere tussenstappen zijn doorlopen.

bron: Agentschap wegen & verkeer, kaart: samenstelling uit geopunt Vlaanderen gis

verdere info:

https://wegenenverkeer.be/studies/herinrichting-n42-tussen-wetteren-en-zottegem