Eerste gemeenteraad na lockdown in Lierde.

Meerderheid verwerpt voorstel tot invoeren van geschenkbon voor ouders van pasgeboren of pas geadopteerde kinderen.

Als bijkomend agendapunt op de Lierdse gemeenteraad van 29 juni 2020 stond het voorstel van Open VLD-raadslid Mieke Van De Ponseele met betrekking tot het geven van een geschenkbon aan nieuwe ouders.

Foto Mieke Van De Ponseele Open VLD Lierde“Mijn voorstel betreft een geboortegeschenk voor de ouders van pasgeboren kinderen, pas geadopteerde kinderen en eventueel pleegkinderen.” aldus Mieke Van De Pontseele (Open VLD).

“Het geschenk kan eventueel in de vorm van gemeentelijk waardebonnen waarmee je dan kan betalen in de deelnemende Lierdse handelszaken. Op deze manier kan dit dus gekoppeld worden aan de in onze gemeente lopende “Winkelierde” actie.” zette ze haar betoog verder.

Ze stelde dat er verschillende opties zouden kunnen zijn om de geschenkbonnen te overhandigen aan de nieuwe ouders.

° Alle nieuwe ouders worden éénmaal per jaar samen uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen daar hun geschenkbon.

° Alle nieuwe ouders krijgen van zodra de gemeente op de hoogte is gesteld van de geboorte of de adoptie een brief thuis waarmee ze dan de geschenkbon kunnen afhalen op het gemeentehuis.

° Als de ouders de identiteitsdocumenten afhalen op het gemeentehuis ontvangen ze de bon.

Het raadslid stelde ook voor om met terugwerkende kracht te werken en de geschenkbonnen te geven vanaf 1 januari 2020. Ze rekende uit dat er per jaar gemiddeld een 65-tal geboorten in Lierde zijn en dat als het over een geschenk van vijftig euro zou gaan dit aan de gemeente amper 3250 euro per jaar zou kosten.

Vanuit de meerderheid werd er gerepliceerd dat het gemeentebestuur zich er terdege van bewust is dat het voor kleine landelijke gemeentes cruciaal is om goede randvoorwaarden te cre ëren voor jonge gezinnen die het wonen en leven er voor hen aangenaam maken.

Zo is de nabijheid van scholen, het aanwezig zijn van goede opvangmogelijkheden, een veilige leefomgeving, een verzorgde natuur, een goede ontsluiting en de aanwezigheid van een cultureel en sportief aanbod zeer belangrijk.

Dit zijn immers allen criteria waarop jonge gezinnen hun woonstkeuze baseren.

Vanuit de meerderheid werd ook de nadruk gelegd dat het gemeentebestuur maximaal inzet op al deze randvoorwaarden.

Ook in de vernieuwde meerjarenplanning is er heel wat oog voor.

Denk maar aan de volgende aspecten :

 • Verdere ondersteuning van de gemeentelijke kleuterschool Kapoentje (inclusief opvang)
 • Ondersteuningssubsidie nieuwe en bestaande onthaalouders
 • Gediversifieerd aanbod jeugd- en sportkampen (inclusief opvang)
 • Terbeschikkingsstelling kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aan onze sportclubs
 • Cultureel + technologisch aanbod voor de jeugd (techniekacademie, cultuurdagen lagere school, …)
 • Uitgewerkt vrijetijdsaanbod voor het hele gezin
 • Veilig fietspadennet …
 • Uitbouw stationsomgeving
 • Promotie duurzame mobiliteit voor het hele gezin

Daarenboven voorzien zowel de federale als Vlaamse overheden heel wat voordelen voor ouders met pasgeboren kinderen.

 • In het groeipakket een éénmalig startbedrag van 1122 euro
 • Een maandelijks bedrag per kind
 • Een vrijstelling in de bedrijfsvoorheffing
 • Een fiscaal voordeel per kind ten laste

De meerderheid was dus van oordeel dat, gelet op al datgene ze aanhaalden, een algemene waardebon voor ouders van 50 euro geen specifieke doelstelling nastreeft. Het is volgens hen immers een algemene maatregel die helemaal geen rekening houdt met de mogelijkheden en de noden van elk specifiek gezin.

“Voor Lierde” en de “3de Partij” stelden duidelijk dat ze verder wensen in te zetten op omkadering voor jonge gezinnen en daar waar nodig voor gezinnen en kinderen met minder kansen en dat ze om deze reden het voorstel van raadslid Mieke Van De Pontseele niet steunen.

 

X