Natuurpunt verbouwt vakantiewoning tot uniek Faunahuis in Zegelsem

Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus gaat een bestaande vakantiewoning ombouwen tot een Faunahuis. Dat is een gebouw waarin verschillende technieken inzake “natuurinclusief bouwen” worden getoond en gedemonstreerd. Met deze bouwtechniek worden bij nieuwbouw, renovatie of verbouwing kansen benut om de fauna en flora in en rond een gebouw te behouden én te ontwikkelen. Een techniek die in onze buurlanden goed ingeburgerd is, maar in Vlaanderen nog relatief onbekend. Dit demonstratiehuis is het eerste in zijn soort in ons land. De (her)inrichtingswerken startten in juli en duren 2 jaar.

Een woning voor dieren

In 2016 kocht Natuurpunt in Brakel (Zegelsem — Perreveld) een waardevol bosperceel in het natuurgebied het Burreken. In de koop was een gebouw begrepen. Dit was ooit gebouwd als vakantiewoning.

Gezien de uitzonderlijke ligging van deze woning, aan de rand van een bekend natuur- en landschapsreservaat, willen de vrijwilligers de woning nu ombouwen tot een demonstratiehuis voor natuurinclusief bouwen. “Natuurinclusief bouwen” betekent dat bij nieuwbouw, renovatie of verbouwing kansen worden benut om de fauna en flora in en rond een gebouw te behouden én te ontwikkelen. Het is een vorm van bouwen of verbouwen waarbij natuur en gebouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken.
Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals aanpassingen aan het ontwerp, de inrichting of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in dorpen en steden. Er zijn tegenwoordig veel technische voorzieningen beschikbaar zoals in- en opbouwkasten voor broedende vogels of voor vleermuizen. Voor andere soorten zijn speciale dakpannen of andere diervriendelijke dakelementen op de markt. Muurplanten en metselbijen zijn gebaat bij het gebruik van kalkhoudende mortel. Of door slim om te gaan met verlichting   kunnen veel negatieve effecten op nachtdieren worden vermeden.
Bovendien is deze vorm van wonen veel gezonder! Groene daken en gevels zorgen ervoor dat gebouwen in de zomer koeler blijven, fijnstof wordt gefilterd en wateroverlast wordt vermeden.

Natuurpunt en Leader willen van het gebouw de eerste demonstratiewoning in Belgi ë maken, waarin zoveel mogelijk technieken van “natuur inclusief bouwen” worden samengebracht. Alle methoden en voorzieningen, die in gebouwen (kunnen) worden toegepast om dieren en planten aan te trekken en een gebouw ecologisch-landschappelijk in te passen, zullen er worden getoond. Het gaat daarbij over zowel de materialen als de (in)bouwtechnieken. Elke toepassing zal niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar zijn.

Doelgroep
De doelgroepen zijn ruim: architecten, studenten architectuur, bouwbedrijven, producenten van bouwmaterialen, vakscholen, milieuambtenaren, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, (potenti ële) bouwers, …. Kortom iedereen met een baksteen in de maag en de natuur in het hart.
Zij zullen op aanvraag en op opendeurdagen, demonstratiemomenten en workshops het gebouw kunnen bezoeken.

De mogelijkheden zijn veelzijdig en zullen niet alleen op en rond de woning te zien zijn maar ook in de ruimere omgeving van het Faunahuis. Zo worden bijkomende locaties met nieuwe toepassingen uitgerust zodat de technieken ook in re ële omstandigheden kunnen worden getoond en getest. Grote hoeves, monumentale gebouwen, nutsinfrastructuren en ruïnes/leegstaande gebouwen maar eveneens burgerwoningen zullen worden uitgerust met zwaluwtillen, nestkasten, bijenwanden, faunatorens, enz.. Om het geheel toegankelijk te maken wordt een bewegwijzerde demonstratieroute doorheen de regio uitgezet.

Dit voor Belgi ë unieke project is een initiatief van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus en is enkel mogelijk dankzij de financi ële steun van Leader Vlaamse Ardennen, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Het project wordt professioneel begeleid door architect Geert Pauwels van Dial- architectuur en ecologisch adviseur Dirk Criel van Driekwart Groen.

Foto Joris Van Reusel

X