Lokale Armoedebarometer 2020 – Samenvatting Stad Zottegem

Gisteren verscheen de Lokale Armoedebarometer van 2020.

Het rapport evalueert de armoedesituatie van 300 Vlaamse gemeenten en wordt uitgevoerd door Decenniumdoelen, een groep van 13 organisaties die strijdt tegen armoede. De Lokale Armoedebarometer is een terechte oproep aan elke gemeente en stad om te reflecteren over het gevoerde armoedebeleid en over de huidige armoedetoestand in eigen stad.

Hoewel cijfers van analyse niet alles zeggen, vindt het stadsbestuur van Zottegem het zeer belangrijk de barometer met zijn verschillende indicatoren nader te analysen. Schepen van sociale zaken, tewerkstelling en huisvesting Peter Vansintjan vat hieronder de belangrijkste conclusies samen. De verschillende beleidsniveaus (Lokaal, Vlaanderen en Federaal) hebben elk een reeks bevoegdheden op vlak van armoedebestrijding en het is van cruciaal belang dat het beleid op de verschillende niveaus gestroomlijnd en versterkend uitgevoerd wordt.

Dat armoede toeneemt in Vlaanderen en in heel Belgi ë zal niemand meer ontkennen. De hele coronacrisis heeft dit ongetwijfeld nog versterkt. Vandaar dat armoedebestrijding een topprioriteit moet zijn voor alle beleidsniveaus. De beleidsdomeinen waarop het stadsbestuur van Zottegem een direct impact heeft werden van naderbij bekeken en schepen Vansintjan geeft meer uitleg bij de belangrijkste conclusies: “Een goede huisvesting is van essentieel belang in de strijd tegen armoede. Vaak zijn mensen in armoede slecht gehuisvest en betalen ze een veel te hoge huur voor slecht geïsoleerde woningen die vaak ook van slechte kwaliteit zijn. Het beleid dat we op dat vlak hebben gevoerd scoort zeer goed: het aantal huurwoningen dat in Zottegem wordt aangeboden via het sociaal verhuurkantoor is substantieel toegenomen, alsook het aantal sociale woningen in Zottegem neemt toe.

Dit beleid versterken we tijdens deze legislatuur door bijkomende sociale verhuurwoningen te voorzien en door de bouw van nog meer sociale woningen zowel in de wijk Bijloke als in de wijk Lelie. We moeten hier blijvend op inzetten en dat blijkt ook uit de toename van het aantal personen dat kandidaat is voor een sociale woning.” Ook kinderopvang is zeer belangrijk. Mensen in armoede vinden vaak niet de geschikte, betaalbare, kinderopvang waardoor zij meer moeite hebben om werk te vinden. Nochtans is het vinden van werk en het verwerven van een stabiel inkomen van wezenlijk belang om uit de spiraal van armoede te komen.

“Stad Zottegem scoort zeer goed inzake kinderopvang en het aantal opvangplaatsen neemt toe. Recent werd nog beslist om bijkomende kinderopvangplaatsen te voorzien in een gebouw van stad Zottegem waar 18 bijkomende opvangplaatsen mogelijk zijn. Onder impuls van onze dienst kinderopvang werden ook afspraken gemaakt met private eigenaars van gebouwen om ook zo nog een dertigtal bijkomende plaatsen te cre ëren. Bovendien hebben we een viertal plaatsen gereserveerd voor kindjes van ouders die een leefloon krijgen, precies om hun kansen op het vinden van een job te vergroten.” Via de dienstverlening van het Huis van het Kind worden kinderen van gezinnen die het moeilijk hebben begeleid, onder meer binnen het initiatief De Katrol dat studie- en opvoedingsondersteuning biedt. Zo wordt de leerachterstand van die kinderen zo klein mogelijk gemaakt of zelfs helemaal weggewerkt. De indicator schoolse vertraging is voor stad Zottegem dan ook positief.

“Wat betreft participatie aan culturele evenementen van mensen in armoede moeten we blijvende aandacht hebben om deze doelgroep te betrekken bij het socio-cultureel leven. Dit is essentieel voor een kwalitatief leven. Daarom zijn we ook gestart met een Rap op Stap-aanbod waarbij mensen in armoede aan betaalbare prijzen er een dagje kunnen op uittrekken naar bv een pretpark of een museum. Deze laagdrempelige opstap is ook zeer belangrijk voor de kinderen in armoede; ook zij hebben recht om deel te kunnen nemen aan een sportkamp of om naar een optreden te kunnen gaan.”

Er wordt volop gewerkt aan de uitbouw van de sociale site op de terreinen van het Woonzorgcentrum Egmont. Het Sociaal Huis zal in vernieuwde burelen worden gehuisvest en het Huis van het Kind krijgt een mooie plaats in de gebouwen van het Sociaal Huis en de kapel van het OCMW. In samenwerking met Lichtpunt zal een sociale kruidenier worden uitgebouwd waar mensen in armoede aan goedkope prijzen voeding kunnen aankopen .

Dit alles draagt ertoe bij dat kansarmoede verder kan bestreden worden. Het is bemoedigend vast te stellen dat het aantal kansarmen voor het eerst in lange periode daalt, ook al is het totale aantal op een nog veel te hoog niveau.

“Er is nog veel werk aan de winkel. Het aantal personen dat beroep doet op een budgetmeter voor gas en elektriciteit neemt nog toe, het aantal leefloontrekkers stijgt, de langdurige werkloosheid verhoogt,…,” besluit schepen Vansintjan. “Er zijn de voorbije maanden belangrijke inspanningen geleverd zowel door de Vlaamse als de Federale Regering. Deze maatregelen laten toe dat onze sociale dienst de mensen in armoede iets beter kan financieel ondersteunen. Dit is zeer belangrijk. Daarnaast blijven we inzetten op betaalbare en gezonde woningen voor deze mensen en proberen we hen vooral zo vlug mogelijk aan het werk te krijgen. Daartoe hebben we een kader uitgewerkt om privé bedrijven die een leefloontrekker aanwerven financieel te ondersteunen. Voor anderstaligen hebben we blijvende aandacht voor het leren van de Nederlandse taal om zo hun tewerkstellingskansen te verhogen.”

Meer informatie over de Lokale Armoedebarometer vind je bij de publicaties van Decenniumdoelen: www.komafmetarmoede.be/publicatie/de-lokale-armoedebarometer-300-gemeenten-geevalueerd.

X