Armoederisico blijft in Geraardsbergen stijgen. Groen dringt aan op een breed armoedebestrijdingsbeleid


Geraardsbergen. Uit een lokale armoedebarometer — opgesteld door Decenniumdoelen — blijkt dat de het armoederisico in Geraardsbergen toeneemt. Groen Geraardsbergen vraagt het stadsbestuur om een breed armoedebestrijdingsbeleid te ontwikkelen. Patrick Franceus (Groen): ‘Voor Groen Geraardsbergen moet een doeltreffend armoedebeleid zich uiten in een sociaal woningbeleid, toegankelijke scholen, voldoende kinderopvang, een inclusief leefloonbeleid, een sociaal energiebeleid, samenwerking met armoedeorganisaties, middenveld en welzijnssectoren, het werk maken van sociale economie.’

De lokale armoedebarometer, opgesteld door Decenniumdoelen (dit is een samenwerkingsverband van 13 organisaties die de krachten bundelen om de armoede te halveren op 10 jaar tijd), kleurt rood voor Geraardsbergen. Dit cijfer geeft, op basis van 16 indicatoren, een beeld voor 300 Vlaamse gemeenten. Deze indicatoren handelen over (potentieel)armoederisico en de geleverde inspanningen van de gemeente. Om de evolutie te meten neemt men 2008 als nulpunt.

Voor Geraardsbergen is de eindscore op de lokale armoedebarometer -7. Dit betekent dat Geraardsbergen, in vergelijking met 2008, er op achteruit gaat. Dit vooral op de domeinen: aandacht voor langdurig zieken; het aanbod van sociale woningen voor kandidaat huurders; de stijging van de kansarmoede, het aantal leefloners, de langdurige werkloosheid en de personen met een verhoogde tegemoetkoming omwille van een laag inkomen.

Patrick Franceus (Groen):Ook al dragen de gemeenten de gevolgen van een falend Vlaams en federaal armoedebeleid, toch kunnen gemeenten een breed armoedebestrijdingsbeleid ontwikkelen, uitbouwen en financieren. Ondanks de voorbije inspanningen geven de cijfers aan dat Geraardsbergen een versnelling hoger   moet schakelen.’

Groen Geraardsbergen vraagt daarom dat:

  • Men afstapt van het afschrikkingsbeleid voor (kandidaat)leefloners. De verantwoordelijkheid ligt meestal niet bij de persoon zelf, maar bij het federaal beleid dat mensen doorsluist naar beneden.
  • In een bovenlokale samenwerking een werkgelegenheidsbeleid wordt opgezet met bijzondere aandacht voor personen van niet-Belgische origine.
  • Jongeren met een moeilijke schoolcarri ëre gelijke kansen krijgen.
  • Men meer investeert in sociale huisvesting. Het bereiken van het sociaal objectief is slechts een beperkt antwoord op de woningnood.

Patrick Franceus (Groen):In kader van de coronacrisis heeft de stad €1.360.243 aan steunmaatregelen voorzien. Hiervan gaat €230.000 of 17% naar een plan waar o.a. ingezet zal worden op lokaal armoedebeleid. Voor Groen Geraardsbergen moet een doeltreffend armoedebeleid zich uiten in een sociaal woningbeleid, toegankelijke scholen, voldoende kinderopvang, een inclusief leefloonbeleid, een sociaal energiebeleid, samenwerking met armoedeorganisaties, middenveld en welzijnssectoren, het werk maken van sociale economie.’

Volgens Groend zijn dit zijn elementen waar Geraardsbergen in deze bestuursperiode meer dan ooit krachtiger moet op inzetten en die ook in het plan van aanpak daadwerkelijk aan bod moeten komen.

Julien Borremans