Open Vld plus vraagt flankerend beleid

Voorstel containerpark gratis maken voor opbrengstafval

Na de aanzienlijke verhoging van de kost voor het afval in 2014 en 2017 werden nu recent ook de tarieven voor het gebruik van het containerpark opgetrokken. “Oosterzelenaren die recycleren betalen nu sinds 1 januari 50% meer om afval aan te bieden op het containerpark. Dit stimuleert de inwoners niet om te sorteren. Open Vld plus herhaalt haar eerder voorstel om het containerpark gratis te maken voor opbrengstafval, een beter aanbod rond asbest te voorzien en vraagt ook compensaties via premies voor kwetsbare doelgroepen,” stellen fractieleider Filip Michiels en raadslid Kaat Pien. (Reporter 17, foto Open Vld plus)
‘Op de jongste gemeenteraad werd een nieuw retributiereglement afval gestemd. Voor het containerpark worden de tarieven in het werkingsgebied als volgt verhoogd: tot 2000 kg betaalde je vroeger € 0,05/kg, voortaan € 0,075/kg, bij aanbod tussen 2001-5000 kg (op jaarbasis):betaalde je vroeger € 0,10/kg, voortaan € 0,15/kg, vanaf 5000 kg: betaalde je vroeger € 0,2 voortaan € 0,3/kg. Open Vld plus heeft vroeger reeds aangekaart dat de Oosterzelenaar tweemaal betaalt voor afval. Een eerste maal via het tarief per kg (DIFTAR), een correct systeem waar de verbruiker betaalt. Een tweede maal via de Algemene Gemeente Belasting. Open Vld plus is vragende partij om dit tweede luik te verlagen. Na onze eerdere opmerkingen over de hoge kost, bij de invoering van het gewogen systeem , heeft het bestuur beslist om enkele compensaties door te voeren: 25 euro voor gezinnen met kinderen < 2 jaar (voor pampers) en € 75 per jaar voor personen die incontinentiemateriaal aanbieden’, vervolgen Filip Michiels en Kaat Pien.

‘Bij andere lokale besturen binnen het werkingsgebied van Ilva werkte de meerderheid en oppositie hierrond soms samen. We hopen dat ook de fractie CD&V/N-VA bereid is om de premies, de maatregelen die voorgesteld worden door Open Vld plus Oosterzele te voorzien in Oosterzele. Vandaar de vraag of het bestuur ook bereid is om flankerend beleid te voeren voor kwetsbare inwoners en korting toe te kennen op tarieven voor restafval en containerpark? Open Vld plus heeft in verleden ook maatregelen voorgesteld voor ondersteuning aan onthaalouders. Dit werd toen niet goedgekeurd. Bij de brede invoering in het werkingsgebied, zien we nu dat sommige besturen bereid zijn om ook compensatie te voorzien voor onthaalouders (125 euro per jaar in Zottegem) én voor mensen die moeten rondkomen met een leefloon of zorgbudget (15 euro voor containerpark en 35 euro voor rest/gft). Daarnaast betreuren we ten zeerste de prijsverhogingen die worden doorgevoerd op het containerpark. Alles wordt voor de helft duurder. Dit ondanks de verminderde dienstverlening. Inwoners mogen hun asbest-afval nu niet meer aanbieden in Oosterzele (er moet een afspraak gemaakt worden voor afleveren van asbest in naburige gemeenten). Open Vld plus vraagt dat Ilva, net als bij het overgrote merendeel van andere Vlaamse gemeenten ook asbest-afval thuis ophaalt. Om particulieren extra te motiveren die producten uit hun woningen te verwijderen én vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het asbest aan de voordeur worden opgehaald. Niet zo in Oosterzele’, stellen Filip Michiels en Kaat Pien. ‘Zo wordt echter vermeden dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark moeten brengen. Aan de gemeentelijke bestuurders binnen de afvalintercommunale vragen we om het principe opnieuw op tafel te leggen om opbrengstafval gratis te laten aanbieden (zoals vb. in buurgemeente Merelbeke). Dit kan inderdaad betekenen dat niet-opbrengstafval duurder wordt. Maar dit zal inwoners stimuleren bewust aankopen te doen. Tot het niet-betalend deel kan bijvoorbeeld volgend afval gerekend worden: flessenglas, papier en karton, tuinafval, snoeiresten, textiel en lederwaren, afgedankte elektronische apparaten (AEEA), kurkafval, harde plastics, accu’s, oude metalen, piepschuim/​isomo, autobanden zonder velg, klein gevaarlijk afval (KGA). Tot het betalend deel behoort dan volgend afval: grofvuil, boomwortels en -stronken, landbouwplastic, zuiver bouw- en sloopafval (= niet-verontreinigd steengruis), onbrandbaar bouwafval, vlak glas, houtafval, gipsafval, asbestcementafval, roofing, rest-glas. ‘We hopen dat de CD&V/N-VA-fractie bereid is om de gesprekken aan te gaan over deze voorstellen en werk te maken van flankerend beleid rond afval’, besluiten Filip Michiels en Kaat Pien namens Open Vld plus Oosterzele. Reactie CD&V/N-VA volgt.