Zottegems buurtcomité laat zich gelden: “Wat hoort niet thuis in Bevegem”

Het buurtcomité dat zich in de Zottegemse wijk Bevegem verzet tegen de komst van 15 appartementen en 2 woningen op de plaats waar nu een villa met mooie, groene tuin staat – op de hoek van de Accialaan en de Ooststraat – laat zich opnieuw gelden nu blijkt dat de betrokken bouwpromotor na de weigering van de bouwvergunning door de stad Zottegem en door de provincie Oost-Vlaanderen in mei een verkavelingsaanvraag heeft ingediend met hetzelfde doel. Het buurtcomité laat weten dat er intussen liefst 500 bezwaarschriften werden ingediend.

Lees meer over wat voorafging via onderstaande links:

Persbericht buurtcomité hieronder. De stad Zottegem heeft tot uiterlijk 19 augustus 2021 om een beslissing te nemen

Het buurtcomité vindt het niet kunnen dat het groene, residentiële karakter van hun wijk plaats moet maken

Eén van de mooiste groene zones van Bevegem, aan de voet van de  Acacialaan, dreigt opnieuw te verdwijnen door een nieuwe  verkavelingsaanvraag en bijhorende plannen voor het slopen van een villa en de bouw van 15 appartementen en 2 woningen. Honderden  Bevegemnaars verenigen zich en protesteren massaal. 

De promotor die in 2019 de villa kocht maakte in 2020 zijn plannen bekend om de prachtige  villatuin met vele bomen en vijver te verharden in 15 appartementen, 28 parkeerplaatsen en 2  woningen. Hij kreeg echter geen vergunning van het Schepencollege dat stelt op deze locatie geen  appartementen te willen. De projectontwikkelaar leek er alvast niet van wakker te liggen en ging tegen de weigering in beroep bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hoewel niet alle  bezwaren weerhouden werden, kreeg de projectontwikkelaar van de Deputatie evenmin een  vergunning wegens de gebrekkig ingevulde MER-screening en de niet-inpasbaarheid van het  voortuinontwerp waarbij het groen moest sneuvelen voor parkeerplaatsen. 

Nieuwe aanvraag 

De buurt was gematigd positief over de weigering van het Schepencollege en de provincie maar had de motivering voor de weigering liever met meer argumenten gezien, want in de open en  groene tuinwijk die Bevegem is, is geen draagvlak voor dergelijk grootschalig project, weten de  buurtbewoners, het blijft afwachten wat de promotor nog gaat ondernemen om alsnog een  vergunning te krijgen, klonk het toen. Hun woorden waren nog niet koud toen bleek dat de  projectontwikkelaar half mei een nieuwe aanvraag deed voor het slopen van de villa, het  herverkavelen van de grond om via de daaraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften de  bouw van de 15 appartementen toch door te duwen. 

Verappartementisering 

Dit bouwproject mag niet de start zijn voor een nieuw soort wijk met meerdere grote appartementsgebouwen! Wij blijven ijveren voor een residentiële, leefbare en rustige groene wijk, weet Veerle Haustraete uit de Acacialaan. Buurman Jo De Geyter treedt zijn buren bij: dit dossier is  en blijft een precedent voor heel wat andere percelen in de groene open omgeving die Bevegem is.  Hier is geen plaats voor appartementsgebouwen, projectontwikkelaars zien enkel de vierkante  meters om appartementsblokken neer te zetten en dit laten we niet zomaar gebeuren, weet ook  Rita samen met heel wat gelijkgezinde buren… 

Ulrich De Bosscher, één van de aanpalende eigenaars, bevestigt de verzuchtingen; het gaat hier  duidelijk om een project dat inzet op winstmaximalisatie, met andere woorden zoveel mogelijk  appartementen creëren op een te kleine ruimte, zonder rekening te houden met de directe  omgeving of de buren. Hoewel het College van Burgemeester en Schepenen ook de vorige  vergunning weigerde is het zorgwekkend dat het natuurdecreet, de betonstop, de zorgplicht en de  biodiversiteit geen prioritaire begrippen zijn bij omgevingsambtenaren van lokale overheden. Zijn  woorden kennen bijval bij stadsgenoten Wannes en Petra die met de “Vrienden van Oudenhove” de pastorij in Sint-Maria-Oudenhove willen behoeden van ‘verappartementisering’: Eigenlijk is het erg  dat er zoveel burgerparticipatie nodig is om het belang van een goede ruimtelijke ordening onder  de aandacht te brengen, weten ze. 

Effecten op milieu, mobiliteit en waterhuishouding 

Enkele buren lieten zich ook al juridisch adviseren, want hoewel men beweert dat er geen  aanzienlijke nadelige invloeden zijn, blijkt uit de MER-screening dat er wel degelijk invloed is op de  mobiliteit, het watersysteem, de luchtkwaliteit, het milieu en de menselijke gezondheid. “Waar  voorziet de ontginner vervanging voor de oude bomen op het terrein zelf die nu, letterlijk en  figuurlijk, voor zuurstof zorgen?” vraagt een bezorgde buurtbewoonster zich af. 

Eén woonentiteit gaat men herverkavelen tot 17 woonentiteiten en toch is een mobiliteitsstudie  niet nodig? Onbegrijpelijk, terwijl je hier op de hoek zit van 2 fietsstraten te midden van  verschillende grote scholen. Behalve een toename van het aantal verkeersconflicten vreest men  ook voor een verstoring van de waterhuishouding. Het huidig terrein bevat een vijver, die door het  project volledig gedempt zal worden voor ondergrondse garages! De omgeving is eveneens bekend  door de vele waterbronnen in de ondergrond, weet ancien-Bevegemnaar Willy De Pril die sinds eind  jaren ’80 ook pleit voor de heraanleg van de aanpalende Welzijnstraat. Als men na 40 jaar de  heraanleg van de Welzijnstraat nog steeds blijft uitstellen, welk effect zal dit gedrocht  teweegbrengen in een bodem van kwelm en bronnen? Gegarandeerd water in onze kelders!’, beweert de 76-jarige man.  

Verappartementisering” staat nog niet in Van Dale, maar in de Zottegemse wijk Bevegem begrijpen ze het woord meteen. Overal in Zottegem verrijzen witte, grijze of beige woonblokken,  maar die willen we hier niet, klinkt het luid in Bevegem. Ook de kranige buurvrouw Simonne neemt  geen blad voor de mond: “Ik ben 89 en kom de deur niet meer uit, behalve voor een  ziekenhuisopname. Maar ik geniet nog elke dag van de tuin en het groen in onze wijk. Ze schreef haar frustraties in haar zelfgeschreven bezwaarbrief; “Het verrijzen van die afschuwelijke  mastodonten moet stoppen!” 

“Dat een bouwaanvraag af te rekenen krijgt met bezwaren uit de buurt is op zich niet uitzonderlijk,  maar als opnieuw honderden Bevegemnaars een bezwaar indienen lijkt mij dit toch een zeer sterk  signaal”, weet Ulrich De Bosscher. De protesterende buren hebben bovendien een erg diverse  achtergrond en vertegenwoordigen dan ook een representatief deel van alle Bevegemnaars. Er werd zelfs een bezwaarbrief geschreven door minstens twee buren-architecten, iets wat  ongewoon is tussen collega’s, ik denk dat dit een signaal is dat deze waanzin moet stoppen. Woonerven met groen en trage wegen zijn iets anders dan een appartemensblok met wat  schaamgroen. 

Met de vele bezwaarschriften rekent de buurt ook op daden van het stadsbestuur dat vorig jaar al  beloofde nooit te zullen toelaten dat het specifieke karakter van de wijk Bevegem verloren gaat.  Het College van Burgemeester en Schepenen dient uiterlijk op 19 augustus een beslissing te  nemen.