Lezersbrief Patrik Coone over de onveilige verkeerssituatie in Overboelare en het ongenoegen van de bewoners van de Burgstraat.


Overboelare. Patrik De Coone (Weerbaar Geraardsbergen) is vragende partij om de onveilige verkeerssituatie in o.a. de Burgstraat en op de Groteweg aan te pakken. Zo vraagt hij al jaren om in de Burgstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Hij ving steeds bot bij het stadsbestuur. Vervolgens diende hij een verzoekschrift bij het stadsbestuur in om aan de gemeenteraad zijn voorstel toe te lichten. Dit werd hem geweigerd. Nadat zijn bericht in Nuus over de onveilige verkeerssituatie in Overboelare en het ongenoegen van de bewoners van de Burgstraat werd afgedrukt, heeft Patrik Coone (Weerbaar Geraardsbergen) een reactie ontvangen van de dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont. In een lezersbrief – die u hieronder kan lezen – drukt Patrik Coone zijn ontgoocheling uit.

Na mijn bericht in Nuus over de onveilige verkeerssituatie in Overboelare en het ongenoegen van de bewoners van de Burgstraat heb ik een reactie ontvangen van de dienst mobiliteit en schepen Van Trimpont. Ik heb de bewoners van de Burgstraat dan ook meteen op de hoogte gesteld en hen een kopie van dit antwoord bezorgd.

Via deze weg wens ik mee te geven dat ik mij weliswaar neerleg bij de beslissingen die ter zake werden getroffen maar dat ik mij geenszins kan verzoenen met het feit dat de reden van mijn verzoekschrift, met name de werkaanvraag van 4 jaar geleden, in het antwoord niet eens aan bod komt en de situatie na 4 jaar dus nog steeds ongewijzigd blijft.
De andere elementen van antwoord zijn niets meer dan een poging om tijd te winnen teneinde de pluimen op eigen hoed te kunnen steken. Zo wordt de invoer van een vaste zone 30 km per uur gewoon naar een verkeerscommissie doorgeschoven.

Het invoeren van éénrichtingsverkeer zou een nefaste invloed hebben op de verkeersveiligheid in twee schoolomgevingen en men verwijst naar het opheffen van dit éénrichtingsverkeer in 2012 naar aanleiding van een bewoners enquête.

De omstandigheden zijn ondertussen grondig geëvolueerd met o.a. de invoering van het nieuwe ophalingssysteem door Ilva. Deze bijzondere onveilige situatie wordt door de dienst mobiliteit en schepen Van Trimpont simpelweg weggewuifd aan de hand van een uittreksel uit de wegcode en ik citeer: “Overeenkomstig de wegcode mogen voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg gebruiken wanneer het voetpad niet kan gevolgd worden, de voetgangers moeten hierbij zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan blijven en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan”.

Dit getuigt van een totale miskenning van de plaatselijke situatie: de geringe breedte van de rijbaan maakt het kruisen van 2 voertuigen fysiek onmogelijk en dit terwijl het voetpad amper 80 cm breed is.
Mijn verzoek om de Kloosterstraat om te vormen tot fietsstraat zal naar verluidt verder worden beoordeeld op basis van het stroomdiagram, maar blijkt dat de Kloosterstraat niet eens gelegen is op het fietsroutenetwerk zodat de dienst mobiliteit dit nog verder dient te onderzoeken: alweer een gemiste kans voor Geraardsbergen die anders toch zo graag uitpakt als fietsstad.

Patrik Coone
Weerbaar Geraardsbergen