RR

Brakel wordt volgebouwd en nog eens volgebouwd – overstromingsgebied in gevaar!!

Aanvraag nieuwe commerciële site langs de Rondweg

Behoud Brakels overstromingsgebied overstijgt commerciële belangen supermarkt

In Brakel ligt een vergunningsaanvraag op tafel voor de ontwikkeling van een Jumbo-supermarkt en twee commerciële ruimtes met bijhorende parking aan de Rondweg. Het terrein ligt midden in Kerkmeers, het Brakels signaalgebied voor wateroverlast waarover momenteel een openbaar onderzoek loopt. De omzendbrief in verband met signaalgebieden voorziet dat het gebied bewaard moet blijven zolang het onderzoek loopt. Om het project te realiseren wil men ook nog hoogstammige bomen vellen en een reliëfwijziging doorvoeren. Milieufront Omer Wattez vzw wil Brakel en haar inwoners zoveel mogelijk beschermen tegen wateroverlast en dient dan ook bezwaar in.

Zoals gezegd ligt het bouwperceel midden in het overstromingsgevoelig signaalgebied Kerkmeers, waarover momenteel een openbaar onderzoek loopt. Kerkmeers komt in aanmerking voor het strengste vervolgbeleid: bouwvrije opgave. Er zal dus mogelijk worden beslist dat er op het betreffende perceel niet meer gebouwd mag worden omdat het een beschermende functie vervult bij wateroverlast. Dat is echter niet relevant volgens de aanvrager. Wij citeren uit de vergunningsaanvraag: “Deze beslissing is nog in voorbereiding, het openbaar onderzoek is nog niet afgerond en is bijgevolg nog niet van toepassing.”

Het is dus duidelijk dat men het perceel nog snel wil volbouwen voor de uitkomst van het onderzoek bekend is. Deze werkwijze slaat ons met verstomming. Enkel een diepgaand onderzoek kan bepalen of de verharding van dit terrein in de toekomst mogelijk tot waterellende kan leiden. Maar dat acht men blijkbaar ondergeschikt aan commerciële belangen. Nochtans voorziet de omzendbrief “Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets bij het vrijwaren van het waterbergend vermogen in signaalgebieden” een bewarend beleid op basis van de overstromingskans. Dit geldt zolang de Vlaamse Regering op basis van de ontwerpstartbeslissing voor het betrokken signaalgebied geen vervolgtraject heeft goedgekeurd.

“Sinds de aanleg van de verhoogde Rondweg en door de vertakking van de Zwalmbeek staat deze site echter nooit meer nat, ook niet na langdurige regenbuien”, beweert de aanvrager. Dit klopt helemaal niet. In deze periode van het jaar kan iedereen met eigen ogen vaststellen dat het drassige terrein aan de Rondweg wel degelijk bezaaid ligt met plassen en zo een belangrijke waterbergende sponsfunctie vervult (zie foto’s in bijlage). De naamgeving van het gebied Kerkmeers geeft dit al weg. Een meers is een drassig land of moeras, dat trouwens heel veel CO2 opslaat. Het waterbergend vermogen van een terrein betreft overigens niet enkel het zichtbare water, maar ook de specifieke bodemeigenschappen waardoor de bodem als een natuurlijke spons fungeert.

Gezien de overstromingsgevoeligheid van Brakel-centrum hopen we dat de gemeente de vergunning zal afkeuren of ten minste het resultaat van het openbaar onderzoek voor het signaalgebied zal afwachten. Dat zou blijk geven van vooruitziend en degelijk bestuur op basis van de geldende wetgeving.”

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (vb. woonuitbreidingsgebied, industriegebied…) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Politieke reactie Jan Haegeman (N-VA): “Ik hoop van harte dat het schepencollege niet meestapt in dit verhaal. De impact op de mobiliteit is gigantisch. Ofwel sluit men aan op de Rondweg. Daar zijn nu al problemen aan de kruispunten met de Geraardsbergsestraat, de Industrielaan of de andere warenhuizen én bovendien moet men dan meerdere keren het fietspad kruisen, net waar deze de verbinding legt tussen twee stukken Mijnwerkerspad. Ofwel wikkelt men het verkeer allemaal af richting Brusselsestraat, waar je dan een enorme toename van het aantal verkeersbewegingen krijgt in een straat die men in de vorige legislatuur nog bij het centrum betrekken… En dan spreken we nog niet eens over de rol die dit gebied speelt inzake waterberging: het ligt pal in de oude winterbedding van de Zwalm. Het gebied is rood ingekleurd dus officieel mag men er bouwen. Maar het leent zich absoluut niet voor dergelijke grootschalige projecten. Het is andermaal een voorbeeld van de verregaande en versnelde verstedelijking van Brakel. Iets waar wij met de N-VA absoluut tegen ten strijde trekken.”

Niet enige project  dat op stapel staat! 

Wat kan er gezegd worden van de mogelijke inplanting van het Kasteelpark tussen de Kasteelstraat en de Spoorwegstraat . Er wordt hier gesproken van meer dan 200 appartementen zonder degelijke ontsluiting in een lager gelegen gebied.

De leefbaarheid wordt hier eveneens een groot probleem en over dit megaproject horen we momenteel weinig.

De Rondweg heeft als bedoeling het verkeer vlot  en aan een aanvaardbare snelheid rond Nederbrakel te leiden. Straks rijdt men vlotter door het centrum dan door gebruik te maken van de Rondweg waar meer en meer commerciële sites worden gevestigd.