©Sophie Richez - Stadscentrum Ninove

Ninove gaat voor een duurzame visie op haar grondgebied

De stad ontwikkelde in samenwerking met studiebureau BUUR een aanzet tot visie over het gewenste verdichtingsbeleid in de Ninoofse kernen, en schreef dit uit in het woonzoneringsplan.

Verdichting
Het woonzoneringsplan geeft aan welke locaties geschikt zijn voor verdichting en welke soort verdichting wenselijk is. Zones die goed bereikbaar zijn en goede voorzieningen hebben, zoals het stadscentrum of de dorpskernen, krijgen meer verdichtingsmogelijkheden dan de zones die minder bereikbaar zijn en weinig of geen voorzieningen kennen. Verder wordt per zone richtlijnen gegeven over hoe er kan verdicht worden, de toegelaten woontypes, de maximale bouwhoogte,… Wanneer er verdicht wordt, moet er ook steeds een meerwaarde gecreëerd worden.

De stad liet voorafgaand een Bouwmeester Scan uitvoeren. Die bracht ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de stad in kaart en formuleerde aanbevelingen voor een duurzaam ruimtegebruik. Katie Coppens, schepen voor ruimtelijke ordening: “De actiepunten en analyses uit de scan werden in het woonzoneringsplan uitgewerkt tot concrete richtlijnen. Ninove heeft nu voor het eerst een langetermijnvisie uitgewerkt voor wonen waarbij ruimtegebruik met veel woonkwaliteit centraal staat. Waar willen we wel of niet verdichten? Welke woontypes, maximale bouwhoogtes, groenzones wensen we in onze stad en dorpen?”.

Geen bouwrechten afgenomen
Met dit woonzoneringsplan worden geen bouwrechten afgenomen en het vervangt ook geen enkel bestaand RUP of verkavelingsplan, noch het Gewestplan. Het plan geeft wel een verduidelijking bij de al bestaande planningsinstrumenten en aanvullende richtlijnen om de dichtheid op de daarvoor geschikte plekken op een duurzame manier te verhogen, en deze te beperken op minder geschikte locaties.

Toelichting woonzoneringsplan op 15 december
Meer weten over het woonzoneringsplan? Kom naar de toelichting door Miechel De Paep van studiebureau BUUR+Sweco op 15 december om 19 uur in de Liberale Kring, Dreefstraat 16, Ninove. Inschrijven via ruimtelijke.ordening@ninove.be.