© Agentschap Wegen en Verkeer

Dossier N42 Oosterzele/Herzele: “Zoek oplossingen in plaats van conflicten”

In een gemeenschappelijk schrijven over het dossier van de ontdubbeling/verbreding van de N42 in Oosterzele/Herzele pleiten Aktiekomitee N42, ActieComité (NEE) 42 Oosterzele, vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot voor “oplossingen in plaats conflicten”

Aan het woord: Aktiekomitee N42, ActieComité (NEE) 42 Oosterzele, vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot

“Op 23/11/22 raakte bekend dat de auditeur van de Raad van State voorstelt om de plannen voor de verdubbeling van de N42 in Oosterzele te vernietigen. Daarmee zit de auditeur op koers van de Raad voor Vergunningsbetwistingen die eerder om dezelfde reden de bouwvergunning voor de rondweg in Herzele vernietigde. De hoofdkritiek: er is geen visie rond de ontwikkeling van de N42 in het algemeen en Europa verbiedt om vergunningen in stukjes te delen en op deze manier milieueffecten te verdoezelen. De Vlaamse Regering en de Administratie Wegen en Verkeer gingen door alsof er niets gebeurd was en worden nu allicht terug gefloten door verschillende juridische instanties. Het klinkt nogal theoretisch, maar het is in de feiten simpel: als je een weg aanlegt en je zegt zelf dat alle werken daaraan (verdubbeling in Oosterzele, omleiding in Herzele) één project zijn, dan moet je ook de milieu- en gezondheidsgevolgen voor die weg samen inschatten. Wat de N42 betreft is dit zeer relevant: wie de weg in Oosterzele verdubbelt haalt meer verkeer naar Herzele en Geraardsbergen of naar Wetteren. Op die beide punten loopt het verkeer dan weer strop: De E40 kan in Wetteren geen extra verkeer aan zegt de overheid zelf in zijn studies en in Geraardsbergen slibt alles dicht op de Astridlaan. Door een nieuwe weg staan we dus hoogstens wat sneller in de file in Geraardsbergen of Wetteren. Tegelijkertijd trekt die weg nieuw verkeer aan en zorgt dus voor meer schade aan de gezondheid van mensen, landschappen en natuurgebieden.”

“Die argumenten gebruikten 1500 bezwaarindieners al tegen de bouwvergunning die voor de rondweg in Herzele uitgereikt werd op 23/07/19. Ze baseerden zich daarbij uitgebreid op Europese wetgeving en uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Op 12/11/20 krijgen ze gelijk van de Raad Voor Vergunningsbetwistingen. De Raad van State zei dat dit laatste vonnis onvoldoende onderbouwd was en schorste het op 25/11/21. De Raad voor Vergunningsbetwistingen onderbouwde zijn vonnis nog beter en velde op 08/09/22 een definitief arrest dat de bouwvergunning voor de rondweg naar het rijk der fabelen verwijst. De Vlaamse Regering en de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) lijken potdoof voor de rechters: Op 26 en 27/10/22 kondigt AWV op twee infodagen in Zottegem en Oosterzele fier aan dat de N42 van Zottegem tot Wetteren op 4 rijstroken komt én dat men zijn plannen voor de rondweg in Herzele zal aanpassen en opnieuw indienen. Omwonenden en milieubewegingen schrikken zich een hoedje en vragen zich af hoe dit te rijmen valt met de eerdere gerechtelijke uitspraken. Die maken heel duidelijk dat er rekening moet gehouden worden met de impact op het volledige tracé. Dat vindt nu ook de auditeur van de Raad van State, die adviseert om het Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor de vier rijstroken in Oosterzele eveneens te vernietigen. Ook nu trekt het Agentschap Wegen en Verkeer zich niets aan van deze voorlopige uitspraak en gaat men verder met een agressieve onteigeningspolitiek, waarbij individuen benaderd worden met allerhande voorstellen.”

“Ondergetekende bewegingen vinden het jammer dat er al meer dan 40 jaar beroering is rond de N42. De visie is niet altijd even duidelijk: gaat het om de verkeersveiligheid van de lokale omwonenden? Zijn er economische motieven om meer (werk)verkeer (vrachtwagens, zwaar vervoer, …) naar Zottegem en Geraardsbergen toe te laten in de hoop meer werkgelegenheid te creëren? Of wil men vooral het doorgaand verkeer tussen de E40 en Wallonië faciliteren? Deze vaak onduidelijke visie op het hele verhaal werkt de commotie in de hand. Dit deelt lokale gemeenschappen in twee en zet ze tegen elkaar op. Door met de vinger te wijzen naar omwonenden en milieuverenigingen (die enkel hun rechten in de rechtstaat uitoefenen) versterkt de overheid deze tweespalt en commotie. Die overheid zou net op zoek zou moeten gaan naar een oplossing waarin de verschillende partijen zich kunnen vinden, rekening houdend met alle rechtsregels die er zijn. Wij begrijpen het protest van inwoners die op de Gentweg te Herzele hun zwarte vlag uithangen als protest tegen de onveiligheid voor vooral de zwakke weggebruikers. Wij vinden dat er maar één echte oplossing is die wellicht snel kan gerealiseerd worden: gebruik het voorziene nieuwe tracé om een lokale landelijke weg langs het ganse tracé te maken voor wandelaars, fietsers en tractoren zodat zij niet meer langdurig op de huidige N42 aanwezig moeten zijn. De grote knelpunten richting Wetteren (kruispunt ’t Bourgondisch kruis Frun Park, Mariagaard oversteek, E40 rotonde en kruispunt ’t Vosken) kunnen ook met lokale maatregelen opgelost worden. In combinatie met kilometerheffing voor de volledige weg en het schrappen van de functie als prioritaire doorgangsweg kan de huidige N42 dan een veilige weg zijn voor iedereen.”

Lees ook