Lierdse gemeenteraad is bezorgd om de impact van nieuwe Geraardbergse bedrijvenzone op de inwoners van Gemeldorp/Deftinge.

Gemeentebestuur Lierde brengt negatief advies uit over de startnota van het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen

Burgemeester Jurgen Soetens

De stad Geraardsbergen werkt samen met de Provincie OostVlaanderen aan de afbakening van
het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Hiervoor werd een startnota opgemaakt. De gemeente
Lierde gaf hierover een negatief advies en wel omdat in de startnota van het PRUP voorzien wordt
in bedrijvigheid in de driehoek tussen de N42, de Galgestraat en de spoorlijn. Deze zone ligt net op
de rand van de grens tussen Geraardsbergen en Lierde.

“Dergelijke inname zou een grote impact hebben op Gemeldorp, deel van Deftinge”, zegt
burgemeester Jurgen Soetens. Lierde is helemaal niet tegen bedrijvigheid, werkgelegenheid, enz.
maar meent dat de inplanting van bedrijvigheid net in deze zone zal leiden tot boven proportionele
hinder voor de bewoners van Lierde. De inplanting van bijkomende industriële activiteiten zal
mogelijks leiden tot visuele, geluids en geurhinder voor de omwonenden van Lierde, en
daarenboven is er op heden te weinig rekening gehouden met de mobiliteitsaspecten van zwaar
verkeer waarbij de ontsluiting zou gebeuren langs de Galgestraat.

“Wij hebben onze bezorgdheden over deze inplanting geuit en gevraagd om op zoek te gaan naar
een alternatieve locatie. Wij zijn voorstander van het behoud van dit gebied voor de landbouw.” vult
burgemeester Jurgen Soetens aan. “Mocht deze zone toch behouden blijven, hebben wij benadrukt
dat vervuilende bedrijfsactiviteiten, zoals afvalverwerkende bedrijven of asbest verwerkende
bedrijven, sowieso dienen te worden uitgesloten.”

Dit negatief advies werd aan de bevoegde instanties doorgezonden. Het gemeentebestuur wacht nu op
verdere reactie en zal niet nalaten haar standpunt te verdedigen in verdere procedures indien nodig