Aanvraag voor de verkaveling van een perceel in Achterdries

Els De Turck: 'Na openbaar onderzoek wordt eindbeoordeling uitgebracht

Op 23 december 2022 is bij lokaal bestuur Oosterzele een aanvraag ingediend voor de verkaveling van een perceel op de hoek van Voordries met Achterdries in Oosterzele. Een bouwfirma wil daar 14 woningen optrekken.  In mediaberichten verschijnen proteststemmen omdat bomen zouden verdwijnen. Het dossier is echter nog maar opgestart. Momenteel loopt het openbaar onderzoek.

 De dienst Omgeving van het gemeentebestuur verklaarde de aanvraag voor de verkaveling van een perceel voor het oprichten van 14 woningen in Achterdries volledig en ontvankelijk. De dienst vroeg de vereiste adviezen op en startte met een openbaar onderzoek zoals de procedure voorschrijft.

Het openbaar onderzoek van dat dossier loopt van 14 februari tot 15 maart. Dat betekent dat inwoners van Oosterzele nog tot 15 maart grondig gemotiveerde bezwaren kunnen indienen tegen de aanvraag. Openbare onderzoeken in Oosterzele zijn terug te vinden op de website: https://oosterzele.be/actueel/openbareonderzoeken.

Na het openbaar onderzoek stelt de dienst Omgeving een stedenbouwkundig advies op voor het schepencollege. De collegeleden nemen binnen een bepaalde termijn een beslissing over het dossier. Die termijn hangt af van het type dossier.

Schepen Els De Turck: ‘Momenteel loopt een openbaar onderzoek van dit dossier. Het is nog maar de eerste stap in de verdere uitwerking ervan. Het gaat hier voor alle duidelijkheid nog niet over een bouwaanvraag, maar om een aanvraag voor het opdelen van de grond in verschillende percelen. Na het einde van het openbaar onderzoek zal het college een passende eindbeoordeling uitbrengen.’ Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is de eerste stap om onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond. Pas nadat de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden positief is afgerond, kan de omgevingsvergunning om te bouwen aangevraagd worden.

(marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).