Politie en sociale huisvestingsmaatschappijen willen domiciliefraude harder aanpakken

Geraardsbergen/Lierde. Sinds 1 maart 2023 wordt domiciliefraude binnen de politiezone Geraardsbergen/Lierde nóg effectiever aangepakt. De zone sloeg immers de handen in elkaar met de sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio, met het Arbeidsauditoraat en het Parket van Oost-Vlaanderen. Samen ondertekenden ze een samenwerkingsprotocol, waardoor informatie kan worden gedeeld en frauduleuze praktijken sneller kunnen opgespoord én aangepakt worden.

Het fenomeen domiciliefraude en meer bepaald de aanpak ervan, is één van de prioriteiten in het Zonaal Veiligheidsplan van politie Geraardsbergen/Lierde. Domiciliefraude is een ernstig probleem dat zich voordoet wanneer personen op een adres staan ingeschreven, terwijl zij daar in werkelijkheid niet wonen.  Men pleegt dus fraude door bewust een verkeerd of vals adres op te geven als wettelijk adres. Wie een wettelijk adres heeft, krijgt immers toegang tot verschillende rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen of het verkrijgen van een sociale woning. Andere redenen om zich opzettelijk op een foutief adres in te schrijven zijn het ontwijken van belastingen/deurwaarders of het vermijden van strafrechtelijke vervolging.

Illegale praktijk met enorme maatschappelijke gevolgen
De impact van domiciliefraude op onze maatschappij is groot. Misbruik van sociale woningen en uitkeringen zorgt ervoor dat er minder beschikbare middelen zijn voor degenen die ze écht nodig hebben. Daarenboven is er ook de fiscale onrechtvaardigheid. Het ontduiken van belastingen leidt immers tot een oneerlijke verdeling van de fiscale lasten.

“De regels voor sociale huisvesting zijn er om de meest kwetsbaren in onze samenleving te ondersteunen, niet om er misbruik van te maken. Daarom is het uitermate belangrijk om fraude te voorkomen en op te sporen. Enkel zo kan de sociale huisvesting eerlijk verlopen en blijft deze toegankelijk voor personen en families die het echt nodig hebben” aldus Jeanique Van Den Heede van woonmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Samenwerkingsprotocol ‘uitwisseling van persoonsgegevens’ zorgt voor structuur en informatiedeling
Eén van de pijnpunten in de strijd tegen domiciliefraude is de beperkte informatiedoorstroming tussen de verschillende instanties en diensten. In de meeste gevallen hebben deze instanties beperkte toegang tot elkaars informatie en zijn ze niet altijd gemachtigd om informatie uit te wisselen. Dit maakt het moeilijk om fraudeurs te identificeren en op te sporen, waardoor de fraude vaak onopgemerkt blijft.

Met de ondertekening van het samenwerkingsprotocol worden deze problemen nu aangepakt. Het protocol zorgt voor een betere samenwerking, informatieverzameling en gegevensdeling tussen de verschillende partners onderling. Deze partners zijn de politiezone Geraardsbergen/Lierde, de sociale huisvestingsmaatschappijen van Denderstreek, Vlaamse Ardennen en Ninove Welzijn alsook het Arbeidsauditoriaat en het Parket Oost-Vlaanderen.

“Door het ondertekenen van dit samenwerkingsprotocol tonen wij samen met onze partners ons engagement in de strijd tegen domiciliefraude. Alleen door samen te werken met andere instanties en onze kennis en middelen te bundelen, kunnen we deze vorm van fraude streng aanpakken en zo de sociale rechtvaardigheid bevorderen” zegt commissaris Buurtpolitie Jan Lauwaet.

Grote financiële gevolgen voor wie wordt betrapt op domiciliefraude!
Als iemand in België betrapt wordt op domiciliefraude, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Afhankelijk van de situatie kan men een zware boete krijgen maar daarbovenop dient men ook de ten onrechte ontvangen voordelen, zoals belastingvoordelen of sociale uitkeringen, terug te betalen. Verder is er ook een impact naar de toekomst toe.  Zo kan de fraudeur voor een periode uitgesloten worden van bepaalde sociale voordelen (bijv. werkloosheidsuitkering) en kan hij/zij ook gerechtelijk vervolgd worden met in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf tot 6 maanden.

“Als het arbeidsauditoriaat van mening is dat er voldoende bewijs is om een zaak van domiciliefraude te vervolgen, zal het niet twijfelen om de fraudeur(s) te dagvaarden en de zaak voor de rechter te brengen. Mede dankzij deze onderlinge samenwerking zullen we nog meer bewijzen kunnen aanvoeren om de fraude aan te tonen en de ernst van de feiten te onderstrepen” besluit arbeidsauditeur Filip De Ketelaere.