Gemiste kans om breed draagvlak te creëren voor herbestemming kerk Moortsele

Open Vld plus Oosterzele

Uit contacten met verschillende Moortselenaars maakt Open Vld plus Oosterzele op dat er interesse is onder de inwoners rond het herbestemmingsdossier van de Sint-Amanduskerk in Moortsele.

Zes jaar geleden (in 2017) werd een Kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Daarin bepaalde de gemeenteraad samen met het bisdom om het beschermde kerkgebouw te verkopen. Ook de kerk van Moortsele is op zoek naar nieuwe bestemming.

Filip Michiels: in de raadscommissie als op de gemeenteraad hebben we gepleit om ook een vertegenwoordiging van inwoners voor te dragen voor de beoordelingscommissie. Zo zouden inwoners mee de dossiers kunnen beoordelen die worden verwacht n.a.v. het plan om de kerk te herbestemmen. Alweer een gemiste kans om breed draagvlak te creëren onder de bevolking.

Na indiening van de dossiers zal een beoordelingscommissie de kandidaten horen en beoordelen. In die commissie zetelen naast de kerkfabriek, ook het bisdom, Erfgoedcel Viersprong, agentschap onroerend erfgoed en vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid (gemeentebestuur). “We vinden het zeker een meerwaarde dat erfgoedactoren en de lokale kerkfabriek, die het gebouw vele jaren als goede huisvader onderhielden, in de beoordelingscommissie zetelen. Maar we betreuren de gemiste kans om inwoners te betrekken.”

Geïnteresseerden kunnen een dossier indienen tot 6 november 2023. Tegen de einddatum voor het indienen van de dossiers zal dus nog geen duidelijkheid bestaan of het RUP zal zijn goedgekeurd.

Weghouden van politiek

De kerk van Moortsele doorloopt een lang traject dat uiteindelijk moet leiden tot een mooie herbestemming. Met het uitgiftedossier voor de herbestemming van de Sint Amanduskerk zijn we bijna aan het einde van het traject. We gaan op zoek naar kandidaat-kopers of huurders die een nieuwe bestemming aan de kerk willen geven. Omdat het gemeentebestuur het volle vertrouwen heeft in alle betrokken diensten hebben we dit dossier bewust steeds weggehouden van politieke inmenging. Op die manier kon en kan het dossier heel objectief uitgewerkt worden”, laat Orville Cottenie weten.