Meire in Strijpen: proef met gewijzigde verkeerssituatie wordt verlengd

Naar aanleiding van enkele ongevallen en in het zoeken naar een oplossing voor de verkeersonveilige situatie aldaar, is sinds 30 januari bij wijze van proef in de Meire in Strijpen een andere verkeersregeling van toepassing, waarbij vooral op snelheidsverlaging gefocust wordt. Met het oog daarop is in die straat een snelheidsbeperking tot 30 km per uur ingevoerd alsook een nieuwe parkeerregeling waarbij het beurtelings parkeren vervangen is door een drietal geschrankte parkeerstroken. Hierdoor ontstaan er tegelijk asverschuivingen die ook verplichten tot trager verkeer.

Voorzien was dat deze nieuwe verkeerssituatie zou uitgetest worden tot het begin van deze paasvakantie maar vanuit de stad wordt nu gecommuniceerd dat besloten is om deze proefopstelling te verlengen nadat op 21 maart ll. een evaluatiemoment plaatsvond waarbij door bewoners van de Meire en Ledebergstraat enkele aandachtspunten zijn aangehaald waarover nu samen met het Agentschap Wegen en Verkeer – als deel van de gewestweg N454 valt de Meire onder het beheer van deze Vlaamse overheidsdienst – en met vervoersmaatschappij De Lijn zal overlegd worden. Over tot wanneer de langere proeftermijn loopt, is niets meegedeeld (dit laatste is trouwens eveneens het geval met betrekking tot de eenrichtingsverkeersregeling die in de Grotstraat en Parkstraat in Grotenberge van toepassing is en ook na een eerste proefperiode van vier maanden sinds eind februari verlengd is).