767 boetes wegens inbreuken op stilstaan en parkeren en 103 GAS-boetes moeten Geraardsbergen leefbaarder maken

Geraardsbergen. In 2022 stelden de lokale politie en de gemeenschapswachten in Geraardsbergen 500 overlastdossiers op. Niet elk van die dossiers mondde automatisch uit in een GAS-boete. Vaak wordt een bemiddelingstraject opgestart waarbij gestreefd wordt naar een maatschappelijke meerwaarde voor alle partijen. Daarnaast werden ook 825 dossiers voor inbreuken op stilstaan en parkeren opgemaakt. Zij zijn een efficiënte tool in de strijd tegen verkeersonveiligheid.

Algemene overlast
Binnen de 500 overlastdossiers komen inbreuken gelinkt aan afval, vandalisme en het ontbreken van een duidelijk zichtbaar huisnummer het vaakst voor.

In het kader van het handhavingsproject “zwerfvuil” kunnen gemeenten gratis handhavers van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) inzetten om te controleren op zwerfvuil. De OVAM-interventies zijn goed voor bijna 18% van het totaal aantal vaststellingen in Geraardsbergen. Het merendeel betreft het wegwerpen van sigarettenpeuken.

In 2022 deden de gemeenschapswachten opnieuw een gerichte actie rond het belang van een duidelijk zichtbaar huisnummer. Dit verklaart waarom deze inbreuk in de top drie staat van de meest voorkomende vaststellingen. Dat deze actie ook nuttig is, blijkt uit het feit dat het merendeel van de burgers zich in orde stelt na een waarschuwing. De actie zal in 2023 dan ook worden verdergezet.

Van dossier naar gevolg
Een 180-tal dossiers werd geklasseerd omdat de toestand na een waarschuwing geregulariseerd werd (zoals bewoners die een duidelijk leesbaar huisnummer aanbrachten) of de overtreder onbekend was.

Van de niet-geklasseerde dossiers resulteerden er tot op heden 103 in een GAS-boete. De andere (in 2022 opgestelde) dossiers zijn nog lopende.

In ruim drie kwart van de opgestarte dossiers werd bemiddeling voorgesteld. De bemiddelaar brengt een dialoog tot stand tussen de overtreder en de benadeelde partij. Het doel is om tot een herstel of vergoeding van de schade in de meest ruime betekenis van het woord te komen. Na een geslaagde bemiddeling wordt geen geldboete opgelegd.

Inbreuken op stilstaan en parkeren
Sinds eind 2020 worden ook inbreuken op stilstaan en parkeren geverbaliseerd met een GAS-boete. Zowel de lokale politie als de gemeenschapswachten zijn daartoe bevoegd.

Binnen de 825 dossiers waren dit de meest voorkomende inbreuken:
1. stilstaan/parkeren in verkeerde rijrichting;
2. stilstaan/parkeren op trottoirs of verhoogde bermen binnen de bebouwde kom;
3. stilstaan/parkeren waar het niet toegelaten is volgens verkeersborden;

Er werden in totaal 767 boetes opgelegd.

Julien Borremans