Verslag Oudenaardse gemeenteraad 30 januari 2017

 

fullsizerender

Oudenaarde, 02/02/2017. Maandag was het verzamelen geblazen voor de eerste gemeenteraad van 2017. OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) en Bruno Van Waeyenberghe (Onafhankelijk) waren verontschuldigd. De burgemeester meldde dat de geluidsinstallatie niet werkte.  

Burgemeester wordt zestig

De Oudenaardse burgervader Marnic De Meulemeester (Open VLD) was de dag ervoor zestig jaar geworden, en dat was de liberale fractieleider Günther Bottedoorn niet ontgaan. Hij wees erop dat deze week een oud-burgemeester van onze stad (Jan Verroken, SDS) honderd was geworden en sprak de hoop uit dat onze burgemeester nog veertig jaar voor de boeg had. Fractievoorzitter Mathieu De Cock van CD&V sprak eveneens zijn verjaardagwensen uit namens zijn fractie en loofde de burgemeesters voor zijn compromisbereidheid. Hij voegde eraan toe dat wat hem betrof de burgemeester gerust nog twee jaar burgemeester mocht blijven. Elisabeth Meuleman van Groen beloofde dan weer dat haar fractie burgemeester bij de les zou houden. Maarten Blondeel van Sp.a wenste iedereen die zestig was proficiat, en ook zij die geen zestig waren evenzeer.

Zwerfvuil tijdens ‘Ronde voor Wielertoeristen’

De gewone agenda telde slechts dertien punten, en pas bij het derde punt over convenant ‘Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen’ kwam de eerste opmerking van Groen-voorzitter Steven Bettens. Hij vroeg aan de burgemeester om te vragen aan de organisatoren om ook zelf in te staan voor de netheid langs het parcours. Zo wees hij erop dat er de dag na het evenement duizenden ‘spannertjes’ die gebruikt worden om te sponsoring te hechten aan de nadars op straat blijven liggen.   De burgemeester beloofde dat te zullen meenemen op het overleg met de organisatie. Dagmar Beernaert van Sp.a vroeg hoe de controle op de netheid gebeurde. De burgemeester liet weten dat de eigen stadsdiensten deze taak op zich namen.

Vacature architect

Pas bij het achtste punt kwam er opnieuw een vraag vanuit de gemeenteraad. Maarten Blondeel (Sp.a) maakte van het punt over de aanstelling van een architect voor het ontmoetingscentrum in Heurne gebruik om te pleiten om bij de vacature van architect die is vrijgekomen bij de stad te kiezen voor een ingenieur-architect. Hij motiveerde dat door erop te wijzen dat de stad nu jaarlijks veel geld uitgeeft aan studiekosten die in de toekomst zouden kunnen worden gedaan door deze ingenieur. Schepen Hove (Open VLD) antwoordde dat de aanwervingsprocedure loopt en dat de architect in de stad wordt bijgestaan door drie ingenieurs.

Herstel dak zwembad

Bij het dossier voor de herstelling van het dak van het zwembad vroeg diezelfde Blondeel zich af waarom de stad niet had gekozen voor de laagste bieder in de aanbesteding. Hij vreesde dat de stad hierdoor mogelijk een schadevergoeding zal moeten betalen aan de laagste bieder. Schepen Simoens antwoordde dat de termijn hiervoor was verlopen, en dat het de verzekeringsmaatschappij was die betaalde. Blondeel vroeg de stemming en de voltallige oppositie onthield zich.

Diftar

Een laatste tussenkomst in de gewone agenda was van Kristof Meerschaut van N-VA. Hij betreurde dat de afrekening van Diftar in de toekomst nog slechts één keer per jaar zou gebeuren in plaats van semestrieel nu. Hij betwijfelde of dat een besparing zou zijn, en vreesde dat op die manier het sensibiliserende karakter dat het Diftar-systeem moet hebben wat verloren gaat. Hij stelde ook het Diftar-systeem op zich in vraag, en pleitte voor een prepaid systeem (met verschillende vuilzakken).

 

Dagmar Beernaert (Sp.a) vroeg zich af of een jaarlijkse factuur waarvan het bedrag dat uiteraard hoger zal uitvallen dan een semestri ële, niet zal leiden tot betalingsproblemen bij zwakkere groepen. Schepen voor Milieu Eeckhaut (CD&V) liet weten dat ervaring in andere gemeenten heeft uitgewezen dat dit niet leidt tot meer betalingsproblemen. Verder stelde de schepen dat hij zich moest neerleggen bij het standpunt van zijn Raad van Bestuur en dat er werd gestreefd naar een maximale uniformiteit binnen het ambtsgebied van de afvalintercommunale IVLA.

Bij de stemming over dit punt onthield Groen zich, Spa en N-VA stemden tegen.

Openbare verkoop

Om te eindigen was er nog een punt bij hoogdringendheid over een openbare verkoop op 14 februari. Hiermee zat de gewone agenda erop om 19.40. Op de buitengewone agenda stonden niet minder dan zestien vragen en punten geagendeerd.

Ontmoetingscentrum Edelare

Edelarenaar Dirk de Bock van Open VLD mocht de spits afbijten met een pleidooi voor een ontmoetingsruimte voor de inwoners van Edelare. Hij las hierbij de brief voor van het feestcomit é dat voorstelde om de gebouwen te huren van garage Eeckhout-Termote als ontmoetingscentrum voor deze deelgemeente. Maarten Blondeel van Sp.a steunde die vraag. Schepen Hove van Open VLD en tevens inwoner van Edelare merkte op dat dit al een dossier is dat al lang aansleept, maar dat er nu eindelijk beweging in zit. Dit onder andere de herbestemming van de kerk daar. Hij beloofde dit voorstel te zullen meenemen in de discussie.

GIS

Kristof Meerschaut (N-VA) wou naar aanleiding van de aanstelling van een   nieuwe omgevingsambtenaar weten wie de GIS-coördinatie (Geografisch Informatie Systeem, SDS) nu op zich zou nemen aangezien dit niet meer vermeld staat in de nieuwe functie-omschrijving. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Richard Eeckhaut (CD&V) antwoordde dat dit zou worden opgevangen binnen de dienst.

Windmolenpark Eine-Heurne-Mullem

Kristof Meerschaut (N-VA) had eveneens een vraag rond een mogelijk nieuw initiatief rond een windmolenpark in Eine-Mullem-Heurne. In 2012 stelde de firma EnerVest al voor om drie grootschalige windturbines op te richten in de kouters van Mullem en Heurne.   Na massaal protest van de buurtbewoners en heel wat negatieve adviezen, waaronder van het stadsbestuur zelf, werd het project finaal afgevoerd.    Momenteel onderzoekt de firma Aspiravi uit Harelbeke de mogelijkheid om opnieuw een project te op te starten, deze keer met vier grootschalige windturbines.   Meerschaut wenste van het stadsbestuur te weten wat zijn houding was op deze aanvraag. De schepen voor Ruimtelijke Ordening Richard Eeckhaut (CD&V) liet weten dat het stadsbestuur niet op de hoogte was van de aanvraag en bijgevolg geen standpunt kon innemen. Hij beloofde ook dat er in voorkomend geval een informatievergadering zou worden georganiseerd.

Zachte plastics bij afvalverwerking

Tenslotte vroeg Meerschaut in een volgende vraag nog dat de stad beter en meer zou informeren rond de gewijzigde regels rond ‘zachte plastics’. Schepen Eeckhaut (CD&V) wees erop dat dit op afvalkalender stond en in het gemeentelijk infomagazine.

Veiligheid stadhuis

Elisabeth Meuleman van Groen had nog een vraag rond de veiligheid in het stadhuis nadat vorige week de hulpdiensten wat moeite hadden om een persoon die onwel was geworden te ontzetten. De burgemeester gaf aan dat het stadhuis voldeed aan de vereisten.

Boomkap Vlaams gewest

Hierna volgde een korte vraag van Steven Bettens van Groen over de boomkap door het Vlaams Gewest langs de N46, N60, de Deinzetraat en de Minderbroederstraat. Schepen Eeckhaut (CD&V) gaf antwoord.

Fietspad Matthijs Casteleinstraat

Bettens wou ook weten van het stadsbestuur wanneer men nu eindelijk zou overgaan tot het schilderen van fietspaden op de kleine ring (Matthijs Casteleinstraat). Schepen voor Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V) beloofde dit te zullen doen nadat de aanleg van de Markt was voltooid. Dit zeer tot ongenoegen van Bettens die erop wees dat nog maar eens nog eens met tien maanden werd uitgesteld.

Hij herhaalde nog eens dat in 2008 de parking op de Ham definitief werd ingericht omdat parkeerplaatsen op de kleine ring plaats zouden maken voor fietspaden. “In 2013 leerden we dat de kleine ring heringericht zou worden in het najaar van dat jaar. In maart 2016 antwoordde de schepen van mobiliteit dat de fietspaden er zouden komen na de opening van de nieuwe parking met twee verdiepingen aan de Meerspoort. De parkeerplaatsen die door het schilderen van een fietspad langs de kleine ring zullen verdwijnen, werden al meermaals gecompenseerd. Plannen voor het fietspad zijn klaar. De stad blijft de uitvoering ervan telkens opnieuw uitstellen” concludeerde hij ontgoocheld.

Sporthal Groenstraat

Over de sporthal in de Groenstraat (Sint-Jozef) kwamen er twee vragen, eentje van Kristof Meerschaut van N-VA, en een van nieuwkomer Folke D’Haeyer van Groen. De eerste had vragen bij de verdeling, 48%-52% van de verbruikskosten; de tweede had vragen rond de overlast die de nieuwe sporthal veroorzaakte in de buurt. Dit op het vlak van lawaaihinder en op het vlak van mobiliteit en van parkeren. Schepen Simoens van Sport (Open VLD) antwoordde dat de verdeling 48-52 niet zomaar lukraak   was gekozen indertijd. Hij liet weten dat men op termijn zou bekijken of deze verdeling gehandhaafd zou worden. Dit dan op basis van het werkelijke gebruik van de zaal door de stad en de scholen.

Dat er overlast was, erkende de schepen. Hij kondigde aan dat er netten zouden worden gehangen tegen het lawaai van de botsende ballen tegen de muur, maar er was onduidelijkheid over wie dat zou betalen. Hij liet ook weten dat de eigenaar van het sportcomplex ‘Scholen van Morgen’ zelf niet overtuigd was van het feit dat er overlast en geluidshinder is.

Tot slot verklaarde de schepen ook dat er geen minivoetbal meer zou mogen worden gespeeld aan de Groenstraat wegens de geluidshinder.

JOTIE

Socialistisch raadslid Maarten Blondeel had ook drie bijkomende agendapunten geagendeerd. Een eerste ging over de renovatie van jeugdcentrum Jotie waar, zo liet schepen Hove (open VLD) weten dat een deel van het plafond naar beneden was gekomen omdat de plugs die dat plafond vasthielden, waren losgekomen.

Ophaalbrug

Stilaan vaste prik op de gemeenteraad en grote bron van ergernis van menig Oudenaardist is de ophaalbrug. Blondeel (Sp.a) pleitte er nogmaals voor om tijdens de ‘scholenspits’ de brug niet naar omhoog te doen. Hij vroeg dat te bepleiten bij ‘Waterwegen en Zeekanaal’ dat de brug gesloten zou worden tussen 8.00 en, 8.30 en tussen 12.00 en 12.30 en niet van 8.00 tot 8.15 en van 12.00 tot 12.15 nu. Schepen Lieven Cnudde (CD&V) van mobiliteit   zou dat meenemen in zijn bespreking met W&Z.

Verwijdering markering Remparden en Doornikstraat

Maarten Blondeel had tenslotte ook nog bedenkingen bij het feit dat de witte wegmarkeringen die parkeerplaatsen aanduiden werden weggenomen, en werden vervangen door grijze klinkers in de Doornikstraat en in Remparden. Schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open VLD) antwoordde dat dit gebeurde op vraag van buurtbewoners. De kostprijs hiervan werd begroot op duizend Euro, wat volgens Blondeel wel erg laag was. Hij zei ook als buurtbewoner nooit weet heeft gehad dat deze belijning voor problemen had gezorgd.

Gemeentefonds

Vervolgens wou raadslid Beernaert (Spa) van het stadsbestuur weten of het zich zou aansluiten bij de kritiek van de Geraardsbergse burgemeester Guido De Padt (Open VLD) op de verdeling van het Vlaamse Gemeneentefonds. Deze stapt hiertegen naar het Grondwettelijk Hof omdat hij de verdeling van de middelen discriminerend vindt. De burgemeester liet weten dat niet te zullen doen en liet ook weten dat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) voorlopig geen plannen koestert om het gemeentefonds te hervormen.

Tarieven nieuw zwembad

Dagmar Beernaert (Spa) keek naar de prijzen die SportOase voorstelt in haar businessplan. “Zwemmen in het nieuwe zwembad wordt in dat voorstel een pak duurder. De prijzen zouden worden verdubbeld. Inwoners van Oudenaarde zullen in de toekomst 5,50 euro betalen (ipv. 2,50 euro) voor een zwembeurt.” Ook betreurde ze dat er niets voorzien was voor mensen met een Ok-pas. Schepen van Sport Peter Simoens (Open VLD) reageerde behoorlijk ontstemd op deze vraag. Vooral het feit dat het raadslid op voorhand naar de pers was gestapt met volgens hem foute tarieven stoorde hem. Hij wees er ook op dat het raadslid appels met citroenen vergeleek aangezien het aanbod on het nieuwe zwembad veel groter zal zijn, en men dus meer krijgt voor zijn geld zoals wellness. Hij benadrukte ook dat de tarieven nog niet definitief waren, en er zou worden gekeken wat er kon gebeuren voor de mensen met een Ok-pas.

Betaalparking NMBS

Dagmar Beernaert (Spa) had ook nog   vragen over de betaalparking van de NMBS, een dossier waar ze zich in het verleden ook al in vastbeet. Ze wou weten hoe het juist zat met het afsluiten van een private weg met openbaar karakter aan de parking, en over hoe men het parkeerterrein correct zou afsluiten?

Schepen Cnudde (CD&V) liet weten dat het stadsbestuur het verder juridisch gaat onderzoeken.   Wat de afsluiting betrof gaf de schepen mee dat bij een afsluiting vanaf twee meter dat   moet met een vergunning. Als het gaat om afsluitingen in het kader van ‘algemeen belang’ mag je een afsluiting plaatsen van drie meter zonder vergunning. Beernaert vond het vreemd dat hier het   ‘algemeen belang’ speelt.

Orgaandonatie

fullsizeeerender

Uit een vraag rond orgaandonatie van Dagmar Beernaert (Spa) bleek dat Stad Oudenaarde actief zoveel mogelijk inwoners zal overtuigen om orgaandonor te worden. “Vandaag wachten in ons land ongeveer duizend driehonderd mensen op een levensreddend orgaan. Jaarlijks komt de oplossing voor zo’n honderdtwintig mensen te laat. In Belgi ë zijn mensen automatisch orgaandonor, maar in de praktijk zien we dat nabestaanden vaak niet instemmen als hen gevraagd wordt om de organen van hun geliefde te doneren. Het kan nochtans een wereld van verschil maken voor mensen die wachten op een orgaan. Veel mensen zijn nog niet op de hoogte dat je je op de Dienst Burgerzaken gemakkelijk officieel kan laten registreren als orgaandonor,” stelde Beernaert.   Daarom stelde ze voor dat Stad Oudenaarde actief de inwoners hiervan op de hoogte brengt en hen aanspoort om zich te laten registreren. De bevoegde schepen, Carine Portois (Open VLD) had oren naar dat voorstel.

 

Sven De Spiegeleer

 

 

X