MAANDAG 24 APRIL: GEMEENTERAAD IN ZOTTEGEM

logo_logo_logo_zottegem-1

Zottegem, 21/04/07 — Voor de Zottegemse gemeenteraadsleden wordt op maandag 24 april verzamelen geblazen. Om 20 uur worden ze verwacht in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont. Op de (oorspronkelijke) agenda staan er eigenlijk geen noemenswaardige uitschieters.  

Normaal is voorzien dat de Zottegemse gemeenteraad op de derde maandag van elke maand vergadert maar wegens toen Tweede Paasdag gebeurt dit nu op de vierde maandag, zijnde 24 april. Achter gesloten deuren is slechts één personeelsaangelegenheid aan de orde (ontslagverlening aan een ploegbaas van de reinigingsdienst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid). Tevoren staan ter bespreking in openbare zitting de volgende zestien punten op de agenda maar daarbij zijn er geen echt belangwekkende aangelegenheden:

1. Politieraad — Aanduiding van een nieuw effectief lid: goedkeuring

2. Cultuur — CC Zoetegem: aanpassen samenstelling beheersorgaan

3. Intercommunale Westlede — Algemene vergadering van 13 juni 2017: goedkeuren agenda en beslissingen

4. Autonoom Gemeentebedrijf — Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019: goedkeuring

5. Autonoom Gemeentebedrijf.— Budget 2017: goedkeuring

6. Autonoom Gemeentebedrijf — Aanvulling tariefreglement diverse sportinfrastructuur onder het beheer van het AGB: goedkeuring

7. Stedelijke Basisschool Erwetegem — Vervangen van de huidige schoolraad: princiepsbeslissing

8. Wegen — Aanleggen van rondweg (N42) te Sint-Lievens-Esse: Zaak der wegen

9. Riolen — Afspraken met Agentschap Wegen en Verkeer over het onderhoud van riolen en grachten langs gewestwegen

10. Infrastructuur — Herstel betonvakken: goedkeuring vorderingsstaat 3

11. Infrastructuur — Herstel betonvakken: goedkeuring vorderingsstaat 4 en 5 + eindafrekening

12. Wegen — Gratis overdracht van strook grond aan de Kernemelkstraat

13. Intercommunale Intergem — Verlenen van gratis recht van gebruik voor het plaatsen van een elektriciteitscabine

14. Patrimonium — Goedkeuren overeenkomst architect Ferfers

15. Inburgeringsbeleid — Geïntegreerd onthaalbeleid via ketenaanpak – samenwerkingsovereenkomst met PIN vzw voor onthaalgesprekken met nieuwkomers

16. Bibliotheek — Gezamenlijke aankoop bibliotheekcollectie Route42: aktename

Vanuit oppositiehoek zullen zoals gewoonlijk ook nog andere vragen en zaken te berde gebracht worden. Zo maakt Groen Zottegem zich ongerust over geruchten die de ronde doen over spanningen en onduidelijke functiebeschrijvingen bij de stedelijke milieudienst. Ook wil de Groen-fractie het windmolendossier nieuw leven inblazen. Meer dan tien jaar geleden was de haalbaarheid van het inplanten van een windmolen op Zottegems grondgebied al eens onderwerp van een onderzoek dat toen zou uitgewezen hebben dat er hiervoor bij de plaatselijke bevolking geen draagvlak was.

De N-VA/ZAP-fractie zal een voorstel op tafel leggen om in Zottegem een zgn. ‘tuttenboom’ te voorzien waar ouders het hele jaar door terecht kunnen om er hun peuter afscheid te laten nemen van zijn fopspenen. Verder wil N-VA/ZAP ook, naar aanleiding van de recente trieste diefstal van een waardevol bronzen beeld op de stedelijke begraafplaats Knutsegem, dat er werk wordt gemaakt van maatregelen om deze begraafplaats beter te beveiligen tegen dergelijke diefstallen en andere vormen van vandalisme.

CC

X