Oosterzele  actualiseert mobiliteitsplan na openbaar onderzoek

unnamed (1).jpg

Oosterzele, 09/09/2017 –  Tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 augustus l.l. is het geactualiseerd mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld. Oosterzeelse oppositiepartijen GROEN en OPEN-VLD  stemden tegen of onthielden zich bij de stemming over het geactualiseerde mobiliteitsplan van CD&V en NVA   (HDK, foto L.A.M.P.)

Het oude mobiliteitsplan van 2001 blijft behouden als basis; in het geactualiseerde plan zijn vier thema’s verder uitgewerkt en verdiept.

  • Afstemming gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met het mobiliteitsplan

De geplande ruimtelijke initiatieven in de gemeente worden afgetoetst op mobiliteitsvlak; daarbij wordt steeds vertrokken vanuit het standpunt van de trage weggebruiker.

  • Wegencategorisering

Door het toekennen van functies aan de wegen proberen we de verkeersstromen te sturen. Elke weg heeft zijn eigen functie in het totale wegennet.

  • Parkeren

Er wordt een plan van aanpak opgemaakt voor de probleemlocaties, de Gemeente wil de verschillende parkeermogelijkheden bekendmaken. Fietsparkeren en alternatieve vervoersmodi krijgen een plaats in het gemeentelijk parkeerbeleid.

  • Trage netwerken, te voet en per fiets

De gemeente wil het trage wegennetwerk ontwikkelen, zowel voor recreatief als functioneel gebruik. Het fietspad langs de spoorlijn L122 is de hoofddrager van het fietsnetwerk. Gemeentelijke en intergemeentelijke fietsverbindingen worden op deze fietssnelweg ge ënt.  

Het geactualiseerde mobiliteitsplan kent nu een openbaar onderzoek van  maandag 11 september tot en met woensdag 11 oktober 2017. Het ontwerp van het geactualiseerde plan is te raadplegen via  www.oosterzele.be. Het kan ook geraadpleegd worden bij het departement Grondgebiedszaken, dienst mobiliteit in het gemeentehuis (Dorp 1, Oosterzele).

Elke inwoner kan haar of zijn bemerkingen over het geactualiseerde mobiliteitsplan bezorgen aan het gemeentebestuur via  henky.martens@oosterzele.be  of per aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen (Dorp 1, Oosterzele)

Inlichtingen:

Christ Meuleman — schepen voor Mobiliteit en Verkeer

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 0497 48 08 51

christ.meuleman@skynet.be

Henky Martens — departement Infrastructuur cel Mobiliteit

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 09 363 99 31

henky.martens@oosterzele.be

0

Reacties Groen en Open VLD

Groen Oosterzele  ziet voorzichtige stapjes richting 21ste eeuw, maar uitte nog enkele bezwaren:  

Het is goed dat we laadpalen voorzien voor elektrische fietsen en wagens, maar als we ons in de toekomst met z’n allen vlot willen blijven verplaatsen, moeten we anders leren kijken naar mobiliteit.

Barbara Redant, Groen gemeenteraadslid en tevens lid van de verkeerscommissie, vindt de globale visie om het autoverkeer te beperken en de groei van het verkeer te verminderen lovenswaardig, maar ziet daar in dit plan weinig van gerealiseerd. De ontdubbeling van de N42 zal op termijn sowieso meer auto’s aantrekken en door de oversteekpunten op deze gewestweg te beperken, zal het lokale verkeer in onze gemeente alleen maar toenemen. Een duurzame oplossing is dat dus niet.

Wel lovenswaardig vindt ze de plannen voor het fietspad over lange afstand. Langsheen de N42 missen we wel enkele oversteekpunten. Zo zal het trage verkeer uit de Leenstraat om moeten rijden tot aan IJshoute of de Jonasweg om de steenweg over te steken, toch al gauw 2 km. De verbinding tussen Zottegem en Gent langsheen de spoorlijn komt er op voorwaarde dat enkele overwegen sluiten. Op zich te verdedigen, maar ik vrees dat de buurtbewoners zelf nog maar weinig op de hoogte zijn.

Een ander heikel punt is het vrachtverkeer doorheen dorpskernen. “Door bijvoorbeeld een parking te voorzien aan het station van Scheldewindeke, laat je zwaar verkeer wel toe in de Stationsstraat. Met 2 scholen, een bibliotheek, postkantoor en heel wat middenstanders is dat volgens ons niet te verdedigen. Wat de impact van de nieuwe kmo-zone op de afwikkeling van het verkeer rond de gemeentelijke basisschool zal zijn, is nog af te wachten.” meent Redant.

Groen Oosterzele wacht het openbaar onderzoek af en hoopt dat velen de moeite nemen om het mobiliteitsplan aandachtig door te nemen en opmerkingen te formuleren. Het belangt uiteindelijk iedereen aan.

Open-VLD onthield zich

Open Vld plus is tevreden dat er een ontwerp van plan op tafel ligt. Er is vele jaren aan gewerkt…

In dat plan lezen we verschillende goede actiepunten.

De gemeentelijke begeleidingscommissie voor de bespreking van het plan zou uitgebreid worden met de leden van de verkeerscommissie en een vertegenwoordiger uit elke adviesraad.

De adviesraden zijn tot op heden nog niet betrokken. Het voorstel is nu om het ontwerp van plan voor te leggen aan de adviesraden, ook met infomomenten. Die inspanningen waarderen we. Ook inhoudelijk plaatsen we nog een aantal vraagtekens. Enkele voorbeelden.

  • In het plan is opgenomen dat voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone aanleg van wegen en parkeerinfrastructuur wordt gerealiseerd; binnen de 2 jaar. We stellen ons vragen of dit realistisch is qua timing, en of de geraamde kostprijs van € 700.000 ingeschreven in het meerjarenplan?
  • Ook goede fietssnelweg tussen Wetteren en Zottegem (langs de N42) is een mooie zaak, maar het zorgt nog niet meteen voor een fietspad op de Oude Geraardsbergsesteenweg, iets waar gebruikers en bewoners nochtans reeds lang om vragen.
  • Inzake duurzame mobiliteitsscenario’s wordt o.m. het uitbouwen van een degelijk openbaar vervoersnetwerk gesuggereerd als alternatief voor de auto. Maar er wordt niet aangegeven hoe men dit wil realiseren.
  • Open Vld plus heeft ook nog steeds haar bedenkingen over de plannen rond de wooninbreiding Meerstraat, Voordries, Dorp in Oosterzele-centrum, die ook verkeerstechnisch in het mobiliteitsplan worden aangepakt.

Om deze redenen heeft Open Vld plus zich bij de voorlopige aanvaarding van het plan onthouden. We wachten voorlopig de resultaten van de adviesprocedures en het openbaar onderzoek neemt af.

(Herman De Knijf, foto L.A.M.P.)

X