Verslag gemeenteraad Oosterzele

unnamed (2)

Oosterzele, 26/01/2018 – De belangrijkste nieuwssprokkels uit de jongste gemeenteraad van Oosterzele op een rij.

1) Financieel  beheerder:  In de gemeenteraad van 25 januari legde Elke Demeulenaere de eed af als financieel beheerder voor Gemeente en OCMW. Daarmee wordt ze vanaf 1 februari a.s. aangesteld als financieel beheerder voor Gemeente en OCMW Oosterzele.Elke Demeulenaere is  master in de bedrijfseconomie en ging daarna onmiddellijk aan de slag aan de Universiteit Gent als onderzoeker aan de Vakgroep Accountancy & Bedrijfsfinanciering. Eind 2013 startte ze als organisatiemedewerker financi ën op de dienst Boekhouding van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen om daarna als financieel beheerder voor het OCMW Melle te werken.

2)  Bewakingscamera voor een veiliger stationsomgeving Balegem:  In zitting van 25 januari onderzocht de gemeenteraad de modaliteiten om in de stationsomgeving Balegem-Houte een bewakingscamera te plaatsen.  Dat voorstel komt er doordat de stationsomgeving van Balegem de voorbije maanden geteisterd wordt door diverse feiten van overlast en kleine inbreuken zoals het bekrassen van voertuigen.De camera’s zullen het algemeen politietoezicht niet vervangen; ze kunnen er wel toe bijdragen dat het politietoezicht punctueel en kwaliteitsvoller wordt. Daarbovenop hebben de camera’s ook een ontradend effect  op potenti ële indringers, diefstallen en vandalisme.  De camerabewaking wordt uitsluitend toegepast om de veiligheid en de bescherming van de goederen en gebouwen na te streven en voor verificatie of consultatie achteraf in geval van inbraak, diefstal of vandalisme.  De korpschef van de politiezone regio Rhode & Schelde verleende een gunstig advies.

3) Herbestemming Kerkgebouwen  :  De gemeenteraad keurde in haar zitting van 27 september 2017 het kerkenbeleidsplan goed. Dit plan omvat de visie voor de toekomst van de kerken. Voor de kerk van Scheldewindeke wil het gemeentebestuur het beschermde kerkgebouw, dat eigendom is van de gemeente, onderwerpen aan een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming.  Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financi ële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen op basis daarvan op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen en de uitvoering van een concreet project voorbereiden. Het begeleidingstraject is een aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden en wordt voor 80 % gesubsidieerd.

Op 19 september 2017 besloot het college van burgemeester en schepenen zich kandidaat te stellen en om een aanvraagdossier in te dienen voor de kerk van Scheldewindeke.  Het bestuur wil namelijk tijdig werk maken van de maatschappelijk nuttige invulling van de gemeentelijke – als monument erkende – kerkgebouwen en klaar zijn op het ogenblik dat ze geen religieuze functies meer hebben.

We kunnen er niet overal ‘ontmoetingsruimtes’ van maken. Zeker al niet omdat er in alle deelgemeenten reeds moderne ontmoetingsruimtes aanwezig zijn, met GC de Kluize als kers op de taart voor alle Oosterzelenaren.

Dit bestuur houdt rekening met wat in het Kerkenbeleidsplan staat en daarom willen we de mogelijkheid laten onderzoeken of, en in welke mate, de kunst ­academie geheel of gedeeltelijk in de kerk van Scheldewindeke kan ondergebracht worden. Dit heet voortschrijdend inzicht, planning op lange termijn en dus goed beheer van onze financi ële middelen.

Op 18 december 2017 ontving het bestuur het verheugend bericht dat het dossier van de kerk van Scheldewindeke werd geselecteerd voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek door het Projectbureau Herbestemming Kerken. Veel gemeentebesturen klopten aan de deur want zeer veel kerken dreigen hun oorspronkelijke functie te verliezen. Er zouden slecht een beperkt aantal dossiers worden goedgekeurd in heel Vlaanderen. Oosterzele haalde het. Niet in het minst door onze inspanningen en pleidooien voor dit waardevolle project. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren, aldus Schepen Jan Martens.

4) Bijkomende vraag van GROEN Oosterzele :  Het beteugelen van zwerfvuil vraagt verschillende benaderingen om tot een beter resultaat te komen.  Wat reeds gedaan werd is : A) de sensibilisering, B) We hebben ‘de feitelijke omkadering’ met vuilbakjes, probere bermen, vrijwel onmiddellijk sluikstorten opruimen, een netwerk van goed uitgeruste vrijwillge zerfvuilmeter- en peters (we hebben er nu al tussen de 30 en de 40) en u mag gerust nog meer mensen warm maken. C) We hebben de pakkans. Die is bedroevend laag. Daar hebben we al een steng en voor de betrapte duur reglement voor opgemaakt. Daar willen we ook een verplaatsbare camera voor inzetten. Ondanks herhaald pleiten bij de politie, kregen we niet echt steun om zo’n cameraverhaal op te zetten. Die steun is onontbeerlijk want enkel politiemensen mogen de beelden bekijken. Ook hier is er gelukkig voortschrijdend inzicht en volgt de politie nu de Oosterzeelse visie. In een globaal cameraplan dat de politie laat opmaken en dat eind deze maand moet klaar zijn, zitten ook verplaatsbare camera’s vervat. We zullen daders dus beter bij de lurven kunnen vatten. D) En dit hebben we als lokale overheid veel minder in de hand – zouden ook de producenten van verpakkingen voor hun verantwoordelijkheid moeten gesteld worden. Daar ben ik sinds lang van oordeel dat Vlaanderen steken laat vallen en veel te lang achter Fost ­plus – wat een bundeling is van verpakkingsproducenten – aanhuppelt. Reeds vier jaar geleden bepleitte ik de invoering van statiegeld in verschillende Brusselse organen en vergaderingen. Ik kreeg toen ondermeer het antwoord “dat statiegeld ‘slechts’ 40 % van het zwerfvuil uitmaakte en dus het probleem niet zou oplossen.” Ik antwoordde door te stellen dat wanneer men de staatsschuld met 40 % zou kunnen verminderen, men toch niet zou aarzelen!”. Hier aarzelt men dus wel, ondanks het feit dat er in Europa reeds een aantal landen statiegeld met succes invoerden.Die blijvende aarzeling was trouwens voor ons ondermeer de aanleiding om de zwerfvuil-opruim-kosten voor een deel te recupereren door voor de retailers een belasting op huis-aan-huisdrukwerk in te voeren.  Zoals uw vertegenwoordiger in de Minaraad misschien vertelde, heb ik op de Minaraad van vorige week maandag reeds besproken dat de gemeente wil aansluiten bij de statiegeld-alliantie.

De milieudienst bezorgde me de contactgegevens en ik informeerde bij de alliantie of er kosten verbonden waren bij het instappen. Dit bleek niet het geval en dus stelt het college voor om bij die alliantie – die pleit voor de invoering van statiegeld op pet en blik – aan te sluiten. Indien nodig, wordt dit de volgende gemeenteraad als besluit naar voor gebracht. Maar mis ­schien kunnen we de aansluiting nu ter stemming voorleggen en onmiddellijk het gemeenteraadsbesluit nemen. Dan staan we opnieuw een stapje verder in het streven naar een zwerf-vuilvrije wereld, aldus schepen Jam Martens.

5) Bijkomende vraag van Open VLD-Plus  : We weten dat Open VLD -Plus, mordicus een belastingsverhoging wil bewijzen. Ik zeg u echter nu reeds: de voorwaarden afgesproken met ILvA waren duidelijk: geen globale kostenverhoging. We gaan er van uit dat ILvA haar berekening correct deed. Als blijkt dat het wel een globale kostenverhoging is, zal deze meerderheid corrigerend optreden zodat de afspraak daadwerkelijk gehaald wordt. Inzake de recente problemen ivm ILVA zegt schepen Martens : Van de problemen die hier en daar opdoken of opduiken zijn we ons bewust. De problemen worden echter zeer snel opgelost. Het telefoonnummer dat moet gebruikt worden wanneer zich problemen voordoen werd ruim verspreid 0800 98 002. Er kan ook gemaild worden naar  Oosterzele@ilva.be  en ook via de website van ILvA kan er onder de knop ‘Inwoners Ooster ­zele’ die links onderaan van de intropagina staat, veel informatie ingewonnen worden. Tot slot nog meegeven aan Open VLD-plus : De gemeentelijke informatie vermeldt enkel maar besluiten en geen intenties of onderzoeken, en dat lijkt me maar normaal ook, aldus schepen Martens.

HDK, foto’s LA.M.P.

Bron: Gemeentebestuur communicatiedienst en schepenen van Oosterzele

 

X