Standpunt CD&V  inzake  voetwegen  en woonuitbreiding  â€™s Hondhuffel

unnamed (2)

Sint-Lievens-Houtem, 01/03/2018 –  Nadat recent een aantal inwoners en leden van het buurtcomit é  “s Hondshuffel een advocaat onder de arm namen, en ze ook alle politieke partijen van Sint-Lievens-Houtem aanschreven ( via e-mail), over de onderwerpen afschaffen voetwegen en woonuitbreidingsgebied, stuurt CD&V op 1 maart haar  “standpunt” de wereld in.  Lieven De Naeyer  en  Bernard Van Pamel  gemeenteraadsleden voor de Houtemse CD&V lichten het standpunt van hun partij toe.

Woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel Zuid en Noord

In 2014 werd een principebeslissing genomen naar alle woonuitbreidingsgebieden in Sint-Lievens-Houtem waaronder ook dat van ’s Hondshuffel.  De fractie NH, Open VLD een deel van NVA en CD&V keurde deze principebeslissing goed met 4 onthoudingen. Deze princiepsbeslissing is zeker niet onlogisch aangezien het gedeelte ’s Hondshuffel al van 1976 ingekleurd is als woonuitbreidingsgebied en  (jonge) gezinnen of jong gepensioneerden steevast op zoek zijn naar een betaalbare woning, palend aan een centrum.

De opmerking van CD&V  hierbij is dat bij de bouwaanvraag (in het volgende stadium) getoetst moet zijn aan de omgeving en daaromtrent zal het standpunt van CD&V zijn

1) dat wegenis (cfr. de weginfrastructuur) voldoende  moet zijn,

2) de gevraagde gebouwen (cfr. appartementsblokken) in proportie moeten zijn met bestaande omgeving,

3) dat er een aantal sociale woningen aan gekoppeld moeten worden

4) dat er een aftoetsen van het overstromingsgebied moet gebeuren door een onafhankelijke instantie.

Wat de huidige verkavelingsaanvragen betreft wachten wij steeds het openbaar onderzoek af en bestuderen we de bezwaarschriften.

CD&V gaat akkoord met het principe van de verkaveling WUG maar  niet in de vorm zoals nu voorligt.

Aan de hand van deze bezwaarschriften dient de stedenbouwkundige ambtenaar zijn advies over te maken aan het college, dat  het op haar beurt dit dient te agenderen op de gemeenteraad (goedkeuren verkavelingsaanvraag op gemeenteraad ten vroegste maart, zou eerder april 2018 zijn ). Aan de hand hiervan wegen wij CD&V bij iedere dossier ons standpunt af.

Afschaffen wandelwegen  

Wat het afschaffen van de buurtwegen betreft, hebben we navraag gedaan  bij de stedenbouwkundige ambtenaar, zijn toelichting toont aan dat de afschaffing nodig is vooraleer de verkavelingsaanvraag kan worden behandeld (en al dan niet goedgekeurd).

De feitelijke afschaffing zal slechts plaatsvinden bij aanleg van de weginfrastructuur van de verkaveling. Indien de verkavelingsaanvraag GEEN groen licht krijgt, zullen de voetwegen uiteraard NIET worden afgeschaft. Onze fractie zal erop toezien dat dit zo is genotuleerd in het besluit van dit agendapunt op de gemeenteraad vanavond.  Om het  standpunt van CD&V in dit dossier te besluiten kunnen wij stellen dat CD&V akkoord gaat met een verkaveling, echter niet onder de vorm zoals nu ingediend.Indien wij als fractie in gelijk welk dossier met vragen zitten worden deze geagendeerd of in het vragenuurtje gesteld.

Verbazing bij buurtbewoners

Zoals reeds eerder gemeld in De Beiaard, stuurden een aantal aanpalende buren een e-mail naar de politici van de gemeente SLH. Daaruit blijkt een hoge mate van bezorgdheid over het openbaar onderzoek.  De buurtbewoners vragen zich af of er meer zit achter dit onderzoek (?) wordt  hierover wel alles verteld (?) en of zij opnieuw bezwaren moeten indienen tegen de afschaffing van de voetwegen in het woonuitbreidingsgebied. Bovendien stellen zij: waren we zeer verrast te moeten vast stellen dat NV NOVUS op hun website, reeds melding maakt van hun nieuw woonproject ’s Hondhuffel in SLH, met de titel “bouwgronden en nieuwbouwappartementen”.

Intussen kunnen we ook publiek maken dat er meer dan 30 individuele bezwaarschriften werden ingediend tegen de verkavelingsaanvraag en zijn er 4 bezwaarschriften ingediend via de raadsmannen. De buurtbewoners rekenen er op dat de politici met gezond verstand zullen interpelleren over het punt hierover op de gemeenteraad vandaag 1 maart om 20 uur.

Herman De Knijf – Foto’s L.A.M.P.