Twee buurtcomit és “sceptisch” tegenover de verkavelingsaanvraag  â€™s Hondshuffel  in Sint-Lievens-Houtem

unnamed

Sint-Lievens-Houtem, 20/02/2018 –  Gisterenavond vonden twee infovergaderingen plaats, georganiseerd door twee buurtcomit és, met betrekking tot de verkavelingsaanvraag voor de locatie ’s Hondshuffel (zuid en noord) in Sint-Lievens-Houtem.

Het gemeentebestuur van SLH, stemde in met de aanvraag van IMMO INVEST NV- Paul De Nil uit Temse, voor 23 grondgebonden woningen en vier meergezinswoningen langs nieuw aan te leggen wegen.  Eventuele bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het  college van burgemeester en schepenen vóór dinsdag 27 februari 2018.  Michel d’Hauwers nam het woord tijdens de infovergadering voor de groep ’s Hondshuffel Zuid, terwijl in een andere zaal op het dorp, ook een infovergadering plaats vond, wellicht meer specifiek over ’s Hondshuffel Noord. “De bedoeling van het gemeentebestuur is dat in de beekvallei van ’s Hondshuffel, momenteel een open groene plek, er 180 nieuwe woningen worden gebouwd. Het nieuw te bouwen woongebied ligt in een beekvallei, en een beekvallei is tegenwoordig een synomiem voor “overstromingsgebied. Wij als buurtcomit é zijn bezorgd over de waterhuishouding omdat het gebied zeer drassig is en er een niveau verschil is van 7 meter. Maar wij zijn ook bezorgd over het mobiliteitsprobleem dat uiteraard het gevolg zal zijn. Wellicht komen er nog onteigeningen voor toegangswegen of verbindingen via wandelwegen. Bovendien vrezen we ook voor bijkomende “lusvormige” ontsluitingen. Dat alles gaat regelrecht in tegen het principe van het “trage-wegen-beleid” dat de gemeente tot op vandaag   handhaafde. Maar gezien vanuit het standpunt dat “open ruimten” in Vlaanderen maximaal moeten gevrijwaard worden is dit voorstel voor de bouw van een woongebied het tegenovergestelde van wat het Vlaams beleid aanbeveelt. Trouwens waarom moet dit nieuw woongebied zo groot worden uitgebouwd, een kleiner project van 45 woningen zou al volstaan om aan de behoeften te voldoen. In het verleden werd reeds een negatief advies uitgebracht, namelijk in 2015, en toch heeft het gemeentebestuur in alle stilte verder gewerkt aan dit concept ’s Hondshuffel.”

Het buurtcomit é is dan ook van plan om een gespecialiseerde advocaat onder de arm te nemen om onze belangen te verdedigen. Het gemeentebestuur wil voor de zomer van 2018 reeds een verkavelingsvergunning goedkeuren en de bezwaren tegen het project ’s Hondshuffel moeten voor 27.2.2018 worden ingediend, per aangetekend schrijven, of via persoonlijke afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Het volledige dossier kan ingekeken worden iedere werkdag op het gemeentehuis van 18 tot 20uur.

“Vergeet niet”, zegt Michel d’Hauwers, “dat er al jaren meerdere goede alternatieven beschikbaar zijn in onze gemeente, namelijk op het Hoeksken, op de Krabbenijk en Molenkouter, allemaal locaties waar het probleem van waterhuishouding minder sterk aanwezig is dan het project ’s Hondshuffel. Want afwatering zal het grootste probleem zijn bij dit project. Bij vele inwoners van de buurt leeft nu al de bezorgdheid voor een stijgend grondwaterpeil en als daar bovenop nog eens betonneringen komen ten behoeve van de woonhuizen zullen bijkomende draineringen zeker noodzakelijk zijn…”

Hier en daar klonk ook een positief standpunt over het woonproject    ’s Hondhuffel, vooral omdat veel jonge gezinnen op zoek zijn naar een woning in de eigen gemeente. Ook is er blijkbaar veel nood aan sociale woningen en aan die vraag moet ook de nodige aandacht besteed worden, zo klonkt het in het publiek.

Het buurtcomit é  Zuid,  wil verder de twee comit és samenvoegen en de belangen van beiden maximaal bij het gemeentebestuur aanklagen, want het gemeentebestuur heeft nooit een advies gevraagd aan de plaatselijke bevolking. Het gemeentebestuur beslist alles boven onze hoofden en dat dus zonder enig vorm van inspraak, aldus het buurtcomit é. Wij gaan individueel onze bezwaren overmaken en stellen meer dan een alternatief voor.

Project ’s Hondshuffel NOORD

De bijeenkomst van het buurtcomit é Noord verliep met meer decibels, dan het buurtcomit é Zuid… “Het  woonproject ’s Hondshuffel wordt gebouwd in een overstromingsgebied, waarvan de  onmiddellijke gevolgen ongetwijfeld wateroverlast zullen zijn. Uit voorzorg worden er waterbekkens voorzien maar de buurtbewoners vragen zich af of dit wel een voldoende waarborg zal bieden?” Verder stellen zij het mobiliteitsprobleem in vraag, want er zal heel wat verkeer bijkomen (een raming wijst uit dat het over 300 bijkomende auto’s gaat) in de Mgr. Meulemanstraat en langs de Hofkouter en Wetterse Steenweg. Bovendien zegt het buurtcomit é noord, is er aanzienlijk  autoverkeer van en naar Go-basisschool in de Hofkouter, en zal de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen in het gedrang komen. Het stoort de buurtbewoners dat het gemeentebestuur  plots van een landelijk “Houtem” een bijna nieuwe dorp wil inplanten met alle gevolgen van dien. “In het dossier is nergens sprake van een onderzoek naar eventuele wateroverlast bij de huidige aanpalende panden van de verkaveling.”

De spanning steeg onder de aanwezigen in de zaal, en de gemoederen raakten bijna verhit, tussen voor – en tegenstanders van het project. De voorstander(s) van het project is een landbouwersfamilie, die haar gronden wil verkopen, maar veel aanwezigen waren tegen het project wat tot hoge oplopende discussies leidde, vooral omwille van de te grote omvang van het bouwproject; dat klagen  zij aan.  De vele aanwezige buurtbewoners waren niet tegen het project van verkaveling, maar wel tegen de grootte ervan, met 95 wooneenheden en de bouw van een appartementenstructuur, dat was duidelijk niet naar hun zin. “Waarom moeten er in het landelijke “Houtem” appartementsblokken van vier hoog worden gebouwd in een groene landelijke omgeving.”

Samengevat maakt het buurtcomit é zich ook grote zorgen over de afwateringsproblematiek, over de verkeersveiligheid  en het gebrek aan een vlotte doorstroming in de bestaande veel te kleine straten, en met een gevaarlijk kruispunt op ’s Hondshuffel. Er zijn ook nog persoonlijke bezwaren van diverse buurtbewoners. Overleg en onderhandeling met de buurtbewoners is er niet geweest en vooral het feit dat er niet werd gecommuniceerd (tussen buurt en gemeentebestuur) valt de buurtbewoners zwaar, zegt Roel De Frene.

De aanwezigen zullen diverse bezwaren indienen en vinden dat zij daarvoor weinig tijd krijgen (vóór dinsdag 27 februari 2018).

Burgemeester Latoir zegt in een korte reactie het volgende : “Er is een wettelijk openbaar onderzoek, daarvoor zijn er termijnen, en die worden gerespecteerd… Wie een ‘goed’ koopt op een bepaalde plaats wordt geacht te weten (notaris?) wat de mogelijkheden zijn van dit goed, en van de omgeving. Dit is allemaal openbaar. Ik herhaal: het gewestplan dateert van 1976, v ér van voor onzen tijd … En naast ruimtelijke principes houden we als bestuurder ook rekening met de algemene lokale economie en niet alleen rekening met de mensen die het spijtig vinden dat ze ‘hun schoon zicht’ kwijt zijn.”

Herman De Knijf.  Foto’s L.A.M.P.