Provincie verwerpt bezwaren tegen uitbreiding woonwijk in Sint-Lievens-Houtem

De Oost-Vlaamse deputatie heeft aan twee projectontwikkelaars een verkavelingsvergunning verleend voor de uitbreiding van woonwijk ’s Hondshuffel.

Het betreft een aanvraag voor 180 woningen en appartementen. Buurtcomit é Leefbaar ’s Hondhuffel verzet zich al jaren tegen de aanvraag met als argumenten dat het project zal zorgen voor extra wateroverlast en dat de mobiliteit er ernstig zal onder lijden. Enkele maanden geleden gaf het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem toestemming voor het noordelijke deel rond ’s Hondshuffel en een negatief advies voor het zuidelijke deel. Het gemeentebestuur heeft laten weten in beroep te gaan mbt het zuidelijke deel. De offici ële reactie van Buurtcomit é Leefbaar ’s Hondshuffel:  

Toen 5 jaar geleden in december 2013 de offici ële aanvraag werd ingediend tot principieel akkoord om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden, werd vrij snel duidelijk dat er grotere belangen in dit dossier waren. Het buurtcomit é heeft meermaals de houding aangeklaagd van het huidige gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Lieven Latoir. Er was weinig tot geen overleg met de buurtbewoners; de redenen daarvoor zijn ondertussen wel bekend. Begin oktober werd na publicatie van een audit van de Vlaamse overheid, nogmaals duidelijk dat de verkavelaar er dubieuze contacten op nahield met de gedeputeerde van Oost-Vlaanderen Geert Versnick. Dat een zakenpartner van toenmalig schepen Sofie Boeykens tevens de belangen van de verkavelaar behartigde maakte het verhaal compleet.

Bezwaar Vlaamse overheid

Van bij de start werden door de buurt vooral de mogelijke problemen van mobiliteit en waterlast aangekaart. De aansluiting van een dergelijk nieuw woongebied met de grootte van Zonnegem via een landelijk straatje als ‘s Hondshuffel op één van de moeilijkste aansluitingen van de Wetterse Steenweg, zal altijd tot mobiliteitsproblemen leiden. Een aantal wooneenheden minder zal daar weinig impact op hebben. Dat het nieuwe woongebied in de beekvallei ligt, zal in ieder geval op termijn problemen veroorzaken. De overstromingen van mei dit jaar traden deze stelling alleen maar bij.  Het buurtcomit é vindt het wel positief dat de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid nam en de ongeldigheid van het principieel akkoord aanvecht. Tot op heden is er in Sint-Lievens-Houtem immers geen woonbehoefte aangetoond die noodzaakt om een woonuitbreidingsgebied van dergelijke omvang aan te snijden, en al zeker niet dit in een overstromingsgevoelig gebied te doen. Dat burgemeester Latoir telkens blijft vasthouden aan de beslissing uit de jaren ’70 om dit als woonuitbreidingsgebied in te kleuren, is dus bij deze duidelijk aangetoond als zijnde achterhaald en niet meer relevant. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid én ook van de lokale besturen om echt toekomst gericht te denken.  In de jaren ’70 stond immers niemand stil bij de klimaatsverandering die we 45 à 50 jaar later zouden meemaken. De vele recente berichten rond de betonstop, de aangekondigde subsidi ëring door Vlaamse overheid om verhardingen weg te nemen, de alarmkreet van Natuurpunt: allen vragen ze hetzelfde. We moeten bewuster omgaan met het verder volbouwen en verharden van Vlaanderen; in de eerste plaats dus zeker in de overstromingsgevoelige gebieden. Het buurtcomit é vindt het dan  ook onbegrijpelijk dat de provincie hier geen enkel gehoor aangeeft en zal hiervoor verder contact opnemen met de Vlaamse Overheid.

Deputatie beslist op eigen houtje tegen alle advies in

Wij zijn uiteraard verontwaardigd dat de provincie zijn eigen administratie opnieuw niet volgt. In zijn advies van eind september adviseerde de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar voor het gedeelte noord immers volledig negatief. Het is echter niet de eerste keer in dit dossier, dat dit op deze manier verloopt. Eind september ontvingen wij de offici ële documenten waarin zwart op wit blijkt dat ook in augustus 2015 de administratie, 2 weken voorafgaand aan de definitieve goedkeuring van het principieel akkoord door de provincie, eveneens negatief adviseerde. Ook toen keurde de deputatie van Oost-Vlaanderen tegen het advies van zijn eigen specialisten het dossier goed. Wij vragen ons luidop af waarom de provincie eigenlijk nog een administratie heeft, als het advies telkens volledig genegeerd wordt. Het dossier was voorzien om beslist te worden op 4 oktober, 10 dagen voor de verkiezingen. Het kan ook gewoon geen toeval zijn dat de beslissing uiteindelijk pas 3 weken later genomen werd. Nog meer verwonderlijk is de beslissing in het dossier zuid. Ondanks een negatief advies van de gemeente in juni, verleent de provincie nu ook hier zonder blozen een vergunning… Dat burgemeester Latoir op de hoorzitting in juni zijn steun betuigde aan verkavelaar Novus nv — tegen de beslissing van de gemeente – deed trouwens al veel wenkbrauwen fronsen. Het finale resultaat ervan, nog des te meer. Het project zuid werd immers vergund met een volledige ontsluiting van alle verkeer langs het smalle straatje in de Hofkouter, vlakbij de basisschool… Hier was de gemeente zelf volledig tegen. Zullen zij hun verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de veiligheid van alle kinderen in de buurt van de school en nu zelf op hun beurt de vergunning betwisten? Of zal het project op die manier niet voor 1, maar voor 2 nieuwe gevaarlijke verkeersinfarcten zorgen in Sint-Lievens-Houtem?

Kunnen wijzigingen in provinciebestuur het tij doen keren?

Vanaf januari komt er echter een nieuw bestuur aan de macht in Oost-Vlaanderen. Nieuw gedeputeerde Riet Gillis van Groen was onlangs dan ook vrij duidelijk in de pers: “Open VLD heeft op vlak van ruimtelijke planning en vergunningsbeleid de provincie in de vernieling gereden”. Het dossier ’s Hondhuffel is hier een sprekend voorbeeld van. Wij kunnen alleen maar hopen dat het nieuwe bestuur de daad bij het woord zal voegen en een ander, meer rationeel standpunt zal innemen in dit dossier.

De buurt is er van overtuigd dat er voldoende aspecten zijn die niet in orde zijn in dit dossier en wij zullen dan ook samen met alle buurtbewoners overwegen of wij hiermee naar de raad van vergunningsbetwistingen stappen.