Kleine boeren in Vlaanderen- Grote boeren in Walloni ë

Lichte stijging grootte landbouwbedrijven

Statbel maakte cijfers bekend over de grootte en bedrijvigheid van de landbouwbedrijven in Belgi ë. Een landbouwbedrijf in Vlaanderen was gemiddeld 37,2 ha groot in 2018. De grootte steeg met iets minder dan 1 % tegenover 2017. Door de versnippering van landbouwgrond en de inname van landbouwgrond door verkavelingen allerhande, zou men denken dat de grootte van de landbouwbedrijven sterk afneemt.   Deze toename is enkel het gevolg van het stopzetten van de bedrijvigheid door landbouwers en de overname door nog actieve landbouwers. Daar tegenover staat Walloni ë waar een landbouwbedrijf gemiddeld 57,3 ha groot is.

Welke teelten ?

In Vlaanderen steeg in 2018 de graanteelt met iets meer dan 1 % tegenover 2017. Wintertarwe en wintergerst daalden terwijl korrelmaïs verder steeg. Voor suikerbieten zien we een stijging voor Walloni ë terwijl de suikerbietenteelt in Vlaanderen daalde. De vlasteelt daalde op één jaar met 7,7 %. Daartegenover staat de verdere opmars van sojabonen in Vlaanderen en oliehoudende zaden in Walloni ë. In Vlaanderen werden in 2018 ruim 2.063 ha minder aardappelen geteeld dan in 2017, de aardappelteelt steeg in Walloni ë met 2.517 ha. Er was voor gans Belgi ë een aanzienlijke stijging van de teelt van voedermaïs met 8.466 ha meer beplante oppervlakte in 2018.

Dieren

Tegenover 2017 steeg in 2018 de rundveestapel met 0,5 %. Het aantal melkkoeien steeg in Vlaanderen met 2,5 % op een jaar tijd. Belgi ë telde in 2018 ruim 1,7 % meer varkens dan in 2017.

 

X