Het kerkplein van Horebeke

Er lijkt na 10 jaar nog steeds een fout in het gewestplan te staan in Horebeke

Enige tijd terug kwam aan het licht dat de rooilijn niet langs het Kerkplein ligt vlak voor Horenbecca zoals het zou moeten zijn maar ergens in de Dorpsstraat — Broekestraat. Het gevolg is dat de woningen in het begin van het kerkplein zijn gesitueerd zoals Horenbecca direct agrarisch gebied hebben aan hun achterdeur.
Luc Wachtelaer: “De gemeente Horebeke is nog steeds niet snel geneigd om dit recht te zetten. De bal ging aan het rollen toen de gemeente een wijziging doorvoerde achteraan het gemeentehuis.
De rooilijn ligt nu tot 65 meter van hier tot voor de kerk en dat in het midden van een dorp. Dit is uiteraard totaal niet logisch en de gemeente weet dit maar al te goed en kan dit rechttrekken met een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) om dit alsnog recht te zetten. Alleen zien we niet veel enthousiasme uit het gemeentehuis komen om dit alsnog te wijzigen. Net zoals het vorig bestuur stuurt men mensen met een kluitje in het riet. Toen klonk het ” dat kan niet” , “dat is niet mogelijk” , “dat is spijtig”. Nu zou het algemeen belang niet gediend worden. Ik had verwacht dat de jongere garde met meer realiteitsbesef voor de dag ging komen. Niet dus… Dit is een autonome gemeentelijke bevoegdheid. Autonomie werd verkregen omdat zij de situatie op het terrein goed kennen. Dit wordt nu misbruikt om mensen en hun bedrijf te blokkeren. Dat men mij maar eens een goede reden geeft waarom men reeds 10j lang een lokaal bedrijf blokkeerde. Mijn deur staat steeds open… (dixit de oud burgemeester ) Men mag eerst beginnen om zich te excuseren. Het Horebeeks gemeentebestuur heeft in al haar wijsheid beslist om de zonevreemdheid ter hoogte van Horenbecca niet aan te pakken. Een landbouwzone in het midden van een dorp…”
Luc Wachtelaer is bijzonder boos op het gemeentebestuur en uit dit nog eens in negen vragen:
“Is het niet straf, dat men zelfs niet enig besef heeft dat men op het verkeerde spoor zit ?
Is het niet straf, dat woorden van wijlen gouverneur Denys   amper impact hebben. “Het is de taak , zoniet de plicht van een bestuur om rechtszekerheid te bieden in een democratie.”
Is het niet straf, dat ondernemende mensen meer dan 10j geblokkeerd worden voor een legitieme vraag ?
Is het niet straf, dat plattelandsontwikkeling en het toerisme hiermee niet gediend is ?
Is het niet straf, dat monumenten en landschappen zelfs vragende partij is om weer een gesloten erf te bekomen ?
Is het niet straf, dat het aanbieden van kamers voor mensen met een beperking niet als een algemeen belang gezien wordt door dit gemeentebestuur ?
Is het niet straf dat buurgemeenten wel oplossingen aanbieden bij zonevreemdheid?
Is het niet straf, in klimaattijden dat dorpsinbreiding onmogelijk gemaakt wordt ?
Is het niet straf dat een Vlaamse overheid miljoenen spendeert aan produktontwikkeling “Toerisme Vlaamse Ardennen” en de hefboom Ronde van Vlaanderen om dan de “echte” doeners te blokkeren?”
Toch reactie van het gemeentebestuur
Schepen voor ruimtelijke ontwikkeling Janna Bauters: ”

Dit dossier dateert al van ver voor mijn legislatuur is gestart.
Het hotel en bijhorende tuin van dhr. Wachtelaer is deels gelegen in woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied.
In het verleden werd reeds tot twee maal toe een zonegrensbepaling opgemaakt door de toenmalige dienst Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Gewest.

De zonevreemdheid werd gecre ëerd bij opmaak van het gewestplan en is niet gewijzigd sindsdien. De situatie is dus nog steeds dezelfde dan op het ogenblik dat dhr. Wachtelaer onroerend goed aankocht en was hem bijgevolg gekend bij de aankoop ervan.

De problematiek is ons gekend en we hebben eerder dit jaar nog samengezeten met dhr. Wachtelaer om de mogelijkheden te bespreken die stroken met het algemeen belang. Deze zijn echter allen niet zo evident als men laat uitschijnen.’

 

Schepen Janna Bauters

Reactie Luc Wachtelaer : ” Mevrouw Janna Bauters liegt pertinent als zij zegt dat wij eerder dit jaar samengezeten hebben om de mogelijkheden te bespreken. Er valt ook niets meer te bespreken na 10 j. Ik wil wel eens een verslag zien. Het is niet mijn taak om rechtszekerheid te bieden. – Het is juist dat het ‘goed’ werd   aangekocht met als vermelding “met achterliggend agrarische zone” maar dit maakte toen “geen” melding van een verkeerd getekende rooilijn. De misplaatste rooilijn kwam pas 10j later aan het licht bij een nieuwe opmeting. Hierdoor veranderde de hele achterkant plots in landbouwzone . Dit   is nu net de essentie. – De vorige burgemeester werd hiervoor bij de gouverneur geroepen. Echter zonder resultaat. “verblind door het eigen gelijk” werd mij toen gemeld. – Ik geef ruiterlijk toe dat   een verkeerd getekende rooilijn niet de fout is van een gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dient echter wel om rechtszekerheid te bieden zoals de gouverneur ook klaar en duidelijk gemeld heeft. – Voor rusthuizen (hotel met oudere mensen) worden wel BPA’s en RUP’s opgemaakt en ziet men dat als algemeen belang. Een hoteluitbreiding voor mensen met een beperking ziet men niet als   algemeen belang…”

Bijkopend punt op de agenda van de gemeenteraad op 27 mei

Dieter Verscheure: “Volgens artikel 22 van het gemeentedecreet verzoekt de n-va/cd&v fractie om de volgende punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 27 mei 2019
Deblokkering van het uitbreidingsdossier hotel Horenbecca
Het uitbouwen van het streektoerisme werd tijdens de afgelopen legislaturen naar voor geschoven als één van de kerntaken van het gemeentebestuur van onze gemeente.
Tijdens de voorbije legislatuur weigerde het voormalige college om de aanvraag van de heer Luc Wachtelaer, eigenaar-uitbater van het hotel Horenbecca, om zijn zaak uit te breiden, goed te keuren. Deze weigering werd gestaafd op grond van zonevreemdheid. Hotel Horenbecca is echter pal in het centrum van de dorpskern van St-Maria-Horebeke gelegen. Zonevreemdheid lijkt ons dan, net zoals deze weigering, volkomen onbegrijpelijk. Bovendien gaat deze weigering regelrecht in tegen één van de kerntaken van het gemeentebestuur die het college zelf naar voor schoof.
Daarom vragen wij dat dit dossier heropend wordt.
Wij willen dit agendapunt ter goedkeuring voorleggen op de gemeenteraadszitting van 27 mei 2019.”

Dieter Verscheure

Oppositiepartij Groen mengt zich eveneens in het debat

Filip Hebbrecht: “Tijd voor een menselijke en eerlijke oplossing.”

foto Filip Hebbrecht

DB Kort en duidelijk en maandag wellicht het vervolg van deze soap.