Terrein St. Michelbeke

Provincie schorst RUP zonevreemde sportterreinen in Brakel

Provincie schorst het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen

In mei   heeft de Bestendige Deputatie het gemeenteraadsbesluit van 1 april 2019 waarbij het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen definitief werd vastgesteld, vernietigd. Dit RUP voorziet in een definitieve oplossing voor   drie Brakelse clubs: Stoeterij Ter Kleye, FC. Zegelsem en Standaard Michelbeke.

Peter Vanderstuyf : “De provincie Oost-Vlaanderen schorst ons RUP omdat ze niet akkoord kunnen gaan met de opname in het RUP van Standaard Michelbeke. Op basis van 5 lijntjes schorst de provincie dit RUP en legt aldus een zware hypotheek op de sportmogelijkheden van meer dan 100 jongens en meisjes die tot nu volledig gratis hun sport mochten beoefenen bij Standaard Michelbeke. Als motivering voor de schorsing steunt de provincie op de niet in overeenstemming zijn met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en het feit dat het terrein te ver van de dorpskern is gelegen.

Eigenlijk begrijp ik dit niet goed omdat de gemeente Brakel in dit dossier het door de hogere overheid (provincie) mee goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan (RSP) volgt. In het richtinggevend gedeelte van het RSP staat immers dat voor de drie clubs een uitdoofbeleid moet worden gezien en in het bindend gedeelte staat zelfs niets vermeld. Dit uitdoofbeleid houdt in dat wanneer de sportactiviteiten worden stopgezet, het terrein terug landbouwgebied zal moeten worden.

Ook in het voorliggende RUP wordt dit uitdoofbeleid opgenomen. Het enige wat het RUP toevoegt, is het opleggen van een aantal voorwaarden met het oog op het bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening. Deze voorwaarden bestaan uit o.a.: beperkte bebouwing met verwijderbare en duurzame bouwmaterialen, het voorzien van groen buffers ten einde de inpasbaarheid in het landschap te verbeteren, beperkte verhardingen voor de waterhuishouding, beperkte verlichting en reclamepanelen,…

Daarenboven bevindt het terrein zich op nauwelijks 700 meter van de woonwijken van Michelbeke. Ook werden onze argumenten nooit weerlegd. Argumenten zoals de beperkte mogelijkheden gezien het heuvelachtige landschap van onze streek, overlast die wordt gecre ëerd bij situering in de woonkern, gunstig advies van Agentschap landbouw en visserij, gemakkelijke en veilige bereikbaarheid,…

Onze gemeente heeft nu 90 dagen om een nieuw voorstel uit te werken en in te dienen. Ik zal dan ook de onderhandelingen met de administratieve overheden terug opstarten want ik heb begrepen dat de provincie klakkeloos de administratie volgt, zelfs als dit ingaat tegen het belang van de gemeenten en zeker tegen het belang van meer dan 100 kinderen die hun geliefde sport niet meer mogen beoefenen!”

X