Groen: 9 werkpunten voor de stad Geraardsbergen


Geraardsbergen. Door het Agentschap Binnenlands Bestuur werden, op basis van een grootschalige bevraging uitgevoerd in 2017, pas nu cijfers gepubliceerd over de brede maatschappelijke omgeving van de gemeenten in Vlaanderen en over de interne organisatie van het lokaal bestuur. Patrick Franceus: ‘Groen Geraardsbergen bekeek deze cijfers en ziet 9 punten waar de stad dringend werk moet (blijven) van maken.’

 1. (nog) Meer aandacht voor ouderenzorg
  De bevolking van Geraardsbergen stijgt lichtjes, maar dan vooral bij de +65-jarigen. Hierdoor stijgt ook de graad van afhankelijkheid ten aanzien van derden.Naar de toekomst toe zal er dan ook meer moeten geïnvesteerd worden in zorg en aangepaste bewoning.
 1. Gepaste informatie omtrent energiebesparende maatregelen
  In Geraardsbergen is het aandeel van de inwoners dat geïnvesteerd heeft in energiebesparende voorzieningen beperkt. Dit hoeft ons niet te verwonderen gezien het eerder laag inkomen van de gemiddelde Geraardsbergenaar, waardoor men opziet tegen de hoge investeringskost. 48% heeft een energiezuinige ketel, 14% heeft zonnepanelen en slechts 4% een zonneboiler.Het is in eerste instantie de Vlaamse Regering die stimulerende maatregelen zal moeten nemen, maar ook de stad kan door het geven van gepaste informatie een stimulans geven.
 1. Aanbod sociale woningen vergroten
  Bij 28% van de mensen die een huis huren bedraagt de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% van het gezinsinkomen. Het aantal woningen aangeboden via sociale verhuurkantoren is zeer laag. Het is niet enkel de kwaliteit van huurwoningen die in de gaten moet worden gehouden, ook de betaalbaarheid is een aandachtspunt.
 1. Gebruik van de fiets stimuleren
  78% heeft een fiets, desondanks neemt slechts 22% maandelijks de fiets en 12% wekelijks. De reden hiervoor moet wellicht gezocht worden bij de vaststelling dat 42% een gevoel van onveiligheid heeft, 58% vindt dat het niet veilig is voor kinderen om zich met de fiets te verplaatsen en 59% vindt dat er onvoldoende (verzorgde) fietspaden zijn.
 1. Verbeteren van participatie en openbaarheid van bestuur
  Meer dan één derde (36%) voelt zich onvoldoende geïnformeerd over de beslissingen die door de stad genomen weden en dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de inwoners bij de veranderingen in de stad te betrekken.Bijna één op vier heeft onvoldoende vertrouwen in de stad.Groen Geraardsbergen kijkt dan ook met veel belangstelling uit naar de resultaten van de verschillende toekomsttafels die de laatste maanden plaats vonden.
 1. (blijven) Aanpakken van de armoede
  Het aandeel leefloners, vooral bij jongeren, ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde. De kans dat kinderen in een kansarm gezin geboren worden is meer dan één op vijf (21,2%). Groen vraagt dan ook dat de werkingsmiddelen van het Huis van het kind op zijn minst gehandhaafd blijven en niet het slachtoffer worden van de hakbijlpolitiek.
 1. Meer controle op te snel rijden, sluipverkeer en lawaai door het verkeer
  53% van de inwoners heeft last van te snel rijden. Dit geldt ook voor sluipverkeer (49%) en het lawaai door het verkeer (58%). Meer controle en snelheidsbeperkende maatregelen zijn dan ook meer dan noodzakelijk.
 1. Aanpakken van zwerfvuil
  32% ondervindt af en toe last van zwerfvuil. Voor 43% is dit vaak of altijd. Ondanks de inspanningen van het stadspersoneel blijft dit nog altijd zeer hoog.
 1. Verlagen van de werkloosheid
  De gemiddelde werkloosheidsgraad is even hoog als in Vlaanderen (7,8). Maar de werkloosheidsgraad bij de -25jarigen is beduidend hoger. 20,7 in Geraardsbergen ten opzicht van 16,9 in Vlaanderen.Ook de bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €) is zeer laag: 18.364 ten opzichte van 33.341 in Vlaanderen Dezelfde vaststelling geldt ook voor de bruto toegevoegde waarde per werkende (in €): 71.032 ten opzichte van 80.426 in Vlaanderen.

De meerderheid neemt zich ruim de tijd om een beleidsplan voor de komende jaren op te maken. Voor Groen Geraardsbergen zijn bovenstaande punten prioritair en kijkt uit naar het resultaat. Groen hoopt dat men zich niet laat leiden door populistische en korte-termijn-maatregelen.