Zwalmse  CD&V is tevreden met steun van hogere overheden      

18.157 EUR naar Zwalms OCMW voor de meest kwetsbare inwoners naar aanleiding van Corona.      

   

De CD&V-ministers in de federale regering zorgen ervoor dat het OCMW Zwalm 18.157,00 EUR ter beschikking krijgt voor de ondersteuning van de meest kwetsbare bewoners. Dat zeggen burgemeester Eric De  Vriendt  en de voorzitter van de lokale partij Bernhard  Ardaen. Ze brachten hierover een persnota uit.    

   

“Eventuele suggesties voor een nuttige en eerlijke besteding zijn altijd welkom.  

   

Daarnaast is er een budget voorzien om 300 EUR toeslag te betalen voor de  steuntrekkenden. Dit bedrag wordt in schijven van 50 EUR uitbetaald.  

   

   

Tijdens de bespreking van de herstelmaatregelen in de Federale Superkern van 12 juni heeft CD&V niet alleen sterk de nadruk gelegd op maatregelen die het herstel van de economie beogen. CD&V heeft ook voorstellen op tafel gelegd ter ondersteuning van kwetsbare groepen die de impact van de coronacrisis sterk voelen. Belangrijk is dat deze ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen zelf gebeurt, vandaar dat heel wat middelen aan de  OCMW’s  worden toegekend. Deze voorstellen zijn nu klaar om via  KB’s  te verschijnen in het Belgische Staatsblad.  

   

Om de kwetsbare groepen extra ondersteuning te bieden, stelt de federale regering 100 miljoen euro ter beschikking van de  OCMW’s, bovenop de 15 miljoen die eerder al werd vrijgemaakt. Dit betekent 16.704,00 EUR voor Zwalm.  

Daarnaast wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt voor administratieve ondersteuning. Dit betekent 1.453,00 EUR voor Zwalm.  

De  OCMW’s  kunnen de middelen naar eigen inschatten gebruiken voor hulp aan wie getroffen is door de coronacrisis. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij energiefacturen, huisvestiging, gezondheidszorg, voedselhulp, of psychosociale ondersteuning.  

   

De verdeling gebeurde op basis van het aantal  leefloners  en personen met een verhoogde tegemoetkoming per gemeente.  

   

De toelageperiode voor de subsidie loopt tot en met 31 december 2021. 75% van de subsidie wordt betaald na publicatie van het koninklijk besluit. 25% zal worden betaald in de loop van het 4e kwartaal van 2020.  

   

Ter verantwoording van het gebruik van de subsidie, moet het OCMW uiterlijk op 28 februari 2021 een elektronisch verslag indienen, bestaande uit de gegevens over de in 2020 gerealiseerde uitgaven.  

   

De éénmalige coronapremie van 300 euro wordt toegekend aan personen die een inkomensgarantie voor ouderen, een leefloon of een  inkomensvervangende  tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming krijgen.  

   

De coronacrisis heeft voor bijkomende kosten of ongemakken gezorgd voor deze groepen door de tijdelijke sluiting van scholen en opvanginitiatieven, moeilijkere vervoersmogelijkheden, tijdelijke  onbeschikbaarheid  van bepaalde producten, enzovoort. De premie moet helpen om die kosten te dekken.  

   

De coronapremie wordt vanaf juli in zes schrijven van 50 euro uitgekeerd. Voor wie een inkomensgarantie voor ouderen krijgt, gebeurt dat via Federale Pensioendienst, voor  inkomensvervangende  tegemoetkomingen en/of integratietegemoetkomingen via DG Handicap en voor  leefloners  van de  OCMW’s. Voor dat laatste zal de overheid de  OCMW’s  terugbetalen op basis van de toegekende bedragen.  

   

De betaling van de premies gebeurt op hetzelfde moment als de normale uitkering. Er wordt niet meer dan één premie toegekend per persoon, ook voor wie in verschillende categorie ën valt.