Oosterzele steunt de ‘doorstart’ van verenigingsleven

Samen met de start van een nieuw schooljaar herneemt ook het verenigingsleven zijn werking, dit keer weliswaar na een lente-, annex zomerslaap. Met de herfst voor de deur en het korten van de dagen, is een kwalitatief en gevarieerd sportief en cultureel aanbod, samen met een uitdagende jongeren verenigingswerking, meer nog dan dat anders het geval is,   van primordiaal belang voor een goede mentale gezondheid, weerbaarheid zelfs’, duidt het gemeentebestuur. (R 17, foto’s DDL)

Het gemeentebestuur is zich evenwel bewust van de problemen, vragen, …   die een opstart van het verenigingsleven onder corona gesternte met zich meebrengt. Na overleg met en op voorstel van de Oosterzeelse vrije tijdsdiensten besliste het college van burgemeester deze herstart/doorstart op verschillende manieren te stimuleren, documenteren en faciliteren.

In die optiek werden 4 pijlers/acties uitgewerkt: opstart van een eenduidige communicatie actie ‘Organiseren in corona-tijden? Het kan. De installatie van een evenementenloket en een ‘evenementen beoordelingsgroep, de gemeente als derde betaler: de structurele corona steunmaatregelen, het noodfonds: een alternatieve verdeelsleutel

 ‘Organiseren in coronatijden? Het kan!’

Door de vrije tijdsdiensten wordt een communicatiecampagne uitgewerkt die er op gericht is de doorstart van het verenigingsleven te stimuleren en te faciliteren. De campagne beoogt aan het verenigingsleven te duiden dat het coronaproof organiseren van activiteiten van divers allooi, mits in achtname van een aantal basisregels, niet onoverkomelijk is.

Installatie van een ‘covid-eventloket’ en ambtelijke werkgroep ‘covid-event’

Naast het ter beschikkingstellen van een korte checklist van de to do’s via bovenstaande campagne, zal in GC De Kluize een ‘covid-eventloket’ worden geïnstalleerd, dat op afspraak beschikbaar is voor elke organisator. Elke organisator kan er terecht voor een oplossing/suggestie op maat. Het eventloket werkt in nauw verband met en overlegt wekelijks met de dienst evenementen en — in het geval van activiteiten op het openbaar domein — met de politiediensten.

Structurele corona steunmaatregelen: de derde betalerregeling

Het gemeentebestuur faciliteert de doorstart niet alleen op administratief en adviserend vlak, maar ook op financieel vlak. Het gemeentebestuur engageert zich om alle erkende verenigingen die voor de organisatie van hun activiteiten   AGB-infrastructuur (GC De Kluize, den Amb8, GC De Ganck en het Erfgoedhuis, GC Ijzeren Hekken, GC Oude Mannekesschool en de chalet bij de sporthal) huren, financieel te ondersteunen. Alle erkende verenigingen kunnen ‘gratis’ gebruik maken van corona proof vergaderinfrastructuur. De factuur voor dit gebruik zal volledig door het gemeentebestuur worden gedragen. Voor alle overige activiteiten zal het gemeentebestuur 60% van de gebruiksfactuur op zich nemen. Deze regeling geldt tot 1 januari 2021. Aanvragen voor gebruik van deze infrastructuur verlopen op de normale manier, dus via de cultuurdienst in GC De Kluize.

Het noodfonds: een alternatieve verdeelsleutel

Net voor het zomerreces werd een verdeelsleutel vastgelegd voor de verdeling van de middelen, de pot zou evenredig verdeeld worden over de sectoren jeugd, sport, cultuur en (AGB-)infrastructuur. Een eerste ‘greep’ uit de middelen was voorzien i.f.v. de organisatie van het relance weekend. De resterende middelen zouden dan per sector worden verdeeld op basis van ‘bewezen’ ‘corona verliezen’. Met het noodgedwongen annuleren van het relance weekend vielen deze plannen evenwel in duigen. Op basis van een aantal regionale best practices en suggesties van de vrije tijdsdiensten werd een alternatieve verdeelsleutel vastgesteld. Die ziet er als volgt uit: de reguliere werkingstoelagen voor de erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, vastgesteld op basis van subsidiereglement jeugd,-, sport- en cultuurraad zullen eenmalig worden verdubbeld. Met deze verdubbeling komt het bestuur deels tegemoet aan de gerateerde toelagen voor deelname aan het relanceweekend en wordt op korte termijn een eerste financi ële injectie gerealiseerd. Deze zal de geciteerde heropstart mee ondersteunen, de overige middelen worden evenredig verdeeld, de coronahinderpremie: wordt toegekend op basis van een door de diensten nog op te maken reglement enerzijds en de resultaten van een (eveneens nog op te maken) gestandaardiseerd bevragingsformulier dat aan alle verenigingen wordt bezorgd. Bedoeling is dat de geleden schade procentueel en pro rata het beschikbaar totaalbudget wordt ‘gecompenseerd’ . Er wordt dit geval geen onderscheid te maken tussen de betrokken 3 sectoren, logistieke en infrastructurele steunmaatregelen: er zal worden geïnvesteerd in logistieke middelen die de werking van de verenigingen verder faciliteren. E én van de voorstellen is om den amb8 (we verwachten het eerste jaar geen fuiven daar) om te vormen tot een ‘vaste’ pop-up corona eventgelegenheid. Met de aankoop van stoelen en tafels, een bescheiden licht- en geluidsinstallatie kan een vaste uitvalsbasis worden gerealiseerd voor allerhande corona proof activiteiten voor het ruime verenigingsleven (sport, jeugd, …). De zaal kan in die zin dienst doen als caf é chantant, ruimte voor lezingen, stand-up comedy, aperitiefconcerten, … met de opportuniteit om tegelijk horeca uitbating aan te bieden.   Verder wordt werk gemaakt van de aankoop van mobiele corona signalisatie, mobiele tenten.

 

Info

Meer info? Marleen Verdonck, schepen van cultuur, marleen.verdonck@oosterzele.be, Elsy De Wilde, schepen voor sport, jeugd, elsy.dewilde@oosterzele.be, David De Landsheere, departement Vrije Tijd, David.delandsheere@oosterzele.be.

X