©Sophie Richez - Schepen Marc Torrekens bevoegd voor evenementen en Henri Evenepoel bevoegd voor cultuur

Het bedrag van 460.683,79 euro van Vlaams noodfonds ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven is verdeeld

De Stad Ninove kreeg eind juni een bedrag van € 460.683,79 toegewezen uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Burgemeester Tania De Jonge: “Dit aardig bedrag uit het Vlaams noodsfonds is zeker welgekomen. Tot op heden hebben we als stad vooral ingezet op de ondersteuning van bedrijven en de sociale zwakkeren. Maar ook de verenigingen in de vrije tijdssector worden zwaar getroffen door de corona epidemie. Uit een lokale enquete is gebleken dat het totaal bedrag opgegeven bedrag aan gederfde inkomsten en extra kosten door de verenigingen maar liefst € 2.125.000 bedroeg. Allicht werden door een aantal verenigingen de bedragen wat aan de hoge kant ‘geraamd’. Het was dan ook een uitdaging om een voorstel uit te werken dat tot een evenwichtige en rechtlijnige verdeling van deze geldsom zou leiden.”

Daarbij zal een groot deel van dit bedrag verdeeld worden aan de Ninoofse sport-, jeugd-, senioren-, vrijetijds- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen zullen in 2020 een gezamenlijke extra subsidie van € 171.902 en in 2021 een extra subsidie van € 85.951 ontvangen bovenop de voorziene jaarlijkse gemeentelijke subsidies. Schepen Henri Evenepoel (Open VLD), bevoegd voor cultuur, licht hierbij toe dat deze erkende verenigingen zodoende dit jaar een dubbele subsidie krijgen en volgend jaar de helft extra subsidie krijgen. Ook de niet-erkende verenigingen hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gelijkaardige subsidie. Daarnaast zullen kunstverenigingen zoals de harmonie ën – die sinds dit jaar op geen provinciale subsidies meer kunnen rekenen – op dit vlak volledig gecompenseerd worden en zullen een aantal vzw’s die een feestzaal uitbaten een premie krijgen van € 4.000, naar analogie van de hinderpremie die de horecauitbaters tijdens de lockdown ontvingen.

Een andere deel van het noodfonds zal aangewend worden om de Ninoofse carnavalverenigingen te ondersteunen. Reeds dit jaar zullen de carnavalverenigingen gezamenlijk een extra bedrag van €42.048 uit het noodfonds ontvangen. Schepen Marc Torrekens (Open VLD), bevoegd voor evenementen, verduidelijkt dat dit bedrag in feite gelijk is aan de prijzenpot van de voorbije carnaval 2020. Elke carnavalsvereniging zal hierbij haar prijzengeld van de voorbije zondagstoet nog eens ontvangen. Bovendien zal de prijzenpot van carnaval 2022 extra gespijsd worden. Doordat de carnavalstoet volgend jaar niet uitrijdt, kunnen we de voorziene prijzenpot 2021 verschuiven naar carnaval 2022. Dit houdt in dat de prijzenpot van 2022 zal verdubbelen. Dit moet de deelnemende groepen motiveren om in 2022 hun beste beentje voor te zetten.

Behalve het uitdelen van extra subsidies aan de verenigingen zal het fonds ook aangewend worden om extra investeringen te doen die vooral ten goede zullen komen aan de verenigingen. Schepen Joost Arents (Onafhankelijk), bevoegd voor patrimonium: “Zo reserveren wij € 15.000 om in alle buurthuizen Wifi te installeren. Ook zal een tweede podiumwagen aangekocht worden geraamd op € 60.000. De nood hiertoe is gebleken uit een bevraging.

Hiermee is ons aandeel in het noodfonds nog niet volledig opgesoupeerd. Er blijft nog een reserve van ongeveer € 55.000 over. Bedoeling is dat dit aangewend wordt om nieuwe eenmalige initiatieven te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om alternatieve carnavalsactiviteiten, verbindende sociaal-artistieke projecten, dorps- of wijkfeesten.

X