Fietsvriendelijke heraanleg verbinding tussen Horebeke en Maarkedal?

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 28 september agendeerden Groen Horebeke en N-VA Horebeke voor het eerst gezamenlijk enkele voorstellen.
Omdat beide partijen zich inzetten voor een gezond, veilig en hedendaags Horebeke vonden ze elkaar in deze voorstellen.

Heraanleg van de Kullaarsweg en de Molenstraat als fietsvriendelijke verbindingswegen tussen St.-Kornelis, St.-Maria Horebeke en Schorisse.

Recente studies toonden aan dat meer en meer mensen gebruik wensen te maken van de fiets voor korte afstanden naar werk, winkels en school.
Daarom stellen de fracties Groen en N-VA gezamenlijk voor om zowel de Kullaarsweg als de Molenstraat op te nemen in het Lokaal Functioneel fietsroutenetwerk. Op die manier komen deze wegen in aanmerking voor provinciale subsidies voor de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur.
Met de beide fracties stellen we voor om de beide wegen volledig heraan te leggen in  functie van fietsers en wandelaars.

Met deze aanpassingen zorgen we voor een veilig netwerk van verbindingen tussen de verschillende dorpen.
Zowel tussen St-Maria en St-Kornelis-Horebeke als richting Schorisse ontstaat zo een autoluwe, landelijke fiets- en wandelverbinding. Dit zal zowel functioneel als recreatief gebruik ten goede komen.

Het College besliste eerder om de Kullaarsweg slechts gedeeltelijk heraan te leggen.
Het deel dat zal heraangelegd worden is echter nog in relatief goede staat, zeker vergeleken met het deel dat dient als verbinding tussen de Dorpstraat en de Koekoekstraat.
Dit laatste deel is een landbouwweg die opgenomen is in de kaart van de provinciale fietsknooppunten en wordt, niettegenstaande de slechte staat van de weg, toch vaak gebruikt door fietsers en ook door wandelaars.
“Deze weg heeft potentieel om als veilige verbindingsweg voor zowel fietsers als voor wandelaars te dienen tussen de dorpskernen van St-Kornelis en St-Maria-Horebeke.

Het college opteerde er echter voor om dit deel niet heraan te leggen, maar koos er wel voor om de Ketse als fietsverbindingsweg in te richten. De Ketse heeft echter niet hetzelfde potentieel dat de Kullaarsweg biedt enerzijds door haar sterk reli ëf en anderzijds door het smalle trac é. Deze combinatie kan voor een onveilige situatie zorgen bij kruisende fietsers en ook bij fietsers die voetgangers voorbijsteken of kruisen” zegt Filip Hebbrecht van Groen.
“Daarom stellen stelden we met de beide fracties voor om de Kullaarsweg op te nemen in het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Op die manier komt deze route in aanmerking voor provinciale subsidies voor de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur. Met de beide fracties stellen we voor om de Kullaarsweg volledig heraan te leggen in functie van comfortabel gebruik t.b.v. fietsers en wandelaars.

Met deze aanpassingen zorgen we voor een veilig netwerk van verbindingen tussen de verschillende dorpskernen. Dit zal zowel functioneel als recreatief gebruik ten goede komen. Bij de heraanleg stellen we een waterdoorlatende wegbedekking voor
“ vult Dieter Verscheure aan van N-VA.

Het college besliste hier niet op in te gaan. Bij monde van Schepen Blommaert werd aangegeven dat dit stuk van de Kullaarsweg helemaal niet in zo’n slechte staat is.
Bovendien zou volgens de schepen het heraanleggen alleen maar zorgen voor sluipverkeer van auto’s, waarna hij aangaf dat er wel wordt nagegaan of een tractorsluis kan geplaatst worden waarmee sluipverkeer niet meer mogelijk wordt, een tegenstrijdige verklaring waar raadslid Verscheure hem op wees. Daarmee werd vooral duidelijk dat er geen bereidheid was om dit voorstel van de verenigde oppositie fracties ernstig te onderzoeken.

Groen en N-VA zijn dan ook teleurgesteld dat fietsers en wandelaars in de kou blijven staan en de komende maanden verder in de modder moeten ploeteren, of komt de schepen toch tot inzicht na enkele maanden, zoals al wel meer gebeurd is tijdens deze legislatuur?