Ilva overtuigen om asbest aan huis op te halen

Alle partijen zijn het eens met voorstel Open Vld plus

Gemeente Oosterzele doet voor de afvalinzameling en -verwerking een beroep op Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILvA). Sinds vorige zomer kunnen inwoners van Oosterzele niet langer terecht in het recyclagepark van Oosterzele om asbestafval aan te bieden. Daarvoor moet een afspraak gemaakt worden in het recyclagepark van Erpe-Mere, Denderleeuw, Kluisbergen of Geraardsbergen; waar wel nog asbestafval kan aangeboden worden. Het voorstel van Open Vld plus om bij Ilva aan te dringen om ook in Oosterzele asbest aan huis op te halen werd unaniem – goedgekeurd. CD&V, N-VA en Groen gaan akkoord en steunen het voorstel van Filip Michiels en Kaat Pien (Open Vld plus). (R17, foto’s DDL)

Tegelijkertijd werden in 8 op de 10 Vlaamse steden en gemeenten systemen uitgewerkt waar asbestafval aan huis wordt opgehaald. In Oosterzele – en bij uitbreiding in het hele werkingsgebied van Ilva – is dit nog niet mogelijk. Open Vld plus bepleitte dit al tijdens de gemeenteraad van december 2020. Op de jongste gemeenteraad agendeerden fractieleider Filip Michiels en raadslid Kaat Pien (Open Vld plus) een voorstel om er binnen de afvalintercommunale voor te pleiten om de ophaling rond asbest te optimaliseren. Daarbij stellen ze ook voor om — net als in 8 op de 10 Vlaamse Gemeenten — ook asbestophaling aan huis te voorzien. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met dit voorstel. Op aanzet van gemeenteraadsvoorzitter Hilde De Sutter en fractieleider Pieterjan Keymeulen (CD&V/N-VA), werkten CD&V/N-VA, Open Vld plus en Groen ook een motie uit om de principebeslissing van Open Vld plus nog meer kracht bij te zetten bij de andere gemeentebesturen in het werkingsgebied. De gemeentelijke bestuurders binnen Ilva en Solva (Hilde De Sutter, Pieterjan Keymeulen en Carine Schamp) zullen met de gemeenteraadsbeslissing en de motie aan de slag gaan om zo veel mogelijk besturen in het werkingsgebied te overtuigen dezelfde stap te zetten.

Filip Michiels & Kaat Pien (Open Vld plus)

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus): “Zowel in de principebeslissing als in de motie is opgenomen om bij Ilva te bepleiten een actievere rol inzake asbestafbouw in onze gemeente op zich te nemen. Dit wordt het best met alle gemeenten binnen het werkingsgebied opgenomen. Om particulieren én verenigingen extra te motiveren asbestproducten uit hun woningen en lokalen te verwijderen én vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het asbest aan de voordeur worden opgehaald. Zo wordt vermeden dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark moeten brengen. We hopen dat daar met deze unanieme beslissing binnen de gemeenteraad voldoende druk kan worden gezet om dit in de toekomst niet alleen in Oosterzele, maar in het hele Ilva-werkingsgebied mogelijk te maken.”

Pieterjan Keymeulen (CD&V/N-VA)

Fractieleider Pieterjan Keymeulen (CD&V/N-VA): “Als bestuursmeerderheid betreuren wij dat de afvalintercommunale IlvA nog geen stappen heeft gezet om de dienstverlening rond asbestafbouw en -inzameling te optimaliseren. De dienstverlening is zelfs teruggeschroefd want onze inwoners kunnen geen asbest meer aanbieden in ons recyclagepark. In een recent door IlvA opgemaakte visienota voor de periode 2021-2039 is bovendien niets over asbest te vinden. Nochtans is asbest een uiterst gevaarlijke afvalstof die de nodige aandacht verdient. Afvalintercommunales dragen een grote verantwoordelijkheid om asbestafbouw te realiseren. Als gemeentebestuur willen wij met een motie een krachtig signaal uitsturen naar IlvA om naar het voorbeeld van andere afvalintercommunales een actievere rol op zich te nemen inzake asbestafbouw en -inzameling, en voor onze inwoners een betere dienstverlening te organiseren.”

Jeroen Logghe (Groen)

Fractieleider Jeroen Logghe (Groen): “In het Actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse overheid het voor de burger zo makkelijk en ook zo veilig mogelijk maken om asbestcement af te voeren. We vinden het vanuit Groen daarom verwonderlijk dat IlvA in haar visienota voor de periode 2021-2039 niets over asbestophaling heeft opgenomen. Voor het inzamelen van huishoudelijke hoeveelheden asbest zette OVAM de afgelopen jaren in op het verkleinen van risico’s voor de burger via een vernieuwd concept van ophaling aan huis. Burgers zouden aan een verlaagd gesubsidieerd tarief asbestcement bij hen thuis kunnen laten ophalen (bron OVAM). We roepen IlvA dan ook op om mee in dit concept te stappen en zo te zorgen voor een veilige ophaling van asbestcement bij burgers thuis. Met Groen hebben we vorig jaar opgeroepen om ons over de partijgrenzen heen te verzetten tegen de komst van een asbeststort in de gemeente. Het steunen van deze motie is voor ons hierop een logisch vervolg.”