Verbinding Brouwerijstraat – Steenakkerweg in Strijpen: extra duiding

In een vroeger NUUS-bericht (zie via deze link) hebben wij het gehad over de aankoop van een strook grond (opp. 200,90 m ²) door de stad in de omgeving Brouwerijstraat — Steenakkerweg in Strijpen. Omdat deze berichtgeving blijkbaar voor onrust zorgde bij enkele omwonenden, contacteerde NUUS bevoegd schepen van openbare werken Evert De Smet voor enige duiding.

Alhoewel in de gemeenteraadsbeslissing over deze grondaankoop hierover niets vermeld wordt, zou de stad enkele jaren geleden als verbinding tussen de Brouwerijstraat en Steenakkerweg een voetweg aangelegd hebben alhoewel het betreffende stuk grond toen nog geen eigendom van de stad was. Volgens schepen Evert De Smet is nu overgegaan tot de aankoop van dat perceel teneinde die toestand te regulariseren. Wel voegt hij er tegelijk aan toe dat deze grondverwerving de mogelijkheid biedt (zoals oorspronkelijk volgens de verkavelingsplannen de bedoeling was, n.v.d.r.) voor het aanleggen van een volwaardige verbindingsweg tussen de Brouwerijstraat en Steenakkerweg (en bij uitbreiding tussen Meileveld en Wurmendries) als een mogelijke oplossing voor het probleem van de verkeerscirculatie in de Wurmendries en omgeving.

Nog naar zijn zeggen zouden er hiervoor ook andere oplossingen mogelijk zijn en is er hieromtrent nog niets beslist. Vooraleer er een beslissing genomen wordt, zal eerst een zgn. burgerparticipatietraject opgestart worden om de buurtbewoners te raadplegen en zullen zij dus sowieso als eersten geïnformeerd worden, aldus nog Evert De Smet.