Exclusief: Relaas nieuwbouw Koninklijk Atheneum Zottegem

Op 27 augustus wordt de nieuwbouw van het Koninklijk Atheneum officieel voorgesteld. Lees hierna alvast het relaas van een toch wel een zeer opmerkelijk project. “De toekomst van het onderwijs”, zo werd de nieuwbouw onlangs omschreven in De Standaard. Toelichting hierna door KAZ.

“Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de raad van bestuur en algemeen directeur Isabelle Truyen van scholengroep 20 en de directeurs Dirk Fostier van BS/KAZ en Marijke Meul van KAZ zijn blij en trots u de opening van het nieuwe imposante schoolgebouw van 4.400m²  op de campus aan de Meerlaan te Zottegem te mogen aankondigen. In november 2018 werd het project via een Design and Build procedure toegewezen aan het Consortium bestaande uit het architectenbureau B2Ai, designstudio Rosan Bosch, studiebureau technieken VK Engineering, landschapsontwerper Denis Dujardin en de aannemer Alheembouw. De bouwwerken zijn gestart in november 2019 en dankzij een vlotte samenwerking tussen alle partners was het gebouw klaar voor gebruik op 6 april 2021. Omwille van de coronamaatregelen liet de feestelijke opening nog even op zich wachten. Op 27 augustus 2021 zal het gebouw in aanwezigheid van de genodigden feestelijk ingehuldigd worden.”

Waarom en hoe? 

“In overeenstemming met de Poolstervisie van het GO! en de duidelijke visie van scholengroep 20 op onderwijs, kunnen wij u nu een gebouw voorstellen dat voldoet aan de noden en de dromen van onze leerlingen en medewerkers. In dit nieuwe schoolgebouw is er plaats voor de meer dan 320 leerlingen van BS/KAZ, van peuter tot en met het zesde leerjaar, met op het gelijkvloers een open multifunctioneel atrium, een teatro, de kleuterunit met onder meer een eigen speelplaats, een nestruimte en een jungle gym, een sportzaal, een moderne didactische keuken en een aantal werkruimtes en burelen. De eerste verdieping is ingericht voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar en naast de instructieruimtes, zullen zij ook kunnen leren in de crea- of de discovery-klas en in veel divers vormgegeven werk- en leerruimtes. De verschillende soorten ruimtes maken het mogelijk om op een heel gevarieerde manier te leren. De leerlingen nemen op die manier ook veel actiever deel aan hun leerproces.”

“Dit gebouw is de vertaling van onze visie op onderwijs. We willen kinderen op een speelse manier stimuleren om voortdurend te leren, hun eigen weg te volgen en ervaringen op te doen. De leerkracht blijft uiteraard de expert die hen kennis en vaardigheden bijbrengt. Maar het gaat niet enkel om “wat” je moet leren. Er moet ook voldoende aandacht gaan naar “hoe” je moet leren. Het inoefenen van leerstrategieën zoals planning, structuur aanbrengen, zelfreflectie, enz. vinden we daarbij heel belangrijk. Op die manier zijn leerlingen bewuster bezig met hun leerproces en leren ze geleidelijk aan zelfstandiger worden. Dit inzetten op zelfsturing wordt gecombineerd met gerichte coaching. Elke leerling wordt begeleid door een coachleerkracht. Die zorgt voor gerichte feedback en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ook op het vlak van welbevinden. De leerkracht heeft immers, naast kennisoverdracht, ook de belangrijke taak om de leerling in zijn leerproces te begeleiden, te evalueren en te adviseren. Deze aanpak krijgt verder vorm op de tweede verdieping waar de leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs naast open werkruimtes, stille werkhubs en instructielokalen ook een parlement, een studio en een muziekklas zullen vinden. Elke ruimte is doordacht en efficiënt ingericht met veel aandacht voor warme, speelse materialen, mooie kleuren en hoge eisen op het vlak van akoestiek.”

Wetenschappelijk onderzoek

“In onze scholengroep vinden we het belangrijk om onze onderwijsvisie te stoelen op wetenschappelijke inzichten. We verwijzen jullie ook graag naar het eerste deel van de wetenschappelijke studie die sgr20 i.s.m. Artevelde Hogeschool heeft uitgevoerd “Zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving”, terug te vinden op de website van sgr20.  https://web.scholengroep20.be/in-de-kijker/wetenschappelijk-onderzoek”

Basisschool BS/KAZ: het beste van twee werelden, traditie en innovatie

“In GO! basisschool atheneum Zottegem streven we naar het ontwikkelen van de talenten van elke leerling. Daaraan koppelen we de competenties van de 21ste eeuw zoals probleemoplossend denken, communiceren, kritisch en creatief denken, sociaal culturele vaardigheden, ICT basisvaardigheden … . We kiezen voor kwalitatief, zelfsturend en gepersonaliseerd onderwijs dat onze leerlingen voorbereidt op de volgende stap in hun leven.  Leerlingen nemen via zelfsturing hun leerproces in handen. De leerkracht leert hen eerst de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben. Naast instructor is onze leerkracht ook coach van de leerlingen.”

“De kinderen kunnen gedifferentieerd op 3 sporen aan de slag met hun taken. Ze kunnen rekenen op extra instructie, begeleiding van zelfstandig werk of uitdagende opdrachten, al naar gelang hun eigen niveau. Tijdens de coachingsgesprekken worden zij begeleid en bijgestuurd in het zelfgestuurd leren door hun coach, hun leerkracht. Het traditionele klaslokaal wordt vervangen door instructielokalen en tal van flexibele leerruimtes binnen elke unit. Na de instructie kunnen leerlingen aan de slag in stille werkzones of samenwerken in een parlement. We combineren in onze vorm van onderwijs het beste van twee werelden: traditie en innovatie. Kennis en vaardigheden worden op een gestructureerde manier, met dag- en weekplanningen, aangebracht om ze bij nieuwe problemen te kunnen toepassen. Zo stomen wij onze leerlingen van vandaag klaar voor de uitdagingen van morgen.”

Nieuwbouw KAZ toonaangevend voor toekomstgericht onderwijs

“Ook in het secundair onderwijs wordt de klassieke aanpak gecombineerd met een actieve en creatieve aanpak in de nieuwe leerruimtes. Het atheneum wil de “klassieke” lessen voor de eerste graad secundair aanvullen met leertijd in deze lichte en inspirerende werkruimtes. Ze vormen immers een ideale omgeving om actief leren mogelijk te maken: de leerlingen kunnen er met hun verworven kennis creatief aan de slag gaan en zelf tot nieuwe inzichten komen. Op die manier ontwikkelen deze jongeren de persoonlijke en sociale vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te kunnen leven en werken in onze toekomstige maatschappij. De tweede verdieping van het gebouw wordt gebruikt door de leerlingen van de eerste graad van het secundair. Elke leerling van het 1e jaar volgt er gedurende 11 uren per week taallabo. Deze zijn verdeeld over 2 voormiddag-blokken van telkens 4 lesuren en 1 namiddagblok van 3 lesuren. We stappen hiermee af van de vaste inroostering van lessen van telkens 50 minuten.”

“Dit taallabo omvat de volledige leerstof van de vakken Nederlands, Frans en Engels. De leerlingen krijgen er les in twee grote groepen van telkens een 100-tal leerlingen, die worden begeleid door een vast team van 7 taalleerkrachten. Ook de leerlingen van het tweede jaar volgen er 5 uur per week taalonderwijs volgens een gelijkaardig concept op kleinere schaal.  De inrichting van deze verdieping is uitermate geschikt voor het aanleren van een taal. Je leert een taal namelijk pas echt goed als die taal kan leven, als je ze spreekt en kan beluisteren en als je er actief en creatief mee aan de slag gaat. En dit kan veel beter in dergelijke dynamische ruimtes, met een green key, parlementen, leeshoeken enz. Het KAZ is dan ook vastbesloten om haar stevige reputatie voor wetenschappen aan te vullen en ook een koploper in talenonderwijs te worden. Door het systeem van teamteaching creëren we de mogelijkheid en de ruimte voor het coachen en individueel begeleiden van onze leerlingen, niet enkel op vlak van leren, maar ook op socio-emotioneel vlak.  We verwijzen in dat verband ook graag naar de schoolvisie van het KAZ die u kunt terugvinden op de al even nagelnieuwe schoolsite KAZ.be.”

Geslaagde architecturale omzetting van droom naar gebouw

“Binnen het GO! zorgt de afdeling Infrastructuur in nauw overleg met de scholengroep en school voor de realisatie van de bouwprojecten. Scholengroep 20 heeft een duidelijke en heldere visie op een nieuwe didactiek, waardoor de omzetting van droom naar gebouw zeer geslaagd is.”

De aanpak

“Gezien het project een zeer korte doorlooptijd noodzaakte, werd binnen de afdeling infrastructuur beslist om te gaan voor een Design and Build procedure waarbij een bouwteam wordt gezocht bestaande uit een combinatie van architect, aannemer, studiebureaus etc. De opdracht diende glashelder beschreven te worden om dit project te doen slagen. De projectmanager van de afdeling infrastructuur zorgde in samenspraak met school en scholengroep voor de omzetting van de pedagogische visie naar een doordacht organigram voor de organisatie van de ruimtes.”‘

X