De puinhoop op de Markt: de historiek van het brokkenparcours van een dossier

Geraardsbergen. Sinds een aantal maanden is de Buizemontstraat tussen de Markt en de Molenstraat afgesloten wegens de sloping van een woning. Wie het dossier grondig doorneemt staat verstelt van het bochtig parcours van het beslissingsproces en de elkaar tegensprekende beslissingen. De kans is reëel dat het dossier voor een hele tijd op de lange baan terecht komt. ‘Hopelijk zal het gezond verstand snel de bovenhand halen zodat er niet meer gesproken moet worden over ‘het Oekraïne van Geraardsbergen’, meent de heer Timothy Hubert. We publiceren de historiek van het dossier. De vraag of er sprake is van deugdelijk bestuur, laten we aan de lezer over.

Sinds een aantal maanden is de Buizemontstraat tussen de Markt en de Molenstraat afgesloten wegens de sloping van een woning. Aanvankelijk was het de bedoeling om op de Markt 38-39-40-41 een gemeenschappelijk project (P.S. International NV & HMI BV) van 10 appartementen te realiseren. De voorwaarde van de dienst stedenbouw om dit project te realiseren was het voorzien van ondergrondse parkeergarages. Hierdoor werd dit project stopgezet en besliste de eigenaar van Markt 38 om een afzonderlijk bouwdossier in te dienen. De omgevingsvergunning voor Markt nr. 38 werd toegekend in januari 2022.

Tijdens de gemeenteraad werden over dit dossier al verschillende vragen gesteld, maar wie het relaas van de eigenaar van Markt 38 leest, staat verstelt van het bochtig parcours van het beslissingsproces en elkaar tegensprekende beslissingen. De heer Hubert trachtte het dossier weer vlot te trekken door een compromis naar voor te schuiven, maar dat viel in dovemansoren.

Volgens de heer Hubert heeft de stad Geraardsbergen de betrokken partijen niet dichter bij elkaar gebracht. Integendeel. Hij nam tot tweemaal toe contact op met burgemeester De Padt om tot een vergelijk te komen. Zonder resultaat. De kans is reëel dat heel het dossier op de lange baan terecht komt, dit terwijl er een acuut veiligheidsprobleem is in het naastliggend pand Markt 39. Hierna leest u de historiek van het dossier.

De historiek van het dossier
Op de Markt nr, 38, 39, 40 en 41 werd op 20 november 2019 een project besproken om 10 appartementen te realiseren. ‘Er wordt door de dienst stedenbouw de verplichting opgelegd om ondergrondse garages te voorzien. Wanneer er wordt nagevraagd of de dienst erfgoed tijdens de werken gaat langskomen, wordt bevestigend gereageerd en beslissen de eigenaars van de percelen om dit project niet verder te zetten, gezien het project jaren dreigt stil te liggen voor mogelijke opgravingen’, aldus de heer Hubert. De zaakvoerder doet via zijn vennootschap zelf een aanvraag om op de Markt 38 een project te realiseren. De omgevingsvergunning wordt op 24 januari 2022 toegekend.

De buurman wordt via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het feit dat de werken eind april 2022 van start gaan. De aannemer – die de afbraakwerken uitvoert – stelt vast dat er zich midden in de woning van Markt 38 een balk situeert, die steun geeft aan het huis op Markt 39. Volgens de aannemer bestaat de kans dat bij verdere afbraak de gemeenschappelijke muur zal instorten en dat het asbest van het dak van Markt 39 mee naar beneden zal komen. De heer Hubert neemt onmiddellijk contact op met de bevoegde stadsdiensten waarna er op de werf een vergadering wordt ingepland met de burgemeester, de ingenieur, aangesteld door de stadsdiensten, de brandweercommandant, de dienst Stedenbouw en de ingenieur van de heer Hubert.

Sloopverplichting
Tijdens dit overleg wordt er beslist om een sloopverplichting op de leggen. ‘Gezien de historiek van het dossier waren we immers op de hoogte dat de heer P. Sienaert ook wenst af te breken. De heer Sienaert is echter op verlof en kan niet onmiddellijk gecontacteerd worden’, aldus de heer Hubert. Groot is de verbazing wanneer hij ‘s avonds de besluiten van de burgemeester van 22 april 2022 leest. Hierin staat dat aan de eigenaar van markt 39 wordt opgelegd om ‘de woning te stabiliseren, de gemene muur af te breken en vervolgens herop te bouwen’. ‘Dit terwijl de gemene muur volledig intact is ten overstaan van de situatie van voor de start van de afbraakwerken’, meent de heer Hubert.

De eigenaar van het huis nr 39 laat het er niet bij en legt bij het Vredegerecht een klacht neer waarbij schadevergoeding wordt geëist t.o.v. de vennootschap van de heer Hubert. Er volgt een overleg tussen de dienst Stedenbouw, de heer Sienaert en de architect. De door de heer Hubert aangestelde veiligheidscoördinator en ingenieursfirma stellen voor om de woning Markt 39 te slopen en het huis op Markt 40 te stutten. Volgens de betrokken stadsdienst is de woning op Markt 39 instabiel en is er een acuut gevaar voor de veiligheid en de volksgezondheid. ‘Markt 39 dient gesloopt en Markt 40 gestut te worden, tot wanneer er een bouwaanvraag ingediend wordt voor Markt 39-40-41. Dit om de veiligheid te garanderen.’ Volgens de heer Hubert vordert de stad Geraardsbergen €100 per dag voor de inname van het openbaar domein.

‘Onwettig en praktisch niet realiseerbaar’
Opmerkelijk is dat het stadsbestuur op 25 mei het geweer van schouder verandert. In de besluiten van de burgemeester staat te lezen dat de eigenaar en de bouwheer van het pand Markt nr. 38 – de woning van zijn buurman – Markt nr. 39 – dient te stutten langs de binnenzijde van Markt 39. Volgens de heer Hubert is dit ‘onwettig en praktisch niet realiseerbaar en zou dit zelfs neerkomen op inbraak’. ‘Bovendien heeft dit geen enkel nut. Het regent binnen in het gebouw en de marktwaarde van Markt 39 kan geschat worden op grondwaarde. Waarom een gebouw stutten dat iedereen wenst af te breken?’ De gemene muur dient volgens de stadsdiensten afgebroken en opnieuw hermetseld te worden om de bestaande woning nr. 39 opnieuw voldoende steun te geven.

Volgens de Hubert hebben de eigenaars van Markt 39-40-41 wel degelijk de intentie om het pand Markt nr. 39 af te breken en om op nr. 39-40-41 een nieuw project te bouwen. Intussen heeft de Hubert meerdere pogingen ondernomen om met de heer Sienaert en de stadsdiensten tot een vergelijk te komen. Zo stelde hij voor om een deel van de stuttingswerken van Markt 40 te financieren en heeft hij een offerte voor een gemeenschappelijke sloop van Markt 38 en 39 aan alle partijen overgemaakt, maar tot op heden kreeg hij geen enkele positieve reactie.

Op 13 juli beslist de Vrederechter dat er aan het pand van de buurman geen schade is aangericht.

Oekraïne aan de Dender ipv bloeiend commercieel centrum
Volgens de heer Hubert heeft de stad Geraardsbergen de betrokken partijen niet dichter bij elkaar gebracht, maar werden ze door de gang van zaken genoodzaakt om een advocaat onder de arm te nemen. Hij wijst er ook op dat door deze spijtige gang van zaken de heropstart van de werken op de lange baan zijn geschoven: ‘Pas wanneer er akkoord is met de 3 partijen (stad, buurman en ikzelf) m.b.t. de mogelijke sloping markt 39 kan ik contact nemen met aannemer ruwbouwwerken.’

Als gevolg van de genomen besluiten, kan de heer Hubert zowel de aannemer van de afbraakwerken als de aannemer van de ruwbouwwerken voor onbepaalde duur niet meer engageren: ‘Er zijn momenteel wachttijden van 6 maanden tot 2 jaar om aannemers op een werf te krijgen.’ Volgens de stadsdiensten is er momenteel een acuut veiligheidsrisico waardoor de openbare weg niet opengesteld kan worden.  Dan dient men deze redenering door te trekken en te concluderen dat er een sloopverplichting wordt opgelegd voor Markt nr. 39, omwille van het gevaar voor de volksgezondheid (asbest). Het pand Markt 40 moet worden gestut tot wanneer er een bouwaanvraag wordt ingediend voor Markt 39-40-41. Op die manier wordt er een gelijktijdige veilige afbraak van de panden mogelijk gemaakt.’

‘Hoe sneller de geplande werken op de Markt 38-39-40 en 41 kunnen uitgevoerd worden, hoe mooier het centrum van onze stad er zal uitzien. Bovendien zullen er na de geplande werken extra handelspanden beschikbaar zijn op de gelijkvloerse verdiepingen, wat de werkgelegenheid en de economie ten goede zou komen in ons stadscentrum. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het stadsbestuur meer belang hecht aan de “beschermde” voorgevel van Markt 40 dan aan een mooi en bloeiend stadscentrum.  Hopelijk zal het gezond verstand snel de bovenhand halen zodat er niet meer gesproken moet worden over ‘het Oekraïne van Geraardsbergen’ en de omringende handelaars geen verdere hinder ondervinden van de afsluiting van de openbare weg door het stadsbestuur’, besluit de heer Hubert.

Julien Borremans

Lees ook:

Burgemeester De Padt, Nuus legt u helemaal geen woorden in de mond