Eindrapport fusieonderzoek Melle-Merelbeke afgerond

De lokale besturen van Melle en Merelbeke lieten onderzoeken wat een eventuele fusie van beide gemeentes kan betekenen voor hun bestuurskracht. Van februari tot mei analyseerde onderzoeksbureau EY die bestuurskracht op basis van cijfers en participatiemogelijkheden. Het onderzoek is nu afgerond en samengevat in een eindrapport.

 In een bestuurskrachtanalyse wordt bekeken of besturen met de huidige personeelsbezetting en financiële middelen hun opdracht nog goed kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt ook de impact van een eventuele fusie bekeken. Daarvoor lieten de besturen de mogelijkheden en uitdagingen onderzoeken die een fusie met zich meebrengt.

Kansen en bezorgdheden

Melle en Merelbeke hebben een aantal gelijkenissen als je kijkt naar de socio-economische, omgevings- en burgergerelateerde factoren. Beide besturen hebben de afgelopen jaren ook voldoende geïnvesteerd in bijvoorbeeld infrastructuur en riolering, waardoor er geen grote inhaalinvesteringen zijn. Financieel zijn beide besturen in staat om investeringen te financieren met eigen middelen. Op lange termijn komen beide besturen bovendien voor een aantal gelijkaardige uitdagingen te staan, zoals de verdere digitale evolutie, stijgende kosten, klimaatverandering, mobiliteit en vergrijzing.

Uit het onderzoek kwamen wel twee aandachtspunten naar voren. Ten eerste is er de schuld per inwoner die hoger is bij Merelbeke dan bij Melle. Melle heeft dan weer een uitzonderlijk lage schuld per inwoner. Een fusie zou de gezamenlijke schuld wel tot onder het niveau van het Vlaamse gemiddelde brengen. Ten tweede lopen het beheer van het afvalwater, de afvalintercommunale en het lidmaatschap bij de Zorgband niet gelijk bij Melle en Merelbeke.  

Wat vinden de inwoners?

De inwoners van Merelbeke en Melle spraken tijdens de participatiemomenten zowel hun bezorgdheden als mogelijke voordelen uit. Merelbeke en Melle moeten volgens hun inwoners wel met een aantal zaken rekening houden. Zo vinden ze het belangrijk dat de gemeentes blijven inzetten op een bereikbare dienstverlening die verspreid is over de (deel)gemeenten en dat het aanbod van de dienstverlening groter wordt. Daarnaast willen ze dat er voldoende aandacht blijft voor de deelgemeenten en dorpskernen en pleiten ze voor meer inwonersparticipatie. Tot slot waren er ook bezorgdheden rond fiscaliteit: een fusie zou geen verhoging van de belastingen mogen betekenen, enkel een verlaging.  

Verdere verloop

In de tweede helft van augustus komen er infomomenten voor inwoners in zowel Melle als Merelbeke om het eindrapport toe te lichten. Dat is te vinden op www.merelbeke.be/fusie. Op basis van het eindrapport en de conclusies zullen de twee gemeenteraden na de zomervakantie beslissen of ze al dan niet fuseren. Als er geen fusie zou komen, hebben de besturen alvast waardevolle info om beter te kunnen samenwerken.