Steeds meer migranten vinden de weg naar Geraardsbergen

Geraardsbergen. De Oudenbergstad wordt meer divers. De instroom van nieuwkomers neemt gestaag toe. In vergelijking met de andere steden en gemeenten langs de Dender verloopt de toename trager. Met de toenemende instroom van nieuwkomers, nemen ook de uitdagen toe. Verhoudingsgewijs genieten mensen van niet-EU afkomst 18 keer meer van een leefloon dan mensen met een Belgische herkomst. Het zijn getallen die tot de verbeelding spreken.

De Oudenbergstad wordt inderdaad meer divers. Sinds 1990 is het aandeel mensen met een niet-Belgische herkomst toegenomen met factor 13. Diversiteit heet verrijkend te zijn, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. De armoede en uitsluiting spreken tot de verbeelding. Mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond hebben het een stuk moeilijker. Verhoudingsgewijs genieten mensen van niet-EU afkomst 18 keer meer van een leefloon dan mensen met een Belgische herkomst. Het zijn getallen die tot de verbeelding spreken.

Het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst in Geraardsbergen steeg van 452 in 1990 naar 5.849 in 2023. Ten opzichte van 2020 zijn er 1.000 meer. 17% van de bevolking is van buitenlands herkomst. De curve gaat steeds steiler naar boven.  Als we deze cijfers met andere gemeenten en steden langs de Dender vergelijken dan vinden mensen van buitenlandse herkomst moeilijker de weg naar Geraardsbergen.

Druk op het onderwijs
Het aandeel kleuters dat thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands doet vermoeden dat het aandeel mensen van buitenlandse herkomst de komende jaren nog fors zal toenemen. 25,4% van de leerlingen in het kleuteronderwijs spreekt thuis geen Nederlands. Het is duidelijk dat de schoolloopbaan voor leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands een stuk moeilijker verloopt.

Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters dat thuis geen Nederlands spreekt, bedraagt 12,8%, wat ruim onder het Vlaams gemiddelde ligt. Voor diegenen die thuis wel Nederlands spreken, bedraagt dit 6,2%. Een andere, opmerkelijke vaststelling is dat het aantal cursisten van niet-Belgische herkomst, dat een cursus in het volwasseneonderwijs volgt, een flink stuk lager ligt dan het Vlaams gemiddelde (5,6% t.o.v. 11,3%).

Het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van niet-EU-herkomst (de herkomstkloof) bedraagt 19,2%. In 2011 lag die nog op 25%. Op 12 jaar tijd is de herkomstkloof met 6% nauwer geworden. Dit cijfer ligt onder het Vlaams gemiddelde, maar ligt in vergelijking met Aalst, Denderleeuw, Liedekerke en Ninove hoog.

Opvallend is dat hoe dichter een gemeente bij Brussel ligt, hoe lager de herkomstkloof. Heel wat mensen sporen dagelijks naar Brussel om te werken. Ook de armoedekloof is bijzonder diep.

Julien Borremans

Bron: Integratiescan