‘Scheldekop’ Oudenaarde: de opleveringen staan voor de deur!

Foto1

Oudenaarde, 20/01/2018 –  De ‘Scheldekop’ ligt in het noorden van de wijk Pamele, de plaats waar de stad Oudenaarde destijds ontstond. De site was sinds de Tweede Wereldoorlog een ongebruikt en vervuild stuk domein, vlak naast de gevangenis. Het landschap werd er ontsierd door een oude gasfabriek uit 1856, die er stond te verkrotten, en die uiteindelijk in 1980 werd afgebroken.

Eerder bevond er zich op de Scheldekop ook een oud kasteel, het zogenaamde ‘Kasteel van Bourgondi ë’ waar destijds nog de Oudenaardse stadsbibliotheek in gevestigd was, tot het dak van het kasteel in mekaar zakte, en de stad besloot van het gebouw maar beter af te breken, want restauratie bleek namelijk onbegonnen werk. Gedurende jaren werd het terrein ook gebruikt door justitie, die er inbeslaggenomen voertuigen op stockeerde, tot groot genoegen van enkele doe-het-zelvers, die er ontbrekende onderdelen voor hun autoprojecten ‘vonden’, met als gevolg dat het terrein stilaan herschapen werd tot een soort autokerkhof, dat aantrok vond tot ver buiten de contreien. Een deel van de oude Schelde-arm rond het voormalig eiland Pamele, werd ondertussen gedempt. In het overblijvend gedeelte werd later een jachthaven aangelegd, en er werd, nog later, een voetgangersbrug gebouwd, die vanuit de Scheldekop toegang geeft tot de fietsweg langs de rechteroever van de Schelde. In het kader van een zogenaamd ‘Brownfield Convenant’ werd de vervuilde grond op de Scheldekop grotendeels afgegraven en gereinigd. Aldus was het pad ge ëffend voor één van de meest ambitieuze vastgoedprojecten die de stad ooit gekend heeft. In 2009 erkende de Vlaamse Regering de ‘Scheldeboorden’ als stadsvernieuwingsproject, wat aanleiding gaf tot 3.000.000 Euro aan subsidies, en ook Waterwegen/Zeekanaal, en de Regie der Gebouwen deden een duit in het zakje bij het voorbereiden van de realisatie van de werken.

Bouw- en infrastructuurwerken

225 Appartementen en woningen moeten er in totaal uiteindelijk komen op de Scheldekop, en die worden opgetrokken in drie fasen. Medio februari 2015 werd een aanvang genomen met de bouw van ‘Fase 1’ van het grootschalige project, dat van de bouwheer de naam ‘Schelde-Eiland 1’ kreeg toebedeeld, een ietwat ongelukkig gekozen naam, vermits dit ‘eiland er al lang niet meer is. Ondertussen is het Fase 1 – complex, dat bestaat uit niet minder dan 13 deelgebouwen, en goed is voor 95 appartementen, bijna afgewerkt, en wordt de laatste hand gelegd aan de opkuis van de units, zodat men geleidelijk zal kunnen overgaan tot de oplevering van de ‘privatieve delen’. De inspecties van de brandweer zijn achter de rug en de installaties zijn goedgekeurd. Maar eerst moeten de gemene delen nog opgeleverd worden. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel! Het is dus zeker niet zo dat er al residenties in gebruik genomen zijn, al werd daar begin oktober van vorig jaar in de pers gewag van gemaakt: met flessen champagne en ruikers bloemen werden de ‘eerste bewoners’ onder luid bazuingeschal en in de wind wapperende vlaggen, verwelkomd door burgemeester en schepenen, en werd er zelfs een reportage op de T.V.-zender AVS over getoond. In realiteit woont er op vandaag nog niemand op de Scheldekop, en zijn vele kopers die hun oude woning ondertussen verkochten, noodgedwongen aan het ‘kamperen’ bij vrienden en/of familie, in afwachting van de opleveringen.

Straatnamen

De eigenaars van de inmiddels gebouwde ‘Scheldekop’-appartementen werden, in augustus 2017, plots verrast, toen zij constateerden dat het stadsbestuur de site uitgekozen had om aan de Oudenaardse zusterstedeneen reeks straatnamen te weiden. Op zich geen probleem, ware het niet dat de benaming ‘Scheldekop’ nu geheel verdwenen is, en dat de oorspronkelijke omgeving die al door Jan en alleman, ook door het stadsbestuur, Scheldekop genoemd werd, officieel niet bestaat, en opgedeeld werd in kleine straatjes als Coburgstraat, Arrasstraat, Hastingsstraat, enz. Bovendien  kwam iemand uit de oppositie tot de bevinding dat één zusterstad vergeten werd (Castel Madama). Dus werd er haastig en snel een straatje bij gefabriceerd met die naam. De oorspronkelijke visie van de projectontwikkelaar, was, uiteindelijk drie bouwcomplexen te hebben op de Scheldekop, met elk hun eigen huisnummer. Aldus kregen de deelgebouwen van nummer 1, dertien letters ( van A tot en met M) toegewezen. De opsplitsing van de ring rond het complex Fase 1, in kleine ‘straatjes’, heeft echter nu al aanleiding gegeven tot verwarring: DRIE verschillende straatnamen met DERTIEN huisnummers, allemaal voor één en hetzelfde complex, is volgens sommigen van het goede teveel. Daarbij komen de huisnummers ‘2’ , ‘3’   ‘4’ en ‘5’ in totaliteit  twee maal  voor, wat de kans op vergissingen bij post- en pakjesdiensten meer dan waarschijnlijk nog zal doen toenemen. De meeste gebouwen in Oudenaarde liggen trouwens in één straat en hebben één huisnummer. Een werkgroep, waaronder een stedenbouwkundig ingenieur, werd opgericht door de toekomstige bewoners, teneinde deze anomalie ën bloot te leggen, en oplossingen voor te stellen naar het stadsbestuur toe. Een delegatie werd ontvangen werd door Schepen Guy Hove en burgemeester De Meulemeester. Het voorstel van de werkgroep om de straatindeling en de naamgeving te wijzigen volgens de oorspronkelijke directieve één straat , drie gebouwen, drie huisnummers’, werd afgewezen om reden dat de schepen van zustersteden niet op haar beslissing van twee jaar eerder wou terugkomen. Ondertussen groeit bij sommige bestuurders wel het besef dat men in het verleden misschien beter had kunnen nadenken over de praktische indeling van de Scheldekop, en meer bepaald over de straatindeling en straatnaamgeving van dit unieke stukje Oudenaarde. Maar daar kopen de bewoners niets mee.

Vertragingen

Na de syndicusverkiezing van eind augustus 2017, bleek het hele project plots te lijden aan ‘ onvoorziene vertragingen’, waarvoor geen echt plausibele uitleg kwam van de ‘opvolging’, zij het dat diverse tegenslagen bij de uitvoering van de bouwwerken, zoals coördinatiestoornissen op het vlak van onderaanneming, roet in het eten bleken te gooien. De aangekondigde opleveringen voor september 2017, werden verschoven naar oktober, vervolgens naar november en december, om nadien naar het jaar 2018 verwezen te worden. De berichten over de vertragingen gaven aanleiding tot fel protest vanwege de eigenaars, die – terecht – één en ander uitgeklaard wilden zien. Zo waren er bijvoorbeeld nog geen straten aangelegd, heerste er vrees over de gevolgen van de geplande boomaanplantingen, en bleek er een tekort aan duidelijke en correcte informatie van bouwheer naar kopers toe te bestaan. Ondertussen betaalden de eigenaars al sinds september 2017 syndicusbijdragen zonder er echter te wonen. Door één van de eigenaars, voormalig gemeenteraadslid Willy Van Driessche, werd een klachtenbrief gericht aan de directie van bouwfirma Interbuild, en daarop werd een delegatie van de eigenaars op de werf ontvangen door een tweetal directeuren van het bedrijf, die de fouten toegaven, er een uitleg aan ophingen, en hun voornemen te kennen gaven er alles aan te doen teneinde een spoedige oplevering te bewerkstelligen. Zo te zien houden zij hun woord, want momenteel is het op de Scheldekop één en al bedrijvigheid.

Bomen en beplantingen

Nadat de toekomstige bewoners kennis namen van de plannen over de aanleg van geboomte, enerzijds door de NV Scheldekop, anderzijds door de Stad Oudenaarde, werd op initiatief van enkele bezorgde eigenaars, een werkgroep samengesteld die de plannen onderzocht met de hulp van een ervaren dendroloog. De werkgroep verklaarde zich niet akkoord met de vooropgestelde plannen van de firma ‘Omgeving’ uit Berchem Antwerpen (de tuinarchitect), meer bepaald omdat er bomen ingetekend stonden welke op termijn makkelijk 30 m hoog konden worden – of nog hoger – met daarenboven enorme kruinen, welke uiteindelijk het zicht vanuit de appartementen ernstig konden hinderen. Daar de bewuste appartementen voornamelijk door eigenaars zijn aangekocht die de appartementen zelf gaan betrekken, zagen deze laatsten in gedachten reeds de gevolgen opdoemen: enerzijds een degressief zicht op de omgeving, maar anderzijds ook een toenemende waardevermindering van de door hen aangeschafte appartementen wegens het risico op oppervlakte-worteling, een typisch fenomeen bij bosbomen, die zich zelfs doorheen beton kan wurmen, en klinkers kan ‘omhoogduwen’, met als gevolg een aantasting van de woonomgeving. Ook zijn er bezorgdheden over de zekerheid van de met de jaren steeds groter wordende berg afvallende bladeren en de afgifte ervan op de platte daken, met risicos als verstoppingen van de afvoerkanalen voor het hemelwater, glibberige terrassen, enz. Er werd een inventaris opgemaakt, en er bleken 67 bomen gepland over heel de Scheldekop. Twee boomsoorten (de Ulmus Glabra en de Fraxinus Excelsior) bleken onderhevig aan boomziekten en zouden het na aanplant niet lang uitgehouden hebben. Dus werd er door de werkgroep een ander plan voorgesteld met wederom 67 bomen, geen bosbomen, maar sierlijke bomen, waarvan geen enkele hoger dan 8 m, die passen bij een stedelijke omgeving. Dit alternatief plan werd, spijts de inspanningen van de werkgroep en de door hen geconsulteerde dendroloog, niet weerhouden door het stadsbestuur.

Recent kwam een nieuw plan uit de koker van ‘Omgeving’, echter weer met bosbomen (sic). De werkgroep is nu aan het onderzoeken op welke manier er toch met de stad kan samengewerkt worden teneinde tot een compromis te komen over de boomsoorten. Het heeft geen zin wederom met een alternatief plan voor de pinnen te komen als zo ’n plan direct na indiening, linea recta, de vuilnismand ingaat, is de mening van de werkgroep. De eigenaars van de appartementen vinden in elk geval, dat zij het recht moeten hebben om te beslissen wat voor boomsoorten er gaan komen: zij hebben immers samen tientallen miljoenen Euro geïnvesteerd in dit project. Burgemeester Marnic De Meulemeester verklaarde tijdens een vergadering met een delegatie van de bewoners (op 12/12/2017 in het Administratief Centrum), dat hij wil rekening houden met de wensen van de bewoners. De bouwheer gaf bij monde van de heer Peter Malfait, directeur uitvoering bij Interbuild, te kennen dat de firma Interbuild zich niet zal mengen in de discussie tussen stad en bewoners, en de beslissing van de bewoners zal volgen en respecteren, als de stad dit ook wil. Er moeten nu enkele vergaderingen plaats vinden die enerzijds de bewoners gaan toelaten de meningen te ventileren t.o.v. het stadsbestuur, maar die anderzijds ook gaan moeten toelaten op korte termijn te beslissen wat er nu gaat gebeuren met de bomen op de Scheldekop: ofwel worden het allemaal hoge bosbomen, zoals de firma ‘Omgeving’ wil, ofwel wordt er gekozen voor laag, sierlijk geboomte dat past in een stedelijke omgeving, zoals het merendeel van de bewoners wil. Er gaan ook stemmen op van mensen die zeggen helemaal g één bomen te willen op de Scheldekop. Er zijn namelijk plantputten van wel 5 meter diameter gezien, en dat heeft behoorlijk wat schrik veroorzaakt.

Opleveringen

Bij een nieuwbouw als Scheldekop Fase 1 is er sprake van een voorlopige en een definitieve oplevering. Aan de opleveringen zijn gevolgen verbonden, zodat het voor de eigenaars belangrijk is te weten waar men aan toe is. Een comit é, gevormd onder de toekomstige bewoners van de Scheldekop, organiseerde op 12 januari jl. een infomoment in de feestzaal van ‘Hotel – Restaurant La Pomme D’Or’ te Oudenaarde, waarbij een expert werd uitgenodigd om te komen spreken over dit onderwerp, en meer bepaald over bijstand bij privatieve opleveringen. Het was ingenieur Sam Stilten uit Mariakerke die de lezing voor zijn rekening nam, en tevens de mensen de mogelijkheid bood zich in groep door hem te laten begeleiden bij deze belangrijke stap in hun leven.

Er werd uitleg gegeven over de formaliteiten krachtens de ‘Wet Breyne’, zoals waarborgtermijn, zichtbare en niet-zichtbare gebreken, de vrijgave van de waarborg, de 10-jarige aansprakelijkheid, …

Tevens werd gehandeld over het nazicht van contractuele documenten zoals de basisakte, de plannen (stedenbouwkundige vergunning), het verkooplastenboek, de aankoopakte, stelposten en verrekeningen, de controlerondgang, het postinterventiedossier, enz.

Na zoveel deskundige uitleg, keerden de deelnemers aan deze leerrijke activiteit, na afloop, tevreden huiswaarts, goed gewapend tegen eventuele opleveringsperikelen.

Na telling bleek dat ruim één vierde van de eigenaars zich ertoe verbond beroep te doen op de diensten van de heer Sam Stilten voor de begeleiding bij de oplevering van hun privatieve delen.

Facebook

Door enkele pientere eigenaars werd een gesloten facebookpagina opgericht onder de groepsnaam ‘Bewoners Scheldekop Oudenaarde’. Reeds van bij de start van dit initiatief, ontwikkelde dit zich verder met groot succes. In ‘no time’ telde de groep 62 aangesloten leden, en regelmatig vinden eigenaars en hun familie de weg naar de groepspagina, die met strakke hand beheerd wordt, en waar men alle nuttige informatie ( tot de afmetingen van de liften toe) kan opsnorren over de Scheldekop en al wat daarrond hangt. Er zijn massa’s foto’s in een archief verzameld, zodat men altijd kan terugblikken naar de verschillende bouwstadia welke het complex Fase 1 gekend heeft.

Fase 2

Terwijl Fase 1 ondertussen nagenoeg uitverkocht is, werd op 7 oktober 2017 de verkoop van Fase 2 gelanceerd. Dit gebeurde in het hoofdkantoor van de firma Willy Naessens te Wortegem-Petegem, tevens een belangrijke vennoot van de N.V. Scheldekop. Zonder veel moeite werden, als gevolg van de opkomst en de interesse van meer dan 150 bezoekers, reeds een 9-tal appartementen en een 4-tal woningen van dit nieuwe project verkocht, en blijft het aanvragen om informatie regenen. Het valt dan ook te verwachten dat de aanvang van de werken niet lang meer op zich zal laten wachten, en dat de mogelijke start van Fase 3 op termijn in het verschiet ligt.

Jules Lambrecht.

Onderschriften bij de foto’s:

Het complex Fase 1 van de Scheldekop, gezien vanop de voetgangersbrug, ook wel de ‘passerelle’ genoemd (Foto J-P Lapaeyge)

Infomoment 12/1: de aanwezigen wensen mekaar bij aankomst het beste toe voor het nieuwe jaar (Foto J-P Lapaeyge)

Infomoment 12/1: Het comit é verwelkomt spreker Sam Stilten (uiterst rechts) (Foto J-P Lapaeyge)

Infomoment 12/1: De aanwezigen luisteren aandachtig naar de deskundige uitleg van de spreker (Foto J-P Lapaeyge)

Infomoment 12/1 Na afloop luistert de heer Stilten (midden) aandachtig naar de opmerkingen van de deelnemers aan het evenement (Foto J-P Lapaeyge)