RUP zorgt voor ademruimte Brakelse sportclubs

Op de gemeenteraad van maandag 26 november 2019 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde Sportverenigingen voorlopig vastgesteld. Schepen Peter Vanderstuyf: “ Door dit RUP zullen onze twee Brakelse voetbalclubs: Standaard Michelbeke en FC Zegelsem, alsook Stoeterij Ter Kleye meer rechten krijgen waardoor zij hun favoriete sport op hun huidige locatie zullen kunnen blijven beoefenen. Daarenboven voorziet dit RUP in bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden waardoor een toekomstige groei, hetgeen niet onwaarschijnlijk is gezien de dynamiek van deze drie sportclubs, tot de mogelijkheden behoort. Tijdens het openbaar onderzoek, dat 60 dagen duurt, heeft iedereen de mogelijkheid om dit RUP in te kijken en al dan niet een bezwaarschrift in te dienen. Al de bezwaren, opmerkingen (ook positieve!!) en adviezen worden dan overgemaakt aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening die dan een advies zal uitbrengen. Nadien is het dan aan de gemeenteraad om het RUP definitief vast te stellen en na een periode van 45 dagen, waarbij de hogere overheid nog kan schorsen of vernietigen wordt dit RUP, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, definitief van kracht.

Tevens werd op de gemeenteraad de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht voor handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, zoals wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, definitief vastgesteld. Concreet maakt dit reglement het mogelijk dat iedereen voortaan, en dit ongeacht de geldende verkavelingsvoorschriften, een aantal stedenbouwkundige handelingen kan stellen zonder dat daarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning voor nodig is. Dit betekent dat bijvoorbeeld iedereen zonder enige vergunning een tuinhuisje, carport, stal, …. tot maximaal 40 m ² of tot 80 m ² terrassen, vijvers,… zal kunnen aanleggen. Naast het wegwerken van de discriminatie die bestond tussen verschillende eigenaars betekent dit uiteraard ook een enorme administratieve vereenvoudiging!”

 

Het volgende werd op donderdag 22 november 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd:

 

“Gemeente Brakel
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brakel maakt bekend dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industrieterrein definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 3 september 2018.
Overeenkomstig art. 2.2.25 van de VCRO treedt het RUP in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van het RUP bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.
Het RUP, het advies van de Gecoro en het vaststellingsbesluit kunnen worden ingezien op de dienst ruimtelijke ordening van het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel en via de gemeentelijke website www.brakel.be “