Oosterzele maakt werk van klimaatplan

De gemeente Oosterzele wil in de nieuwe legislatuur expliciet inzetten op de nieuwe bevoegdheid ‘klimaat’. Burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman zullen de kar trekken. ‘Verder bouwend op wat we al realiseerden, willen we met de voltallige gemeenteraad werk maken van een klimaatplan op maat van iedereen: inwoners, scholen, bedrijven, gebouwen, mensen,…’ duidt burgemeester Johan Van Durme, die bevoegd is voor klimaat, afval- en milieubeleid, en ook voor onderwijs, algemeen beleid, veiligheid, politie, duurzaamheid en kerkfabrieken.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

‘We zullen er de nadruk op leggen dat we blijvend ons gedrag onder de loep moeten nemen en aanpassen. Het is enkel door goed samen te werken dat we ook iets kunnen betekenen en bereiken. Ik vind ook ‘veiligheid’ heel belangrijk: een goede samenwerking met de politie, inzetten van camera’s ter bestrijding van vandalisme op begraafplaatsen, zwerfvuil en fietsdiefstallen’, klinkt het bij burgemeester Johan Van Durme.
Intensieverklaringen van de vijf schepenen
Schepen Christ Meuleman is bevoegd voor Openbare Werken, groen, kerkhoven, mobiliteit, patrimonium, klimaatbeleid. ‘We besteden op dit moment al veel aandacht aan bijvoorbeeld het uitbreiden van ons energievriendelijk wagenpark, duurzame verplaatsingen door in te zetten op goede fietsverbindingen, (energie)zuinige LED-verplichting,…Het luik ‘klimaat’ zat eigenlijk al verweven in een reeks van onze taken maar door er een aparte bevoegdheid van te maken, willen we het belang ervan benadrukken. ‘Iedereen op de fiets’ blijft mijn slogan voor de komende jaren. Mijn levenswerk — de fietssnelweg tussen Gent en Zottegem — realiseren blijft een prioriteit waarin ik veel tijd en energie blijf stoppen. Investeren in onderhoud voor een propere gemeente is ook één van onze belangrijke doelstellingen’, weet schepen Christ Meuleman.
Eerste schepen Orville Cottenie gaat werk maken van burgerzaken, erfgoed (onroerend en roerend) ontwikkelingssamenwerking, lokale economie, jumelages en dierenwelzijn. ‘Vanuit mijn beroep als ondernemer wil ik zoveel mogelijk mensen ertoe aanzetten om in eigen streek te winkelen. Tijdens mijn huisbezoeken kreeg ik van inwoners van de kleinere deelgemeenten heel vaak de vraag om om het ‘winkelen binnen de gemeente’ te organiseren. Mijn streefdoel is ook om alle ondernemers te proberen verenigen en hen te betrekken bij het beleid rond lokale economie’, steelt de kersverse schepen Orville Cottenie van wal. ‘Op het vlak van toerisme en jumelage kijk ik uit om de contacten met Oberkirch opnieuw te laten bloeien en wie weet: misschien nog met een andere gemeente te verbroederen. Oosterzele heeft veel toeristische troeven; die gaan we uitspelen! Een nieuwe bevoegdheid binnen het college is ‘dierenwelzijn’. Vanuit mijn partij ligt een concreet plan voor Oosterzele klaar. Denk maar aan een beleid rond zwerfkatten, regelgeving rond vuurwerk, het chippen van huisdieren, stickers brandveiligheid’, luidt de intentieverklaring van Orville Cottenie.
Schepen Marleen Verdonck ontfermt zich over cultuur, AGB, personeel, senioren, financi ën en deeltijds onderwijs. Vanaf 1 januari 2022 wordt Marleen Verdonck opgevolgd door Pieterjan Keymeulen. Schepen Marleen Verdonck: ‘Als een goede huisvader/huismoeder duurzaam omspringen met de middelen die we krijgen, dat is voor mij het uitgangspunt. Uiteindelijk komen onze financi ële middelen van onze bevolking. Als bestuur willen we er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze ook naar hen terugvloeien: via een dienstverlening op maat voor de materies waarvoor we als Gemeente bevoegd zijn. Zoals daar zijn: een dynamisch en flexibel personeelsbeleid, een ruim cultuuraanbod, ruime zorg voor senioren’.
Nieuwe schepen Elsy De Wilde zet zich in op sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang. ‘Komende legislatuur wil ik me graag inzetten om nog meer communicatie en inspraak naar de bewoners te brengen. Het is ook belangrijk om iedereen — particuliere inwoners, verenigingen,… — inspraak te bieden in het gevoerde beleid. We zullen ook regelmatig gaan luisteren naar de wensen en verzuchtingen van ons verenigingsleven’, weet Elsy De Wilde die vanaf 1 maart er meteen wil invliegen.
Schepen en voorzitter BCSD Els De Turck krijgt Ruimtelijke Ordening, omgevingsvergunning (voorheen stedenbouwkundige en milieuvergunning, sociale zaken, huisvesting en land- en tuinbouw (haar stokpaardje). ‘Samen met het bestuur heb ik de ambitieuze doelstelling om ervoor te willen zorgen dat iedere Oosterzelenaar in het mooie, landelijke Oosterzele kan blijven wonen en daarbij ook nog een aanbod voor de komende generatie(s) te voorzien. Het is ook ons streefdoel om Oosterzele effectief zo landelijk te houden. Graag wil ik ook de inwoners dichter bij onze land- en tuinbouwers brengen zodat ze weten wat het allemaal inhoudt. Op het vlak van sociale zaken zullen we onze dienstverlening verder zetten en er bijvoorbeeld voor zorgen dat senioren langer thuis kunnen blijven. Vergeet ook de sociale huisvesting niet. We zullen — samen met onze partners — blijven inzetten op betaalbaar wonen in Oosterzele. Denk aan de realisatie van site Groot Bewijk’, klinkt het bij duizendpoot Els De Turck, die tot voorzitter van het nieuw opgerichte Bijzonder Comit é Sociale Dienst werd verkozen.           Reporter 17
X