Soroptimist International verenigt 80.000 leden. Presidente Mariet Verhoef-Cohen bezoekt Zuid-Oost-Vlaanderen.

foto: Soroptimist – club Soroptimist Zottegem ZOVL overhandigt een cheque van 5000 euro aan de internationale presidente Mariet Verhoef in gezelschap van leden van het Europese en nationale bestuur. Lees het persbericht.

Zottegem/Oosterzele. Een exclusief gesprek met de presidente van Soroptimist International tijdens haar bezoek aan Zuid-Oost-Vlaanderen. Soroptimist verenigt 80.000 dynamische vrouwen van alle leeftijden, waaronder heel wat zakenvrouwen en academici.

Soroptimist International is wereldwijd de grootste ‘niet gouvernementele organisatie’ van vrouwen die zich actief inzetten om het leven van andere vrouwen en meisjes te verbeteren. De organisatie, die vandaag bijna 80.000 leden telt, heeft een permanent afgevaardigde bij de Verenigde Naties. (Unicef, Unesco, ECOSOC…)

De presidente van Soroptimist International is in het professionele leven directeur van Bacolet, een vertaal- en ondertitelingsbedrijf. Ze woont en werkt in Nederland. De Beiaard had een gesprek met Mevr. Verhoef-Cohen in de prachtige omgeving van B&B De Pastorij in Balegem.

(… lees verder.)

foto: De Beiaard, AVQ – Mariet Verhoef-Cohen, presidente van Soroptimist International Wereldwijd. Een vrouw met een passie voor water en duurzame ontwikkeling.

Vooraleer mevrouw Mariet Verhoef-Cohen internationale presidente werd was ze in de periode 2007-2009 voorzitster van Soroptimist International of Europe (federatie van Europese en Afrikaanse landen). Ze lanceerde het actieplan: ‘Soroptimists go for water’.

Het was de bedoeling om in Europese en Afrikaanse landen vrouwen te voorzien van een veilige toegang tot schoon drinkwater. Er was een wereldwijde samenwerking met overheden en de zakenwereld. In 2 jaar tijd verzamelde Soroptimist het recordbedrag van 2 miljoen Euro.

De Beiaard: Allereerst, bedankt, Mevrouw Fauconnier, PR verantwoordelijke van Soroptimist Zottegem ZOVL (Zuid-Oost-Vlaanderen), want u maakt dit interview mogelijk. Hoe slaagde u er in om de internationale voorzitster van Soroptimist naar Zottegem te halen?

Foto: De Beiaard, AVQ. Marine Fauconnier, PR verantwoordelijke van Soroptimist Zottegem ZOVL

Marina Fauconnier: Ieder jaar komen Soroptimisten uit diverse clubs en landen samen. In 2018 was dit in de culturele hoofdstad Leeuwarden, in Nederland. E én van onze clubleden, Frieda Onraedt, woonde de vriendschapsdagen bij. Met het fiat van de Zottegemse clubvoorzitster Vera Meersman nodigde zij mevrouw Verhoef-Cohen uit. Zottegem is Mariet niet vreemd, aangezien zij vroeger bij Soroptimist Europa samenwerkte met wijlen Dr Eliane Lagasse, de stichtend voorzitster van onze S.I. club Zottegem ZOVL.

Onze club, die in het verleden al diverse milieuprojecten steunde (onder andere de aanplanting van bomen in het Kloosterbos), wou een actieve bijdrage leveren om de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren en besloot het project ‘Women, Water en Leadership’ van onze S.I. voorzitster te steunen.

De Zottegemse club koos voor een project in Bulgarije, waar in de landelijke streek van Stara Zagora een schrijnend gebrek is aan schoon water. Om daar de vrouwen te steunen werd besloten om 5000 Euro te doneren. De fondsen werden door de clubleden verzameld via de verkoop van een unieke sjaal. Het is een ontwerp van breigoedlabel COSY Knits, waar ons clublid Martine Meuleman een actieve rol speelt. De verkoop werd wereldwijd georganiseerd en ook vele Belgische Soroptimist clubs droegen bij tot het welslagen van onze actie door de aankoop van deze designsjaal. Daardoor kunnen we spreken van een heuse ‘Belgische’ en zelfs internationale actie. Vanavond* komt Mariet Verhoef-Cohen naar ons clublokaal De Toren in Zottegem om, na een lezing voor Soroptimisten uit de diverse Belgische clubs, het geld in ontvangst te nemen.

(* Het interview werd afgenomen op woensdag 19 juni 2019. Diezelfde avond gebeurde de overhandiging.)

(Lees verder…)

foto: De Beiaard, AVQ – Mariet Verhoef-Cohen, presidente van Soroptimist International Wereldwijd

Een gesprek met Mevrouw Mariet Verhoef-Cohen.

De Beiaard: Mevrouw Verhoef, voor een beter begrip, waarmee is de vereniging Soroptimist het best te vergelijken? Is het een vrouwelijke versie van een serviceclub zoals Rotary, de Lions Club of Kiwanis? Is het eerder een internationale hulporganisatie zoals het Rode Kruis of is de werking vergelijkbaar met een genootschap dat streeft naar de persoonlijke ontwikkeling van zijn leden en het bijdragen aan de maatschappij?

Mariet Verhoef-Cohen: We zijn niet bezig met partijpolitiek of religie, maar we willen wel op een positieve manier wegen op de besluitvorming wanneer het vrouwen betreft. Soroptimist International is in 1921 ontstaan in de Verenigde Staten. De reden was dat vrouwen toen geen stemrecht hadden en zich niet mochten aansluiten bij Rotary of andere serviceclubs. Het verschil met Rotary is bijvoorbeeld dat Soroptimist zeer actief werd betreffende het verwerven van stemrecht voor vrouwen, acties ging organiseren om geld te verzamelen en er tegelijk naar streefde om vrouwen bij mekaar te brengen in netwerken, om hen betere posities te geven in de wereld.

Maar ook na bijna 100 jaar van actie en sensibilisatie bestaat er bijna nergens in de wereld al echte gendergelijkheid. Wij vrouwen maken 51% van de wereldbevolking uit, dus dat streven blijft relevant. We sensibiliseren ook de hedendaagse jeugd en blijven actief druk uitoefenen om te streven naar gelijke rechten en gelijke lonen. In Nederland bijvoorbeeld (nvdr: Mevr. Verhoef-Cohen is Nederlandse) is er nog steeds 20% verschil in loon tussen mannen en vrouwen. In Duitsland is dat verschil nog groter.

(Lees verder…)

Orange is the world.
Van 25 november tot 10 december: actie tegen geweld, ook in Zottegem!  

“Vrouwen moeten overal het recht hebben op zorg na seksueel geweld in de context van oorlog. Vrouwen worden verkracht, hun mannen moeten machteloos toezien. Amerika heeft zich verzet tegen dat recht en stelde zijn veto. Rusland ging mee in dat veto.” (M. Verhoef-Cohen)

Marina Fauconnier:  Wij vrouwen idee van gelijke rechten evident, maar dit wordt helaas niet altijd door de maatschappij zo erkend, noch in Belgi ë, noch wereldwijd. Vandaar dat Soroptimist Internationaal al jaren actief meewerkt met de actie van de Verenigde Naties tegen geweld op vrouwen: ‘Orange the world’. Deze actie voeren wij in Belgi ë en Zottegem, tussen 25 november en 10 december 2019, onder andere via de theatervoorstelling ‘De donkere kant van de liefde’ door de vzw Zijn, in theater Rhetorica, op vrijdag 22 november 2019.

Soroptimist Belgi ë heeft reeds de ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’, een pilootproject in de universitaire ziekenhuizen van Gent, Brussel en Luik, gesteund omdat die centra zorgen voor een integrale opvang van vrouwen die geweld zijn aangedaan.

Bron : Unie van Soroptimist Clubs

Marina Fauconnier: Ook dit jaar zal Soroptimist Belgi ë actief ijveren tegen geweld tijdens de ‘Orange actie’ van 25 november tot 10 december 2019 om de afspraken van de Conventie van Istanboel* toe te zien passen in ons land. Tegelijk willen we streven naar een verhoging van het budget om geweld tegen vrouwen te bestrijden. We ijveren ook voor genderneutraliteit in bijvoorbeeld leerboeken. Kortom, een wake-upcall voor de nieuwe regeringen.

* De conventie van Istanboel gaat over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld. Die werd in 2016 geratificeerd door Belgi ë en is een initiatief van De Raad van Europa.

Mariet Verhoef-Cohen: We zijn gefocust op service, op organisatie en we zetten ons actief in om andere vrouwen te ‘empoweren’, te begeleiden. Onze slogan is: ‘Educate, empower, enable’. In ’t kort gezegd: we cre ëren mogelijkheden voor vrouwen. Dat kan ook binnen de eigen organisatie van Soroptimist, waarbij we vrouwen helpen om te groeien en verder te geraken binnen het wereldwijde netwerk. Als grote organisatie moeten en willen we wegen op de rol van de vrouw overal ter wereld.

Marina Fauconnier: Om het internationale karakter van Soroptimist kracht bij te zetten heeft bijna iedere club een link met een buitenlandse club. Ook de club uit Zottegem heeft een zusterclub in het Franse Tourcoing-Roubaix, maar ook in het Afrikaanse Benin, waarmee we samen projecten uitvoeren. We zijn ‘gecharterd’ (nvdr: erkend) in 1988, hebben in Zottegem ZOVL 36 leden en 6 kandidaat-leden. Onze voorzitster tot eind september dit jaar is Vera Meersman en zij zal worden opgevolgd door Griet Van Caenegem. Het grootste deel van onze fondsen wordt besteed aan projecten in Zottegem en omgeving: we steunen zo al jaren vzw De Hoop, Lichtpunt, Similes, sinds kort ook De Bolster in Beerlegem, de zorgboerderij Rijkbos, de Buso school in Velzeke, ’t Roborstje in Zwalm, de G-voetbalploeg van Zottegem, enzovoort.

De Beiaard: 80.000 leden wereldwijd, dat is een enorme organisatie. Hoe slaagt u er in dat allemaal te beheren, als vrijwilligster die ook nog een eigen bedrijf leidt?

Mariet Verhoef-Cohen: Het is heel veel werk, maar ik doe het met evenveel genoegen. Voor mijn bedrijf heb ik extra man- en vrouwkracht aangenomen om dat te ondersteunen, aangezien ik veel reis. Als president is het mijn taak om Soroptimisme naar buiten toe een gezicht te geven.

De Beiaard : U kan zich dus voltijds bezig houden met uw passie?

Foto : De Beiaard, AVQ – Marina Fauconnier (PR verantwoordelijke Zottegem) & Mariet Verhoef-Cohan (presidente van Soroptimist International Wereldwijd)

Mariet Verhoef-Cohen: Ja, eigenlijk wel. Bekijk het als een masteropleiding in business development. Ik leer enorm veel en krijg er veel voor terug door me onder te dompelen in die verschillende culturen.

Marina Fauconnier: Met Mariet als voorbeeld van een ‘empowerde’ vrouw, roep ik jonge vrouwen uit Zottegem en omgeving op om Soroptimist te worden. Het is zo verrijkend…

“Hou landelijke dorpjes en gemeenschappen in ere. Zorg terug voor de vele kleine oplossingen, kweek groenten in de tuin en zorg dat er scholen actief blijven in dorpen, want anders trekt ook de jeugd weg.” (M. Verhoef-Cohen)

Mariet Verhoef-Cohen: Morgen (nvdr: dit interview werd afgenomen op woensdag 19 juni) reis ik door naar Rome voor de Food and Agricultural organisation, waar een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Van de 5 kandidaten is er 1 vrouw. We lobbyen dus ook daar om vrouwen te steunen.

We hebben bij de Verenigde Naties een adviserende rol en proberen daar ook een stem te hebben. De thema’s ‘vrouwen’ en ‘water’ worden vandaag, door ons lobbywerk, wereldwijd als ontwikkelingsdoelstellingen van de VN gesteld.

Beslissingen moeten niet alleen door mannen genomen worden. Dat heeft niks met feminisme te maken. We zijn geen ‘dolle mina’s’. We willen gelijke rechten voor vrouwen en meisjes. Vrouwen hebben nu eenmaal een andere kijk op bepaalde zaken. Er is uit onderzoek gebleken dat vrouwen in een bedrijf het geheel productiever en effici ënter maken. Zo is dat ook voor ons, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties.

De Beiaard: Wat staat er nog op de plank?

Mariet Verhoef-Cohen: In juli eerstkomende is er een vierjaarlijkse internationale conventie van S.I. in Kuala Lumpur, in Maleisi ë. Er is dus nog veel voor te bereiden. Alleen kan ik dat niet doen. In ons internationale hoofdkantoor in Cambridge (England) wordt enorm veel werk verzet. Daar zijn mensen professioneel bezig met de organisatie. Voor Europa is dat Genève (Zwitserland).

(Lees verder…)

De Beiaard: Tijdens uw inauguratie als President van Soroptimist International voor de periode 2017-2019 werd u benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Een Vlaming zal dat niet veel zeggen, maar het is een bijzondere onderscheiding in Nederland, die u werd toegekend voor uw maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau, uw sociale betrokkenheid en inzet voor de belangenbehartiging van vrouwen wereldwijd. Wat doet dat met een mens? Is die erkenning een eindpunt, zoals een schrijver die een prijs krijgt voor gans het oeuvre of opende dit alweer nieuwe mogelijkheden?

Mariet Verhoef-Cohen: Het is natuurlijk een grote eer in Nederland. Het was een totale verrassing. Ik kreeg het voor twee activiteiten rond ‘vrouwen’ en ‘water’! Je hoort er wat meer bij en het staat goed in een CV, maar of het echt deuren opent? Zeker in landen waar het populair is zoals Engeland, Nederland, Amerika en ook enkele Aziatische landen. Het is vooral een eerbetoon. Ik stond helemaal perplex.

De Beiaard: Uw mandaat loopt stilaan ten einde. Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

Mariet Verhoef-Cohen: Het volgende thema na ‘Woman and water’ zal ‘Water and climate change’ zijn waarbij we ook jongeren willen betrekken. Er kwamen reeds heel wat voorstellen binnen, maar het blijft een taak om de bewustwording te verhogen dat vrouwen en jongeren ook capabel zijn om internationaal betrokken te worden. Soroptimist probeert ook te verwoorden wat bij de basis leeft en wil dat nog hoger op de agenda brengen. We maken het verschil doordat we in 122 landen vrouwen ter plaatse hebben die bij de activiteiten zijn betrokken. Vrouwelijke professoren van universiteiten geven dan opleiding aan andere vrouwen en helpen hen om te groeien.

Voor Soroptimist gaan we verder werken aan de ontwikkelingsdoelstellingen, waarbij we aandacht blijven besteden aan onderwijs, gendergelijkheid en ‘water en gezondheid’. Aandacht voor het klimaat gaat zeer belangrijk worden. We moeten nog veel mensen wakker schudden, ook vrouwen. In 65% van alle kleine boerenbedrijven zijn het louter de vrouwen die het werk doen. Niet alleen in Afrika maar ook bijvoorbeeld in Bulgarije. Onze activiteiten worden ondertussen internationaal aanvaard en erkend, maar we moeten verder werken.

In Maleisi ë (een ander project van ‘Woman, Water & Leadership’) hebben we bijvoorbeeld vrouwen opgeleid als lasser. Vrouwen kunnen evengoed onder water lassen aan boten, omdat het gewicht van de apparatuur onder water minder doorweegt. Ze doen het even goed, maar het was zeer moeilijk om dat aan de ouders van de leerlingen uit te leggen. In Bulgarije kregen we maar moeilijk uitgelegd dat ook vrouwen technische beroepen aankunnen. Vrouwen durfden de baan niet eens te accepteren.

De Beiaard: Als voorbeeld onze regionale krant, De Beiaard, die in 1902 is ontstaan uit de samensmelting van lokale kranten. De Beiaard is in 2016 overgestapt van een klassieke papieren uitgave naar louter digitale berichtgeving en werkt vandaag met heel wat vrijwilligers die professioneel worden ondersteund. Wat is volgens u de kracht van de vrijwilliger in een organisatie?

Mariet Verhoef-Cohen: De kracht van de vrijwilliger is enorm. Hoe krijgen we jonge vrouwen zover om ons mee te ondersteunen, om mee te werken en mee te denken? Ieder lid heeft expertise en ervaring, vaak vanuit een beroep. Als je die krachten allemaal bundelt zijn we ‘gold dust’, dan hebben we in elk land mensen met ervaring. Dat volle potentieel gebruiken we nog niet. We bereiden ondertussen een digitaal communicatieplatform voor, waar we als Soroptimisten kunnen samenwerken, waar we 80.000 mensen samenbrengen en met die voorraad aan kennis en kwaliteiten een verschil maken als organisatie.

De Beiaard: In Belgi ë en Europa groeit terug het populisme. Tegelijk is er, ondanks enorme inspanningen van het resterende middenveld, alweer die groeiende dynamiek om iedereen die ‘anders’ aanvoelt (andere culturen, transgenders, homoseksuelen,…) terug buiten de maatschappij te duwen. Met de opkomst van extremistische bewegingen lijkt het alsof we een interbellum afsluiten, het einde van een periode van luwte, zoals tussen twee oorlogen. Haben Wir es nicht gewusst?

Mariet Verhoef-Cohen: Als Soroptimist International hebben we elk jaar een vergadering bij de Verenigde Naties in New York. Daar bereikten we dat vrouwen hun rechten konden eisen. Elk jaar groeide medezeggenschap van vrouwen op vlak van water, onderwijs, stemrecht, seksuele rechten… en we merken doorheen de contacten dat door de invloed van landen als Amerika, China en Rusland onze voorstellen en bereikte rechten afzwakken. Sommige voorstellen worden zelfs niet meer gestemd. We vonden bijvoorbeeld dat vrouwen overal recht moeten hebben op zorg na seksueel geweld in de context van oorlog. Vrouwen worden verkracht, hun mannen moeten machteloos toezien en ze verstoten dan hun vrouwen. Amerika heeft zich verzet tegen dat recht en stelde zijn veto. Rusland ging mee in dat veto. Een ander recht is dat op abortus. In 4 Amerikaanse staten zijn vandaag de wetten teruggeschroefd. In Duitsland werd een verzwakte vorm van het recht op zorg voorgesteld en aanvaard. China, dat zich niet in de discussie mengde, nam uiteindelijk afstand van het compromis. Het enige dat daaruit blijkt is dat vrouwenrechten nog geen rechten zijn. Zo is er ook de klimaatverandering. De ontkenning in Amerika en Brazili ë blijft maar bestaan. Als we ons niet organiseren en wegen op het besluit, welke wereld geven we dan aan onze kinderen?

De Beiaard: Wat wil u nog graag meegeven aan de lezers?

Mariet Verhoef-Cohen: Hou jullie landelijke dorpjes en gemeenschappen in ere. Wereldwijd is er al te veel verstedelijking. Mannen laten er hun vrouwen achter en trekken naar de steden. We hebben die plattelandsgebieden nodig voor de opvang van water en het verbouwen van voedsel. We leven steeds dichter bij elkaar in steden waar nauwelijks nog grondwater kan doordringen. Hou de Vlaamse Ardennen in ere als platteland. Zorg terug voor de vele kleine oplossingen, kweek groenten in de tuin en zorg dat er scholen actief blijven in dorpen, want anders trekt ook de jeugd weg.

De Beiaard: We zijn ruim anderhalf uur later. De zaakvoerster van B&B De Pastorij in Balegem heeft gezorgd voor de comfortabele (prachtige) omgeving waarin het gesprek mocht doorgaan. Het is tijd om afscheid te nemen. Straks* ontvangt de internationale voorzitster een cheque van 5000 Euro uit handen van Soroptimist Zottegem ZOVL, maar Soroptimist doet zoveel meer voor vrouwen, jongeren en iedereen die begaan is met de wereld waarin we leven.

Interview: Sjarel Klak (Carl Nys)
Foto’s : AVQ

(* Het interview werd afgenomen op woensdag 19 juni 2019. Diezelfde avond gebeurde de overhandiging.)

https://www.soroptimistinternational.org/tag/mariet-verhoef-cohen/

Overzicht van de clubs in Belgi ëlidmaatschap

Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen heeft een actieve Facebook pagina.
https://www.facebook.com/Soroptimist.Zottegem.be/

X