Open Vld plus vraagt streng te blijven optreden tegen sluikstorten

Op de jongste gemeenteraad in Oosterzele heeft  Open Vld plus-raadslid Ann Van Hecke gepleit voor een gedegen beleid tegen sluitstorten. De gemeenteraad moest een nieuw retributiereglement goedkeuren over het ambtshalve verwijderen van afval (sluikstort). Voorheen werd de retributie berekend op basis van een administratieve kost, de arbeidsduur per arbeider die de gemeente inzette voor het weghalen van het sluikstort, een kost per ingezet uur voor een voertuig; en de verwerking en opslagkost van het afval. Het minimaal verschuldigde bedrag bedroeg € 500 euro.

Ann Van Hecke:    “Wij zijn van oordeel dat sluikstorten zwaar beboet moet blijven. We hopen ook dat de camera’s om het betrappen van sluikstorters nu ook snel ingezet kunnen worden. Het CD&V/N-VA bestuur had immers al gezegd dat deze vanaf ten laatste begin februari 2017 in gebruik zouden worden genomen. Iets wat 2,5 jaar later nog niet in de praktijk werd omgezet. We pleiten er meteen ook voor dat er in het GAS-reglement uniform wordt op toegezien om naast de retributie ook tegelijkertijd gasboetes uit te schrijven tegen sluikstorters, van € 350 euro; zodat de zogenaamde “boete” opnieuw € 500 wordt. Zo willen we er op toezien dat — zodra de pakkans verhoogd wordt door het inzetten van de mobiele camera’s; het aantal sluikstorters daalt.”

 

Intussen heeft Open Vld plus fractieleider  Filip Michiels  er in de politieraad van de zone Rhode-Schelde op woensdag 25 september voor gepleit om het GAS-reglement terzake voor alle gemeenten in die zin na te kijken. Hij pleitte er tegelijk voor om bij een herwerking van het GAS-reglement te onderzoeken hoe groot de problematiek van gebruik van lachgas als verdovend middel bij jongeren is in de politiezone; en meteen — in navolging van een reeks andere politiezones in Vlaanderen — hier een passend reglement voor uit te werken. Vanuit het politiecollege werd aangegeven dat de zone tegen begin 2020 de genoemde aanpassingen van het reglement wil onderzoeken.

X