Zwalms schepen voor mobiliteit Patrick Moreels: “Er volgt zeker nog een uitvoerig overleg met Infrabel.”

Problematiek Zwalmse overwegen - schepen verrast door plotse persaandacht

 

Vooraleer de principeovereenkomst betreffende het streefbeeld van spoorlijn 89 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad werd in Zwalm vooraf een stappenplan uitgetekend.

E én der eerste stappen is dat Infrabel hun wensbeeld inzake mogelijke afschaffingen van overwegen zou komen toelichten op de verkeerscommissie.

Die commissie bestaat uit een zeer brede inspraakgroep uit het Zwalmse middenveld vertelt schepen Patrick Moreels.

 

“Alle adviesraden, politieke partijen, politie, mobiliteitsdeskundigen en diverse drukkingsgroepen zijn hierin vertegenwoordigd.

Deze stap is nu achter de rug en alle leden krijgen tot eind van deze maand de tijd om hun achterban te raadplegen en hun opmerkingen te formuleren.

 

De afspraak was dat alle standpunten daarna worden gebundeld, medegedeeld aan het college en daarna teruggekoppeld worden met Infrabel.

Dit zal de basis vormen voor verder overleg en het zoeken naar de best mogelijke alternatieven en oplossingen.

Op die manier kan de zaak onderbouwd en sereen behandeld worden, wat ook ruimte schept in de onderhandelingen.

De werkwijze werd vooraf doorgesproken met het college, de gemeenteraad en is ook kenbaar gemaakt aan alle leden van de verkeerscommissie.’

Verrast door persaandacht  

 

Schepen van mobiliteit Patrick Moreels: “Ik was dan ook enigszins verrast door de plotse persberichten.

Ik doe er alles aan om er een correcte werkwijze op na te houden en de sereniteit te bewaren.

De ganse procedure was op voorhand afgesproken en ik houd mij daaraan, zoals van mij wordt verwacht.

Dit alleen geeft de beste garantie om zoveel als mogelijk uit de brand te slepen en onze mobiliteit te garanderen.

Over de grond van de zaak is er alvast duidelijkheid: onze voorZwalm-fractie heeft zich al in 2019 uitgesproken.

Wij zijn eveneens – voor een goed begrip – zelf geen vragende partij om overwegen te sluiten.

Trouwens, op ons voorstel werd een gemeenteraadsbesluit daarover voorgelegd en aangenomen.

Hierin werd ook de overlegprocedure vastgelegd.

Dit geeft onze zaak meer kans, zeker nu we daarenboven inzetten op meer en veiliger fietsverkeer in onze gemeente.”