Uitbreiding ambachtelijke zone in Brakel

3,23 ha weiden verdwijnen voor lokale economie

Samen met de intercommunale Solva is Brakel de uitbreiding van de ambachtelijke zone aan het realiseren. Vlak voor de zomer werd de omgevingsvergunning bekomen voor aanleg van de wegenis waardoor na het archeologisch onderzoek de werken kunnen starten. Schepen Peter Vanderstuyf: “Inmiddels zitten wij echter niet stil en kunnen kandidaat-investeerders zich reeds inschrijven via de site van Solva om een prachtig lot industriegrond te kunnen bekomen.” (SOLVA staat voor: “het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie.”)

Bart Wallays. algemeen directeur van Solva : “In totaal is er 3,23 hectare beschikbaar, verdeeld   over 13 loten, hetgeen echt niet veel is omdat Brakel van de hogere overheid niet meer mocht ontwikkelen. De selectie van de kandidaat-investeerders gebeurt op basis van drie gunningscriteria, met name: bedrijfseconomisch (businessplan, inpasbaarheid,…), meerwaarde voor Brakel (werkgelegenheid, verbondenheid met Brakel,…) en duurzaamheid. De eerste twee criteria tellen mee voor 40% en het derde voor 20%. In januari/ februari zal worden overgegaan tot het evalueren van de verschillende kandidaat-investeerders waarna in maart 2012 de percelen zullen worden toegewezen. Dit laat toe dat de nodige omgevingsvergunningen al  kunnen worden aangevraagd waardoor nog in 2021 zou kunnen worden gestart met de bouw ervan.”

Schepen Peter Vanderstuyf: “De nieuwe site wordt iets unieks waarbij de nadruk wordt gelegd op duurzaam ondernemen. Immers niet alleen heb je het duurzaamheidscriterium bij toewijzing maar ook worden een aantal zaken expliciet opgelegd, zoals: waterdoorlatende verharding, recht van opstal om zonnepanelen te kunnen voorzien op de daken, voorzieningen voor laadpalen, verantwoord ruimtegebruik door zij aan zij te bouwen en conci ërgewoningen verplicht op het dak te bouwen, een voldoende brede groenbuffer met een berm van 80 cm hoog, aanleg van een doorgang tussen de nieuwe ambachtelijke zone en de Sint-Franciscusstraat ten behoeve van de zwakke weggebruiker,…

Het duurzame karakter slaat ook op het beheer van de site, voor het beheer zal immers een mede-eigendom worden gecre ëerd waarbij Solva zal optreden als syndicus. Deze mede-eigendom zal instaan voor het beheer van de groenberm, bufferbekkens, beveiliging door een private firma,…

Gezien het hoge aantal geïnteresseerden tot nu toe vrees ik dat deze 3,23 hectare onvoldoende zal zijn. Om dit op te vangen heb ik echter besloten om het Beperkt Plan van Aanleg (BPA) zonevreemde bedrijven aan te passen. Dit BPA dateert van 2003 en is mijns inziens dringend aan herziening toe ten einde tegemoet te komen aan de noden van onze lokale bedrijven.”