Stephan Bourlau over plannen buurthuis: ‘misbruik van macht en belastinggeld, flagrante bouwovertredingen met goedkeuring van het stadsbestuur…’

Klacht bij de gouverneur aankoop gronden achter buurthuis.


Geraardsbergen/Schendelbeke. In de Dagmoedstraat te Schendelbeke starten begin januari 2021 (In het beste geval!) de werken voor een nieuw glazen buurthuis met 14 assistentiewoningen er bovenop. Op vraag van de dorpsraad Schendelbeke wil de stad Geraardsbergen achter het bestaande buurthuis een stuk grond kopen om een stadspark aan te leggen. Stephan Bourlau (Het Alternatief) legt een klacht neer tegen dit besluit van het stadsbestuur. Het Gemeenteraadslid maakt in dit bouwdossier gewag van misbruik van macht en belastinggeld, flagrante bouwovertredingen met goedkeuring van het stadsbestuur, het achterhouden van belangrijke informatie en het negeren van de gemeenteraad. Schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) en Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) reageren.

In de Dagmoedstraat moet het oude buurthuis plaats ruimen voor een glazen versie met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking. Het stadsbestuur heeft plannen om de grond achter het bestaande buurthuis op te kopen om er een stadspark van te maken. Het project is een publiek-private samenwerking tussen de bouwheer Stefaan Premereur van Beauprez Residenties uit Grimminge en de stad Geraardsbergen, die de grond ter beschikking stelt voor het project. Stefaan Premereur verkreeg een recht van opstal voor de grond voor 30 jaar en betaalt pacht aan de stad. Op zijn beurt betaalt de stad een maandelijkse huur van €1500 voor het nieuwe buurthuis.
Het project kreeg enkel een principi ële goedkeuring van de Gemeenteraad. De definitieve goedkeuring moet nog volgen.

Onteigeningsprocedure
Stefaan Premereur was zeker niet de enige kandidaat. ‘Betrouwbare partners met heel veel ervaring zoals SOLVA’, aldus Bourlau, waren ook kandidaat voor de bouw van het buurthuis, maar werden aan de kant geschoven. ‘Waarom een openbaar domein ineens gepaard moest gaan met assistentiewoningen en bovendien met een priv é-partner is alsnog de vraag. Andere kandidaten zoals ION.be, een grote speler over het ganse Vlaamse grondgebied, én SOLVA werden/worden uitgesloten.’ In zijn brief aan de gouverneur merkt Stephan Bourlau alvast op: ‘Niet onbelangrijk daarbij te vermelden dat die priv é-partner een Open-Vld-lid is die zetelt in het Vast Bureau.’

Gemeenteraadslid Stephan Bourlau van Het Alternatief is het met de beslissing van het Stadsbestuur — om een stuk grond achter het buurthuis aan te kopen — niet eens en legt bij de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen een klacht neer. Volgens het gemeenteraadslid van Het Alternatief wordt de waarde van een aan te kopen perceel van 3400 m ² door een landmeter geschat op €12 000, terwijl de eigenaar €150 000 vraagt. Beide partijen kwamen niet tot een akkoord. De stad Geraardsbergen zal dan ook een onteigeningsprocedure opstarten.

Misbruik van macht en belastinggeld
Stephan Bourlau heeft vragen bij deze aanpak: ‘Waarom zou de stad die onteigening moeten organiseren voor een priv é-partner?’ Trouwens, het stadsbestuur maakt ‘misbruik van de gemeentelijke mogelijkheden tot onteigening voor een priv é-initiatief wat duidt op machtsmisbruik’. Bovendien kan de aankoop van de gronden niet worden gezien als een uitbreiding van het buurthuisproject, maar is het een heel nieuw project, waarvan de marktwaarde moet worden bevraagd. ‘Het College van Burgemeester en Schepenen misbruikt hierbij belastinggeld, niet alleen om een advocaat de mogelijkheden te laten onderzoeken hoe ze gronden van de aanpalenden goedkoop in handen kunnen krijgen, maar ook om een priv é-partner te dienen die nota bene behoort tot één van de partijen van de meerderheid (Open VLD).’

Stephan Bourlau benadrukt dat de gemeenteraad nog steeds het laatste woord heeft in de goedkeuring van het ganse project en dat het stadsbestuur geen al te voorbarige uitlatingen moet doen in de pers. Gemeenteraadslid Bourlau wijst erop dat het stadsbestuur belangrijke informatie achterhoudt: ‘In de verkorte notulen op de website van de stad wordt met geen woord gerept over de beslissing om een advocaat aan te stellen om te onderzoeken hoe kan worden onteigend.’

Bovendien wordt de Dagmoedstraat geteisterd door een bouwwoede, waardoor er een chronisch tekort aan parkeerplaatsen en een mobiliteitsprobleem dreigen.

‘Flagrante bouwovertredingen’
Gemeenteraadslid Bourlau maakt gewag van flagrante bouwovertredingen in de Dagmoedstraat, vergund door het stadsbestuur: ‘Bovendien lapte burgemeester Guido De Padt, die de vorige legislatuur bevoegd was voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, ook al de regels aan zijn laars met medewerking van de omgevingsambtenaar, om rechtover het buurthuis appartementen te laten bouwen terwijl dit volgens het BPA op deze plaats niet toegestaan was. Z éér recent werden op 50 meter van het buurthuis ook appartementen vergund hoewel op beide plaatsen volgens het BPA er enkel woningbouw mocht/kon komen.’

Stephan Bourlau legt een klacht bij de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen tegen de mogelijke aankoop van het stuk grond achter het buurthuis te Schendelbeke. ‘Het voorliggend project wijkt af van de principi ële beslissing genomen in de gemeenteraad van september 2019. Een nieuwe marktbevraging dient dan ook te gebeuren.’

Schepen Kristin Vangeyte reageert
Kristin Vangeyte: Op zondag 4 oktober ll. was er een participatiemoment door o.a. de dorpsraad voor de inwoners van Schendelbeke. Zij konden de plannen inzien van de bouw van het nieuwe  buurthuis. Deze plannen zijn nog niet definitief en lagen dus voor ter bespreking met de inwoners van Schendelbeke. De dorpsraad droomt al jaren van een nieuw buurthuis dat een ontmoetingsplek moet worden in hartje Schendelbeke. Achter het buurthuis bevindt zich een groene zone (BPA) die echt een meerwaarde zou kunnen zijn voor het buurthuis en de inwoners van Schendelbeke.

De ontwikkeling van een stadpark annex het buurthuis is een opportuniteit die de dorpsraad graag wil grijpen. Nochtans staan beide projecten ( het buurthuis en buurtpark) volledig los van elkaar. Schendelbeke heeft in het centrum weinig groen. Er werd samen met Fris in het Landschap een mooi project uitgetekend. De stad zal de mogelijkheid van onteigening bekijken. De gemeenteraad zal deze beslissing dienen te nemen.’

De stad zal een onteigeningsbeslissing, besluit en plan moeten voorleggen aan de gemeenteraad. ‘Daarnaast zal een goed uitgewerkte projectnota kunnen staven waarom dit voor Schendelbeke , de dorpsraad en de inwoners een noodzakelijke meerwaarde zou zijn. Er werd op de bijeenkomst ook toegelicht dat we zullen moeten aantonen dat enkel via onteigening dit mogelijk zal zijn. De onderhandelingen zullen dus ook verdergaan.’

‘Dat Stephan Bourlau kritiek uit en een klacht neerlegt terwijl hij zelf niet aanwezig was die dag van de bijeenkomst   roept bovendien  ernstige vragen op.’

Burgemeester Guido de Padt was wel aanwezig op de vergadering. Hij  betreurt dat de verwachtingen en toekomstperspectieven van vele Schendelbekenaars in het gedrang worden gebracht. ‘Dergelijke politieke spelletjes zijn hier niet op hun plaats en zeer betreurenswaardig’, aldus de burgemeester.

Julien Borremans

 

 

X