Werken in Brakel die zijn goedgekeurd op de gemeenteraad

Tijdens de jongste gemeenteraad in Brakel die trouwens digitaal was kwamen enkele dossiers aan bod met werken.

“Vernieuwen van de afsluiting van het kerkhof te Elst”  

De kerkhofmuur in Elst   ( voorkant en achterzijde)   worden aangepakt.   Op de kant Noordhoek zou men op termijn een haag voorzien – een groene afscheiding vertelt schepen voor openbare werken Sabine Hoeckman.

De raming bedraagt 12000€ excl. btw.  Het bestek wordt op basis van prijs gegund. De offertes moeten binnen zijn voor 6 november.  De nieuwe afsluiting bestaat uit grijze vlakke betonnen platen van minstens 3.5cm dik, geplaatst tussen betonnen sleufpalen  van minstens 11.5cm dik. De betonnen palen en sleufpalen zijn gewapend met betonijzers.

De hoogte van de afsluiting aan de grens met Ommegangstraat 46 bedraagt 2m en neemt de laatste meters richting de straatzijde  trapsgewijs af naar 1.2m. De hoogte aan de straatzijde bedraagt 1.2m.

De betonnen sleufpalen worden minstens 0.8m diep geplaatst met een cementgebonden fundering.”

 

Dossier “Aquafinproject 20.294.Riolering Hollebeekstraat-Wouterbosweg” –  Opdrachtgever:Aquafin NV

(Raming:3000000,00€) waarvan  Aquafin:2000000 euro en het gemeentelijk aandeel 1 miljoen euro bedraagt.

Sabine Hoeckman: ” de werken houden in :   aanleg nieuwe wegenis met voetpaden en fietspaden,  afzonderlijk voet- en fietspaden met  afwisselend links en rechts parkeerstroken.

Huidige bomen worden gerooid maar aanleg nieuw groen is een must waarbij het nieuwe gekozen type groen geen hinder zal zijn voor de omwonenden.  Wortels zullen niet meer groeien in de voortuinen van de bewoners (dieptegroei wortels) en kruinen zullen beperkt groeien in de breedte. De startdatum is normaal het voorjaar van 2021.”

Opdracht   bestaat uit:  Rooien van hagen en vellen van bomen, opbreken van bestaande verhardingen en funderingen, opbreken van rioleringen, heraanleg van bestaande verharding incl. fundering, aanleg van voet- en fietspaden, aanleg van lijnvormige elementen incl. fundering, aanleg van rioleringen (RWA en DWA) incl. inspectieputten, aanleg van persleidingen, realiseren van aansluitingen van huisriolen en straatkolken, bouw van een pompstation met overstort, bouw van een bufferbekken incl. dijk, graven en profileren van nieuwe grachten, aanleg van talud- en bodembescherming langsheen grachten,  Aanplant van groen.  Het project zal maximum hinder trachten te beperken.

De uitvoeringstermijn bedraagt 165 werkdagen. De aannemer zal alle nodige maatregelen treffen om de handelszaken en boerderijen  langs het trac é zoveel mogelijk hinder te besparen. Een archeologisch onderzoek gaat vooraf aan de werken.”

 

Hellenhoek Zegelsem  

In   opdracht aan Farys gaat men nieuwe inspectieputten   plaatsen en de bestaande ingebouwde waterloop te herstellen.  Dit alles ter hoogte van de Hellenhoek te Zegelsem. Dit dossier kwam tot stand na een onderzoek i.v.m. de vismigratie.  De raming bedraagt 12.935,00€ excl.btw.

X