Voorlopig groen licht voor bouw sportcomplex aan de Molendreef… ‘met fuiven?’


Geraardsbergen. Het stadsbestuur verleent voor de bouw van een multifunctioneel sportcomplex op de KSV-site een voorwaardelijke omgevingsvergunning. Ondanks de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, toont Paul Waegemans — bestuurder Sportkring nv —   zich opgetogen: ‘Uiteraard zijn wij tevreden met deze vergunning.’ In een brief aan de bewoners van de Molendreef geeft Waegemans mee dat er op het terrein van KSV ‘occasioneel’ ook ‘muziekevenementen’ zullen worden georganiseerd. Paul Waegemans maakt gewag van een beperking op de inrichting van muziekevenementen van ‘maximaal 12 per jaar’, met bijkomend een maximum van 2 per maand. Verschillende buurtbewoners reageerden heel ontstemd: ‘We hebben de indruk dat het stadsbestuur niet naar onze bezwaren heeft geluisterd.’ Ook op de mogelijke organisatie van gemiddeld 3 muziekevenementen per maand, reageren de buurtbewoners heel korzelig. ‘We zijn vast van plan om tegen de beslissing van het stadsbestuur in beroep te gaan’, geeft een buurtbewoner nog mee. Schepen voor ruimtelijke ordening & stedenbouw V éronique Fontaine reageert.

Sportkring nv van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Het stadsbestuur weigerde in 2019 aanvankelijk een omgevingsvergunning af te leveren, maar zette enkele dagen later het licht toch op groen. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen floot de beslissing van het stadsbestuur terug. De deputatie omschreef dit project als potentieel waardevol, maar er waren te veel onzorgvuldigheden en tekortkomingen, die voor de nodige verwarring zorgden. ‘De aanvraag is onvolledig en onduidelijk’, klonk het toen. Ook een goede omgevingsanalyse ontbrak. Er werd bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar de mogelijke integratie van de Trambaan.

Voorwaarden voorlopige omgevingsvergunning
Sportkring nv vroeg opnieuw een omgevingsvergunning aan. Het stadsbestuur zette het licht op groen voor een voorlopige versie. In een brief aan de buurtbewoners van de Molendreef licht Paul Waegemans — bestuurder Sportkring nv —   de beslissing toe. De voorlopige toekenning omvat de sloop van de bestaande gebouwen op de KSV-site, de bouw van een multifunctioneel sportcomplex en de aanleg van een kunstgrasterrein.

Aan de toekenning zijn ook een aantal voorwaarden gekoppeld. ‘De Molendreef zal op last van de aanvrager als ´fietsstraat ´ worden ingericht: er wordt een snelheidsbeperking tot 30km/u, een inhaalverbod op fietsers en een eenrichtingsverkeer opgelegd.’ Ook zal de aanvrager zich engageren om ‘het gemotoriseerd verkeer in te perken’. Dat zal worden verwezenlijkt door de voorziening van 50 fietsstallingen, de aanleg van 15 carpoolparkeerplaatsen en de organisatie van busvervoer voor de naschoolse activiteiten.

Sportkring nv heeft ook de ambitie om ‘occasioneel’ fuiven en muziekevenementen te organiseren. ‘Daarover zullen de buurtbewoners dan telkens tijdig worden ingelicht. ´ In zijn brief vermeldt Paul Waegemans eveneens enkele verplichte maatregelen ‘ter voorkoming van mogelijke geluidshinder’: er moet   ´geluidsmeting en geluidsbegrenzing’ worden voorzien en tevens ‘aangepaste materialen voor een optimale akoestische isolatie’ worden gebruikt. De buurtbewoners zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van eventuele muziekevenementen. ‘Sportkring nv heeft niet de intentie om zich te profileren als fuifzaal’.

Buurtbewoners reageren korzelig
Een aantal buurtbewoners van de Molendreef reageert heel ontstemd. ‘We hebben de indruk dat het stadsbestuur niet naar ons luistert en geen rekening houdt met onze bezwaren. De extra maatregelen om de mobiliteit in goede banen te leiden, overtuigen niet.’ Ook over de organisatie van extra muziekevenementen zijn er nogal wat bedenkingen. ‘Gaat een sportvereniging nu ook muziekevenementen organiseren?’ De meeste buurtbewoners vrezen overlast. ‘De garantie dat de buurt tijdens muziekevenementen gespaard zal blijven van geluidshinder, verkeersoverlast en een overdaad aan geparkeerde wagens, overtuigt niet’, geeft een buurtbewoner mee. De buurtbewoners zijn vast van plan om tegen de beslissing van het stadsbestuur in beroep te gaan.

Volgens schepen voor ruimtelijke ordening & stedenbouw V éronique Fontaine werd in dit dossier ‘voldoende rekening gehouden met alle mogelijke aspecten van de mobiliteit’. ‘Er werd door de aanvrager zelf een uitgebreide mobiliteitsstudie opgesteld. Daarnaast werd voor deze omgevingsvergunning ook het advies van MOW (departement mobiliteit en openbare werken) gevraagd’
´’Ik vind het ‘niet onlogisch’ dat er occasioneel ‘feesten’ zullen worden georganiseerd en heel goed dat   de bewoners hierover reeds op voorhand worden ingelicht om eventuele misverstanden in de toekomst te vermijden’, verduidelijkt schepen Fontaine. ´

Schepen Fontaine is heel erg lovend over dit project ´dat reeds werd geprezen omwille van zijn vooruitstrevendheid ´. ´Geraardsbergen zal eindelijk een kunstgrasveld hebben’, aldus Veronique Fontaine, die dit project ziet als het resultaat van ‘een club met een toekomstvisie’.

Julien Borremans

Minister Muyters investeert 570.000 euro in nv Sportkring 2020 voor een multifunctioneel sportcomplex. Paul Waegemans: ‘Dit wordt een project met een grote uitstraling.’