Coup de th éâtre in de Horebeekse gemeenteraad van 3 mei 2021.

oppositie monddood gemaakt

De meerderheidspartij Volksbelangen, goed voor 7 van de 11 raadsleden, besliste plotsklaps dat raadsleden voortaan slechts 2 mondelinge vragen meer mogen stellen per zitting. Bovendien worden ze beperkt tot 2 minuten om hun vragen en voorstellen toe te lichten. Ook het repliceren op een antwoord wordt nog eens beperkt tot 1 minuut. Oppositiepartijen Groen en N-VA tekenen beroep aan.

Beide fracties voelen zich monddood gemaakt door de nieuwe regeling.

 “Deze maatregel is een regelrechte aanslag op de democratie en aantasting van onze democratische rechten”, fulmineert Filip Hebbrecht fractieleider van Groen Horebeke.

“Raadsleden, zeker die van de oppositie, moeten de meerderheid kunnen interpelleren aan de hand van vragen en tussenkomsten. Dat is de controlefunctie die een oppositie moet kunnen voeren.”

Hoe de verbaasde oppositieraadsleden ook van leer trokken tegen het voorstel, voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester Cynthia Browaeys van Volksbelangen hield voet bij stuk. Ze motiveerde haar voorstel met het argument dat de vorige zittingen veel te lang duurden en dat het niet aangenaam was voor raadsleden en publiek om naar lange uiteenzettingen te luisteren.

“Dit argument geldt echter enkel voor het punt om de spreektijd in te korten, maar absoluut niet om het aantal vragen te beperken tot slechts twee per raadslid”, treedt Dieter Verscheure, fractieleider van N-VA Horebeke Filip Hebbrecht bij.

”Dit is een zoveelste inbreuk op de democratie door deze partij die al meer dan 50 jaar onafgebroken aan de macht is”,  aldus Dieter Verscheure.

Zo worden er bijvoorbeeld ieder jaar onvoldoende raadszittingen gehouden, wat onwettig is. De notulen van het college worden eveneens steevast te laat opgestuurd naar de oppositie.  Recent werd ook de drempel voor inwoners om zelf vragen en voorstellen op de gemeenteraad te laten brengen verhoogd en, tot slot, worden ook adviesraden waar de inwoners en verenigingen de kans krijgen om idee ën aan te brengen en mee het beleid te vormen zoveel als mogelijk geweerd.”

“50 jaar aan de macht zorgt voor autoritaire besturen en normvervaging ten koste van democratie en algemeen belang”  aldus een aangedane Filip Hebbrecht.

Beide voorzitters van de oppositiepartijen benadrukken nochtans dat ze op basis van de laatste gemeenteraadsverkiezingen ongeveer 46 procent van de inwoners vertegenwoordigen. “Dit is bijna een op de twee stemgerechtigden die voor een ander beleid en nieuwe politiek kozen. Deze nieuwe maatregel is dan ook echt een triest dieptepunt. Als de burgemeester enkel een ordelijke gemeenteraad voor ogen heeft, volstaat het om een voorzitter aan te stellen die de vergadering in goede banen leidt en de agenda in de gaten houdt. Zo gaat het in vele gemeentes. Horebeke telt maar 11 raadsleden, waarvan 4 oppositieleden. Horebeke is Antwerpen of Gent niet die een veelvoud aan raadsleden tellen. Ieder verkozen raadslid moet toch de vrijheid hebben zijn democratische opdracht te kunnen uitoefenen indien hij of zij dit nodig acht” zegt Filip Hebbrecht.

De oppositie vreest dan ook dat ze haar democratische controlerende rol niet meer naar behoren zal kunnen uitoefenen. “Weet u dat we mondelinge vragen stellen omdat we gewoonweg geen antwoord krijgen op onze schriftelijke vragen,” zegt Dieter Verscheure. “Wanneer we ons in de toekomst zullen moeten beperken tot slechts twee mondelinge vragen, zullen wij en dus ook de burgers op tal van domeinen in het ongewisse blijven. Nochtans zijn dankzij de vele vragen van beide fracties al heel wat onfrisse zaakjes naar boven gekomen in Horebeke. Neem nu bijvoorbeeld het veel te dure onderhoudscontract voor het openbaar domein. Zonder onze aanhoudende vragen waren de inwoners nog steeds in het ongewisse over de exuberante kostprijs om de straten te laten borstelen aan een tarief van 300 €/km ofte 1.500 €/uur. En dit is nog maar één voorbeeld.”

Beide fracties leggen zich echter niet zomaar neer bij het besluit van Volksbelangen en dienen een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Deze maatregel is totaal onredelijk en moet dan ook worden teruggedraaid”, besluiten Hebbrecht en Verscheure.

Maar burgemeester Cynthia Browaeys replikeert :

Inderdaad, het huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad werd aangepast. Er werd ervoor gekozen dat elk raadslid 2 mondelinge vragen mag stellen, met als tijdslimiet 2 minuten, het antwoord van de bevoegde schepen/burgemeester is ook 2 minuten, daarna kan nog een slotrepliek volgen van 1 minuut door de vraagsteller, de bevoegde schepen/burgemeester kan nog 1 minuut aan het woord komen. Op deze manier kan elk raadslid aan het woord komen tijdens de gemeenteraadszitting. De laatste gemeenteraden werden gekenmerkt door: langdradigheid, het onderwerp verlaten, nationale politiek, … Op deze manier worden de gemeenteraadsleden aangespoord om op het pad van de ‘gemeente’raad te blijven. De gemeenteraden duurden soms 4 uur, dit is niet bevorderlijk voor de aandacht en het goede verloop van de vergadering. Ook zijn dergelijk lange gemeenteraden niet aangenaam om te volgen voor het publiek.  Het stellen van mondelinge vragen is slechts 1 zaak die gemeenteraadsleden kunnen doen, zij kunnen ook schriftelijke vragen stellen en voorstellen indienen. De gemeenteraadsleden maken hiervan reeds gebruik. Met de wijziging wordt beoogd het goede en correcte verloop van de gemeenteraadszitting. Op deze manier hopen we dat de gemeenteraad interessant blijft voor elke raadslid en toehoorder.

Verder zijn we benieuwd   naar de uitslag van de klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur die ongetwijfeld binnenkort zal volgen.

Ondertussen zien we de vier oppositieraadsleden hun mond symbolisch dichtgeplakt om het gebrek aan democratisch gehalte van de meerderheid aan te klagen.